Fotoğraf: Evrensel

EMEP heyeti sel b?lgesini ziyaret etti

Emek Partisi (EMEP) Genel Ba?kan? Levent T?zel, Genel Ba?kan? Yard?mc?s? Ender ?mrek ve Diyarbak?r ?l Ba?kan? ?lhan ?lbay Batman?da ?e?itli incelemelerde bulundu. Selin en fazla etkiledi?i, 14 ki?inin ya?am?n? yitirdi?i 62 bin insan?n ma?dur oldu?u, Batman?da, heyetinin ilk dura?? Batman Belediyesi oldu.


Emek Partisi (EMEP) Genel Ba?kan? Levent T?zel, Genel Ba?kan? Yard?mc?s? Ender ?mrek ve Diyarbak?r ?l Ba?kan? ?lhan ?lbay Batman?da ?e?itli incelemelerde bulundu.
Selin en fazla etkiledi?i, 14 ki?inin ya?am?n? yitirdi?i 62 bin insan?n ma?dur oldu?u, Batman?da, heyetinin ilk dura?? Batman Belediyesi oldu. Belediye Ba?kan? H?seyin Kalkan ile bir araya gelen EMEP?liler, Batman??n afet b?lgesi ilan edilerek, devletin bu konuda ?zerine d??eni yapmas? gerekti?ini kaydettiler. Heyet daha sonra sel b?lgelerini gezdi ve Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediyesi?nin kurdu?u ?ad?rkent?i ziyaret etti.
Belediyeyi ziyaret
Kalkan??n Ba?bakanl?k makam?nda yap?lan g?r??mede, EMEP Genel Ba?kan? T?zel, ya?anan sorunlar? yerinde g?rmek ve felaketin boyutlar? hakk?nda bilgi almak i?in Batman?da olduklar?n? s?yledi. T?zel, ba?sa?l??? dileyerek, h?k?metin duyars?z tutumunu k?nad?klar?n? ifade etti. Batman Belediye Ba?kan? H?seyin Kalkan ise, ?Yoksullar?m?z?n ya?ad??? bir il buras?. ?o?u da kimsesiz. Selin ya?and??? ilk 2 g?n hi? kimseden destek alamad?k. 15 b?lgede zarar var. 8 mahalle a??r derecede etkilendi. 62 bin n?fus selden zarar g?rd?. Bu Siirt ilinin n?fusuna yak?nd?r? diye konu?tu. Selin abart?ld???na ili?kin a??klamalar? ele?tiren Kalkan, ??nsanlar sahipsiz ve var olan t?m e?yalar?n? da kaybettiler. Afet b?lgesine al?nmak iste?imiz hakl? ve me?ru bir taleptir. H?k?metin de insanlar?n i?inde bulundu?u durumu g?z ?n?nde bulundurarak bu karar? almas? gerekiyor? dedi.
Ayr?mc? politikalar?n sonucu
Batman?da halk?n ya?ad??? sorunlar? dile getirme m?cadelesi i?erisinde olduklar?n? ifade eden EMEP Genel Ba?kan? T?zel ise, b?lgede ya?anan yoksullu?un a?, a??kta olman?n, y?llard?r devletin b?lgeye uygulad??? ayr?mc?l?k politikas?n?n sonu?lar? oldu?unu s?yledi.
EMEP heyeti daha sonra, ?Her ?eyin Ba?? Sa?l?k, Sa?l?kta Y?k?m? Durdural?m? slogan?yla Van?dan Ankara?ya y?r?y???n?n ???nc? dura??nda olan SES Heyeti ile incelemelerini birle?tirdi. ?ki heyet ve Batman Belediye Ba?kan? H?seyin Kalkan ile birlikte, selin etkiledi?i mahallelerde incelemelerde bulundu. Bu s?rada Meryem Kaya isimli sel ma?duru kad?n, Belediye Ba?kan? ve bas?n? g?r?nce feryat etti. Kaya, ?Afet b?lgesi ilan edilmek istiyoruz. Kom?ular kurtard? bizi. Recep Tayyip Erdo?an buray? afet b?lgesi ilan etsin. ?ok k?t? durumday?z? diyerek h?k?mete tepki g?sterdi.
Sa?l?k??lar da Batman?dayd?
EMEP ve SES heyetlerinin son dura?? Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediyesi?nin kurdu?u ?ad?rkent oldu. EMEP Genel Ba?kan? T?zel burada yapt??? konu?mada, sa?l?k emek?ilerinin eyleminin halk?n sa?l??? i?in yap?ld???na i?aret ederek, ?Sa?l?k emek?ilerinin burada olmas? son derece anlaml?. ??nk? Batman?da 400 bine yakla?an n?fusuyla K?rt sorunundaki ??z?ms?zl?k politikalar?n?n yol a?t??? g??le, yoksulluk, i?sizli?in yol a?t??? g??le birlikte as?l burada sa?l?ks?z ko?ullarda ya?amaya mahkumdur insanlar?m?z. Bu felaketten ?nce de b?lgede insanlar afet ko?ullar?nda ya?amaktayd?? dedi. Ba?bakan Erdo?an??n Batman?? ziyaret edece?ini hat?rlatan T?zel, h?k?metin gecikmeden b?lgenin afet b?lgesi kapsam?na al?nmas? gerekti?ini s?yledi. T?zel, ?Bizim ?a?r?m?z ?udur: Ya?ad???m?z ?lkede halklar aras? ayr?mc? politikalar yap?lmamal?d?r. Ve ?lkede yarat?lan de?erler, bu halk?n yaratt??? de?erler, zenginlik yine halka harcanmal?d?r. Sava?a, silahlanmaya, yeni sava? ve silahlanma projelerine, F35 projelerine ayr?lmamal?d?r. Aksine ?ncelikle b?lgeye, b?lge halk?n?n yar?lar?n? sarmak i?in burada iyile?tirme yapmak, burada sava? ko?ullar?n? ortadan kald?rmak i?in tedbirler al?nmal?d?r? diye konu?tu.
?Felaket, politikalar?n sonucu?
SES Genel Ba?kan? K?ksal Ayd?n da, ?Sel felaketi ya?ad?n?z ama felaket zinciri maalesef bununla da s?n?rl? de?il. ??nk? bu ?lkede felaketler asl?nda uygulanan politikalardan kaynakl? olarak ya?an?yor. Yeterince altyap?n?n olmad???, yeterince kamusal sa?l???n olmad??? b?lgede bu t?r felaketler ka??n?lmaz hale geliyor? diye konu?tu. BES Genel Ba?kan? Mustafa ??nar ise,bug?n devletin yapmas? gerekenin yaralar? sarmak oldu?unu belirtti.
Sevim Kahraman - Derya Kara?oban
www.evrensel.net