Beko?da i??i k?y?m?

Reklamlarda ?2010?da d?nyan?n en ?ok satan 10 ?r?n? aras?nda yer alacak? ?eklinde duyurulan Beko?da ??retim azal?yor? gerek?esi ileri s?r?lerek i??i k?y?m?na gidiliyor. ?u ana kadar 300 i??i i?ten at?ld?.


Reklamlarda ?2010?da d?nyan?n en ?ok satan 10 ?r?n? aras?nda yer alacak? ?eklinde duyurulan Beko?da ??retim azal?yor? gerek?esi ileri s?r?lerek i??i k?y?m?na gidiliyor.
?u ana kadar 300 i??i i?ten at?ld?. Beko b?nyesindeki i??ilerin Ar?elik?e ge?irelece?ini belirten i??iler, y?lba??na kadar bin i??inin i?ten at?laca??n? s?ylediler. ???iler ?retimin mevcut i??ileri g?nde 12 saat ?al??t?rarak s?rd?r?lece?ini s?ylediler. ?dari personelden de 60 ki?inin ??kar?ld??? belirtildi.
Buruk sevin?
Bununla birlikte i?ten ??kart?lmayan i??iler kendilerini ?ansl? sayarken, buruk bir sevin? ya?ad?klar?n? ifade ettiler. Bir yandan, ?bu sefer de s?y?rd?k? diye d???nen i??iler, i?ten atmalar?n s?rmesi durumunda kendilerine ne olaca?? konusunda tedirginlik ya??yor. Fabrikadaki herkesin bunu d???nd???n? s?yleyen Beko i??ileri, sendikalar? T?rk Metal?in bu konuda hi?bir a??klama yapmamas?ndan da yak?nd?lar.
?zel sekt?rde her zaman oluyor
Konuyla ilgili sorular?m?z? yan?tlayan T?rk Metal ?stanbul ?ube Ba?kan? Arif Tekin, ??kart?lan i??ilerin bir bu?uk ay ?nce sipari? ?zerine i?e al?nan 500 civar?ndaki ge?ici i??ilerden oldu?unu ifade etti. ?zel sekt?rde bu t?r ?eylerin her zaman oldu?unu ileri s?ren Tekin, eski i??ilerin ise kendi istekleriyle i?ten ayr?ld???n? dile getirdi. Fabrikadan bin i??inin ??kar?laca?? y?n?ndeki s?ylentilerin do?ru olmad???n? savunan Tekin, Beko?nun y?zde 72?i hissenin Ar?elik?e devredildi?ini belirterek ?1 Ocak?ta uygulamaya ge?ecek bir durum yok. ???ileri Ar?elik?teler zaten. Bu devirden sonra memur arkada?lardan genel m?d?r ve m?d?r yard?mc?s? da dahil 60?a yak?n ki?i ??kart?ld?. ???ilerin panik olmalar?n?n nedeni de bu asl?nda. Bizim durumumuz ne olacak? Acaba ne oluyor? diyerek pani?e kap?ld?lar? dedi.
Erkan Araz
www.evrensel.net