Yazar Uzun: Ate?kes g??lendirilmeli

EMEP Genel Ba?kan? Levent T?zel, Genel Ba?kan Yard?mc?s? Ender ?mrek ve Diyarbak?r ?l Ba?kan? ?lhan ?lbay, kanser tedavisi g?rd?kten sonra hastaneden taburcu edilen Yazar Mehmed Uzun?u ziyaret etti.


EMEP Genel Ba?kan? Levent T?zel, Genel Ba?kan Yard?mc?s? Ender ?mrek ve Diyarbak?r ?l Ba?kan? ?lhan ?lbay, kanser tedavisi g?rd?kten sonra hastaneden taburcu edilen Yazar Mehmed Uzun?u ziyaret etti.
Ziyaret s?ras?nda b?lgedeki sel felaketi, ate?kes s?reci ve yay?n d?nyas?ndaki geli?meler hakk?nda sohbet eden EMEP heyeti ve Uzun, kar??l?kl? g?r?? al??veri?inde bulundu.
?zellikle ate?kesin ?nemli bir s?re? oldu?unu ve Karadeniz?de bug?n ba?layacak toplant?larda, bu konuyu da tart??acaklar?n? anlatan T?zel, K?rt sorununun demokratik ??z?m? i?in ?al??malar?n? s?rd?receklerini ifade etti.
Yazar Uzun ise, K?rtlerin ate?kes d?neminde iyi bir tutum i?inde olduklar?n? ifade ederek, ?T?rklerle, K?rtlerin K?rt sorununun ??z?m?nde birle?mesi gerekiyor? dedi.
K?rt yazara ge?mi? olsun dile?inde bulunan EMEP Genel Ba?kan? T?zel, Uzun?un sa?l?kl? g?r?nmesinden b?y?k mutluluk duyduklar?n? s?yledi.
Yazar Mehmed Uzun g?r??me s?ras?nda sa?l??? ve g?ncel geli?meler hakk?nda ?nemli mesajlar verdi:
Uzun?u yaln?z b?rakmayanlara
?Diyarbak?r iyi geldi. T?rkiye olsun, Irak olsun, ?ran olsun, b?t?n K?rtlerden b?y?k destek g?rd?m. Onlara te?ekk?r ediyorum, onlara ??kranlar?m? sunuyorum. Bu konuda k???k bir roman yazmay? da d???n?yorum.?
Ate?kes ?zerine
?Ate?kes ?ok ?nemli. Bunun g??lendirilmesi gerekiyor. B?lgenin buna ?ok b?y?k ihtiyac? var. Ayd?nlar?n bu konudaki tutumu iyi, bunun s?rd?r?lmesi gerekiyor. Genelkurmay??n jargonu iyi de?il. Bat? ve ABD?nin T?rkiye K?rtlerine kar?? olan tav?rlar?n? ele?tiriyorum. Ama onlar bile T?rkiye?nin K?rt politikas?n? ele?tiriyor. ??z?m noktas?na gidiyor. ??z?m noktas?na yakla??l?yor. K?rtlerin tutumu ?ok iyi. T?rklerle, K?rtlerin K?rt sorununun ??z?m?nde birle?mesi gerekiyor.?
Sel felaketi
?Ba?bakan??n sel felaketi ile ilgili a??klamalar? ?ok talihsiz. Ama sel b?lgesine gelmek istemesi ?nemli.?
Tiroj dergisine
?Yeniden okumaya ba?lad?m. Tiroj ve Evrensel K?lt?r Dergisi?nin son say?lar? ula?t? elime. Onlar? zevkle okuyorum. ?zellikle Tiroj dergisi K?rtler i?in ?ok ?nemli. Sizin, onlar? yay?nlaman?z ?ok ?nemli.?
?Siz benim dostumsunuz?
?Sol ?ok s?k??t?r?ld?. Bir yandan Kemalizm, bir yandan milliyet?ilik. Ama siz (EMEP) ?ok iyi ?eyler yap?yorsunuz. T?rkiye?nin nefes borular?ndan birisiniz. Siz benim dostumsunuz.?
Ayd?nlara selam
?Ayd?n ?ubuk?u?nun Orhan Pamuk?la ilgili Nobel yaz?s?n? okudum. De?erli bir yaz?yd?. Sennur Sezer?e, Adnan ?zyal??ner?e, G?ls?m Cengiz?e selam s?yl?yorum. Onlar benim dostlar?m. ?stanbul?daki dostlar?ma selamlar?m? s?yleyin.?
Mersin?de ate?kese destek deklarasyonu
Mersin?de 56 kurum ve ki?i ortak deklarasyon yay?nlayarak, PKK?nin 1 Ekim?de ilan etti?i ate?kes ?a?r?s?na destek verdi.
Deklarasyon, E?itim Sen Toplant? Salonu?nda yap?lan bas?n a??klamas?yla kamuoyuna duyuruldu. Deklarasyonu okuyan KESK ?ubeler Platformu D?nem S?zc?s? Merdan Ta?, 20 y?lda, 30 bini a?k?n insan?n ?l?m?, binlerce insan?n g?? ettirilmesinin; yarg?s?z infazlar?n ve g?zalt?nda kay?plar?n ??z?m getirmedi?ini s?yledi. Ta?, ?K?rt sorununun art?k kal?c? bir ??z?me ihtiyac? var. Bu da K?rt halk?n?n me?ru taleplerine ho?g?r? ve anlay??la yakla??lmas?yla ger?ekle?ebilir? dedi.
T?rkiye?nin kal?c? bir demokrasiye sahip olabilmesi i?in silahl? kuvvetlerin siyasetten elini ?ekmesi gerekti?ini belirten Ta?, ?Sorunlar?n demokratik ?ekilde ??z?m? yolunun a??lmas? gerekmektedir? diye konu?tu.
www.evrensel.net