J?N ? J

 • ?iddete al??mak m?mk?n m??Bir toplumun ya?am? bu kadar ?iddetle i? i?e olabilir mi? Televizyon dizilerinin ?o?u organize ?iddet kurumlar?n? anlat?yor; mafyay?, hukuk d??? ?iddet uygulayan g?venlik g?revlisini kahraman yap?yor.


  ?iddete al??mak m?mk?n m??
  Bir toplumun ya?am? bu kadar ?iddetle i? i?e olabilir mi?
  Televizyon dizilerinin ?o?u organize ?iddet kurumlar?n? anlat?yor; mafyay?, hukuk d??? ?iddet uygulayan g?venlik g?revlisini kahraman yap?yor. Reality ?ovlar?n, kad?n programlar?n?n konusu ?iddet. Sinema filmlerinin ?nemli bir b?l?m? ?iddet i?erikli.
  Son zamanlarda haberlerin konusu da b?y?k ?l??de ?iddet. Bir dizi cinayetten sorumlu tutulan iki gencin cezaevinde durdurulan ?iddeti. Van?da tecav?z sonucu ?ocu?unu do?urduktan sonra aile meclisi karar? ile ?ld?r?len gen? k?z, tecav?z su?lusu erke?in kar?? tarafa verdi?i berdel, 1.5 ya??ndaki bebe?e uygulanan ?iddet ve tecav?z...
  Okullarda k?zl?-erkekli gruplar aras?ndaki k?mele?meler ve ?etele?meye varan ?iddet g?r?nt?leri. ?lk??retim ?a??na kadar inen esrar, eroin, hap vb. uyu?turucu da??t?m?, uyu?turucu etraf?nda ?rg?tlenen cinsel istismar ve ?iddet.
  Her k??e ba??nda gece ya da g?nd?z rastlanabilecek tiner-bally ile uyu?mu? insanlar.
  Aile i?inde kad?nlara ve ?ocuklara uygulanan ?iddet g?ndelik hayat?n bir par?as?.
  Kad?n Dayan??ma Vakf??n?n 1995?te Ankara?daki gecekondularda ya?ayan kad?nlar aras?nda yapt??? bir ara?t?rmaya g?re, kad?nlar?n y?zde 97?si e?lerinden fiziki ?iddet g?rm??.
  ?iddete u?rayan kad?nlar?n g?rd?kleri ?iddet t?r?ne g?re; kad?nlar?n y?zde 42.3??n?n dayak, y?zde 40.1?inin tehdit ve k?f?r, y?zde 12.6?s?n?n yaralama, y?zde 3.2?sinin cinsel taciz ve tecav?z, y?zde 1.4??n?n eve kapatma ve y?zde 0.4??n?n ?ld?r?lme tehdidi ile kar?? kar??ya kald?klar? anla??lm??.
  Kad?nlara ?iddet uygulayanlar?n y?zde 40.4 ??n?n evlerinde, ?ocuklara kar?? da ?iddet uygulad??? saptanm??.
  Ba?ka bir ara?t?rmada; ?iddete u?rayan kad?nlar?n y?zde 91.1?inin kocalar?ndan, y?zde 8.9?unun babalar?ndan ?iddet g?rd??? anla??lm??.
  ?iddetin s?regenli?i konusunda bir ara?t?rmaya g?re ?iddete u?rayanlar?n y?zde 37.5?inde 11 y?ldan fazla, y?zde 28.6?s?nda 6-10 y?l, y?zde 23??nde ise 1-5 y?l olarak tespit edilmi?.
  Her an, her yerde ?iddetin ma?duru veya tan??? veya faili olabilirsiniz. Her an patlayabilecek bir ?iddet dalgas?n?n alt?nda kalabilirsiniz.
  G?r?n??te, herkes ?iddetin yayg?nla?mas?ndan rahats?z. Okullar?n koridorlar?na ?iddeti ve uyu?turucuyu ?nlemek ad?na kameralar yerle?tirilerek, ??renciler takip ediliyor, baz? okullarda ??rencilerin teneff?s saatlerinde okul bah?esine ??kmas? yasaklan?yor. Okul i?lerine sivil polisler ve ?zel g?venlik g?revlileri yerle?tiriliyor. ??renci velileri panik i?inde, ?ocu?unu korumak kayg?s?yla bu g?venlik tedbirlerini onayl?yor.
  Oysa; bu ?iddet ortam?n?n polisiye tedbirlerle ?nlenmesi m?mk?n de?il. Bu t?r ?nlemler ??kmaz sokak, ?iddeti bir?ok bak?mdan i?selle?tirmenin ?tesinde bir i?e yaram?yor. Mesele adli vaka haline gelmi?se, zaten art?k ?nleme a?amas?ndan ??km?? oluyor.
  Bu kadar ?iddetle i? i?e ya?ayan bir toplumun, dokusunun ?nemli ?l??de tahrip oldu?unu g?rmemiz gerek. Toplum ??r?mekte, ??r?t?lmekte.
  ??sizlik, yoksulluk, gelecekten g?vensizlik ve ??z?ms?zl?k ?iddeti besliyor. R??vet, soygunculuk, h?rs?zl?k ba? tac? edilince d?r?stl?k ge?er ak?e olmaktan ??k?yor. Demokratik bir toplum yap?s?, adalet yoksa, ?iddet tek ??z?m yolu haline geliyor.
  ?nceki toplumlardan devral?nan ataerkil ?iddetin yan?nda, K?rt sorunu eksenli ?at??malarla ?iddet ortam?, ?iddetin yeniden ?retilmesinin ?teki rezervleri.
  Ekonomik ve siyasal bunal?m, toplumsal bunal?m? tetikliyor. ?yleyse, ??z?m yolu asayi? tedbirlerinden ve tek tek ?iddetin g?r?n?mlerine kar?? m?cadeleden ?te bir ?ey olmak zorunda.
  Ger?ek bir toplumsal de?i?im ve devrim i?in m?cadele, ?iddete kar?? m?cadelenin esas anahtar?.
  Y?ld?z ?mrek Kolua??k
  www.evrensel.net