Sa?l?kta tasarruf ?l?m demek

Sa?l?k emek?ilerinin y?r?y??? devam ediyor. Yol g?zergah?nda halk?n ya?ad?klar? SES?lilerin s?k s?k dile getirdi?i ?Sa?l?kta tasarruf ?l?m getirir? s?z?n?n ger?ekli?ini de g?steriyor.


Sa?l?k emek?ilerinin y?r?y??? devam ediyor. Yol g?zergah?nda halk?n ya?ad?klar? SES?lilerin s?k s?k dile getirdi?i ?Sa?l?kta tasarruf ?l?m getirir? s?z?n?n ger?ekli?ini de g?steriyor.
Van kolunun ?nceki g?nk? dura?? Diyarbak?r?d?. SES ?yeleri ilde ya?anan sa?l?k sorunlar?na dikkat ?ekmek amac?yla Devlet Hastanesi ?n?nde eylem yapt?lar. Burada konu?an SES Genel Ba?kan? K?ksal Ayd?n, sa?l?k alan?nda ya?anan adaletsizli?e dikkat ?ekerek ?Mevcut haklar?m?z? ortadan kald?ran politikalar sonucunda bula??c? hastal?klar art?yor, bebekler ?l?yor. Do?u ve G?neydo?u?da hizmete ula?mak daha zor. Batman?da ya?anan felaketlerin, e?itsizliklerin bitmesi gerekiyor. Sava?a de?il sa?l??a b?t?e ayr?lmal?? diye konu?tu.
Annesinin tedavisi i?in bekleyen ?brahim Eren de eyleme kat?ld?. Eren gazetemize ?u a??klamay? yapt?: ?Annem l?semi hastas?, ayl?k ilac? 5 milyar. Ben ise asgari ?cretle ge?iniyorum. B?rak?n annemin tedavisini ?ocuklar?m? zor ge?indiriyorum. Sa?l?kta tasarruf olursa ?l?m olur. Annemin bir g?n ila? almamas? ?lmesi demek. SES?e g?n?lden destek veriyorum. Biz de bu ?lkenin vatanda??y?z. E?it ?ekilde sa?l?ktan yararlanmal?y?z.?
Geceyi Diyarbak?r?da ge?iren sa?l?k emek?ileri, d?n sabah da bildiri da??tarak halktan m?cadelelerine destek istediler. Da??t?m?n ard?ndan y?r?y????ler Siverek?e yola ??kt?. Siverek Devlet Hastanesi i?inde bildiri da??tan emek?iler, daha sonra Urfa?ya ge?ti. Abidiye Kav?a???nda otob?sten inen y?r?y????ler, ?ube binas?na y?r?yerek burada bas?n a??klamas? yapt?lar.
Tersane i??ilerini ziyaret ettiler
Edirne kolunda y?r?yen sa?l?k??lar ise d?n Tuzla tersane i??ilerini ziyaret ettiler. Desan Tersanesi ?n?ne gelen sa?l?k emek?ileri, buradan Limter-?? Sendikas??na y?r?d?ler. Sendika binas?nda tersane i??ileri ile sohbet eden sa?l?k emek?ileri, y?r?y?? hakk?nda bilgi verdiler. SES Genel Sekreteri Erkan S?mer, sa?l?kta reform ad? alt?nda y?r?t?len politikalar sonucunda sa?l???n paral? hale getirilmek istendi?ini, bu nedenle y?r?y?? yapt?klar?n? ve i??iler taraf?ndan sahiplenilmesi gerekti?ini kaydetti. Tersane i??ilerinden Hakk? Demiral ise SES?lilere tersanelerdeki ?al??ma ko?ullar?n? anlatt?. Tersane i??isi Ali Do?an ise kamu emek?ileri ile i??ilerin m?cadelesinin birle?tirilmesi gerekti?ini dile getirdi. 1989?daki Bahar Eylemleri?nin yeniden yarat?lmas? gerekti?ini belirten Do?an, AKP?nin sald?r?lar?n?n bu ?ekilde durdurulabilece?ini dile getirdi.
?zmir?de miting yap?lacak
Aralar?nda, SES ?zmir ?ubesi, Tabip Odas?, Pratisyen Hekimler Derne?i?nin de bulundu?u Sa?l?k Platformu, sa?l?kta ya?anan y?k?ma kar?? 26 Kas?m?da miting yapacak. Bas?n toplant?s? d?zenleyen SES ?zmir ?ube Ba?kan? Erg?n Demir, ??nsan hayat? karaborsaya d??t?. Bursa?da 60 ?ocuk ?l?m? bekliyor. Karaborsada ila? bulunuyor, Sa?l?k Bakanl??? ila? bulam?yor. ?la?lar?n y?zde 80?i ithal ediliyor, dolar y?kseldi?i zaman ne olacak?? diye sordu. Demir, ya?anan olumsuzluklara kar?? 26 Kas?m?da Alsancak G?ndo?du Meydan??nda miting yapacaklar?n? belirterek, miting ?ncesi a?acaklar? standlarla halk? mitinge davet edeceklerini bildirdi.
Y?r?y??e TMMOB?dan destek
TMMOB Ba?kan? Mehmet So?anc?, ?Sa?l?kta y?k?m? durdural?m? diyerek Ankara?ya y?r?yen sa?l?k emek?ilerini desteklediklerini bildirdi. So?anc? d?n yapt??? yaz?l? a??klamada, TMMOB?un, emek ve meslek ?rg?tleri ile birlikte herkese e?it, ?cretsiz, ula??labilir, nitelikli sa?l?k hizmeti i?in m?cadele etti?ini hat?rlatarak, ?Bu m?cadeleyi, toplumun t?m kesimleriyle el ele, omuz omuza s?rd?rmenin vaktidir? dedi.
www.evrensel.net