?mit ?zda??a s?rpriz destek

MHP Genel Ba?kanl????na adayl???n? a??klayan ?mit ?zda??a ilgin? bir destek geldi. Ad? Susurluk skandal?na kar??an emekli Tu?general Veli K???k, ?nceki gece ?mraniye Princess Salon?da verilen yemekte ?zda??la ayn? masada yan yana oturdu.


MHP Genel Ba?kanl????na adayl???n? a??klayan ?mit ?zda??a ilgin? bir destek geldi. Ad? Susurluk skandal?na kar??an emekli Tu?general Veli K???k, ?nceki gece ?mraniye Princess Salon?da verilen yemekte ?zda??la ayn? masada yan yana oturdu.
Zaman gazetesinin internet sayfas?nda d?n, Emre Soncan imzas? ile yay?mlanan habere g?re, ?zda? ve K???k??n birbirine kar?? samimi tav?rlar? dikkat ?ekerken, geceye eski milletvekilleri Osman Ceylan, Osman Aksoy, MHP Edirne ?l Ba?kan? Tolga Akal?n da kat?ld?. ?zda?, toplant?da yapt??? konu?mada pazar g?nk? kurultaya kat?laca??n? belirterek, ?Ben 19 Kas?m?da orada olaca??m. Kurultay salonuna da girmekten korkmuyorum. Bana kar?? bask? ve tehditler var. Bunlar PKK?den mi DHKP-C?den mi geliyor? Hay?r, ne yaz?k ki bu tehditlerin kayna?? ?z karde?lerimiz, ?lk?da?lar?m?z? dedi.
?mit ?zda?, konu?mas?nda MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli?yi hem ?vd?, hem de ele?tirdi. ?zda?, Alparslan T?rke??in vefat?n?n ard?ndan Bah?eli?nin MHP?nin fetret devrine girmesine engel oldu?unu ifade ederken, MHP?nin ??l? koalisyonda tak?nd??? tavr? do?ru bulmad???n? s?yledi. ?zda?, bu d?nemde T?rk milletinin menfaatine olmayan yasalara imza at?ld???n? savundu.
?zda??dan a??klama
?te yandan, MHP kongresi i?in genel ba?kanl??a adayl???n? a??klayan ?mit ?zda?, ?MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli?ye ?a?r?da bulunuyorum, hi?bir genel ba?kan ?lk?c? gen?li?in arkas?na s???narak, ?lk?c? ?st kurul delegesinden ka?mamal?d?r? dedi. D?zenledi?i bas?n toplant?s?nda ?zda?, MHP Genel Merkezi?nin, ?partiden ihra? edildi?ini ve kongre salonuna giremeyece?ini? a??klad???n? belirterek ?Durum b?yleyse, bu sald?r?lar?n sebebi nedir?? sorusunu y?neltti.
www.evrensel.net