Papa?n?n ?s?r?-i lisan? ?nlemi!

Papa 16?nc? Benedikt?in, Almanya?daki konu?mas?n?n yaratt??? s?k?nt?n?n T?rkiye?de tekrarlanmas? korkusu ile 28 Kas?m?da ba?layacak T?rkiye ziyareti ?ncesi Vatikan?a tan?nm?? M?sl?man ayd?n Cezayirli Mustafa ?erif?i davet ederek, ?slam konusunda bilgi ald??? ortaya ??kt?.


Papa 16?nc? Benedikt?in, Almanya?daki konu?mas?n?n yaratt??? s?k?nt?n?n T?rkiye?de tekrarlanmas? korkusu ile 28 Kas?m?da ba?layacak T?rkiye ziyareti ?ncesi Vatikan?a tan?nm?? M?sl?man ayd?n Cezayirli Mustafa ?erif?i davet ederek, ?slam konusunda bilgi ald??? ortaya ??kt?.
?lkesinin Kahire b?y?kel?isi ve e?itim bakan? olarak g?rev yapt?ktan sonra halen Cezayir ?niversitesi?nde ders veren Felsefeci Mustafa ?erif?in, Papa?n?n daveti ?zerine 11 Kas?m?da Vatikan?da bir g?r??me yapt??? bildirildi. Le Monde gazetesi, Vatikan taraf?ndan duyurulmayan Papa ile ?erif?in g?r??mesine ili?kin haberinde Papa?n?n Almanya?daki konu?mas? nedeniyle ya?anan ?tersli?in? tekrarlanmas? korkusu ile ?slam konusunda bilgilerini art?rd???n? yazd?.
?Ziyaret yaralar? saramaz?
Papa?n?n T?rkiye?ye yapaca?? ziyareti de?erlendiren Diyanet ??leri Ba?kan? Ali Bardako?lu ise, Papa 16?nc? Benedict?in T?rkiye?ye yapaca?? ziyaretin b?t?n sorunlar? ??zmeyece?ini, ancak diyalog y?n?nde at?lan iyi bir ad?m olaca??n? s?yledi.
www.evrensel.net