Ankara ve Kuzey K?br?s?tan 23. y?l mesajlar?

Kuzey K?br?s T?rk Cumhuriyeti?nin (KKTC) kurulu?unun 23. y?ld?n?m? dolay?s?yla Ankara ve Kuzey K?br?s?tan ?izolasyon kald?r?ls?n? mesajlar? verildi. Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer, KKTC Cumhurba?kan? Mehmet Ali Talat?a bir mesaj g?nderdi.


Kuzey K?br?s T?rk Cumhuriyeti?nin (KKTC) kurulu?unun 23. y?ld?n?m? dolay?s?yla Ankara ve Kuzey K?br?s?tan ?izolasyon kald?r?ls?n? mesajlar? verildi.
Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer, KKTC Cumhurba?kan? Mehmet Ali Talat?a bir mesaj g?nderdi. Sezer, ?T?rk taraf?, hak?a ve ya?ayabilir bir ??z?mden yanad?r. Bu ama?la ?zerine d??eni yapm??t?r. Uluslararas? toplumun bu ?abalar?n anlam?n? bilerek, uygulanan haks?z yal?tma ve k?s?tlamalara son vermesini beklemekteyiz? dedi.
G?l ve Talat?tan ?izolasyon kalks?n? mesaj?
KKTC?deki y?ld?n?m? kutlamalar?na kat?lmak ?zere adaya gitmeden ?nce Esenbo?a havaalan?nda a??klama yapan D??i?leri Bakan? Abdullah G?l ise, ?AB istese de tarafs?z olam?yor, ??nk? Rum kesimi kendisinin bir par?as? haline gelmi?tir. AB?nin bunu iyi g?rmesi gerekir? diye konu?tu.
Finlandiya d?nem ba?kanl???na ba??ndan beri yard?mc? olmaya ?al??t?klar?n?, ancak kapsaml? ??z?m?n merkezinin BM oldu?unu savunan G?l, kapsaml? ??z?m?n par?as? olan unsurlar? AB?ye getirmenin anlam? bulunmad???n? s?yledi.
KKTC Cumhurba?kan? Mehmet Ali Talat da, 23. kurulu? y?ld?n?m? kutlamalar? ?er?evesinde Lefko?a?da d?zenlenen t?rende yapt??? konu?mada, Mara? veya b?t?nl?kl? ??z?m?n di?er unsurlar?n?n, ancak BM ?at?s? alt?nda ve b?t?nl?kl? ??z?m maksatlar?yla ele al?nabilece?ini savundu.
?AB tarafs?z de?il?
K?br?s Rum taraf?na izolasyonlar?n kald?r?lmas? i?in verecekleri bir ?ey olmad???n? ifade eden Talat, Mara???n, Annan plan?n? reddeden Rum y?netimi lideri Tasos Papadopulos?a verecekleri bir hediye ya da sus pay? olamayaca??n? s?yledi. Cumhurba?kan? Talat, AB?nin, K?br?s Rum taraf?n?n ?ye olmas?yla birlikte ve eski ?ye Yunanistan?la ko?ulsuz dayan??mas?n?n varl??? nedeniyle tarafs?z olamad???n? s?yledi.
www.evrensel.net