AKP ?nereden buldun? diye sor(a)mayacak

H?k?met, 2007 gelirlerini tutturmak i?in ??z?mler ar?yor. ??z?mler aras?nda vergi ka?a??n? azaltmak da yer al?yor.


H?k?met, 2007 gelirlerini tutturmak i?in ??z?mler ar?yor. ??z?mler aras?nda vergi ka?a??n? azaltmak da yer al?yor. Maliye Bakanl???, gelir ve kurumlar vergisinde asgari ?cretin dahi alt?nda kalan beyanlar ile y?ksek oranl? kay?p ve ka?aklar?n ?n?ne ge?ilmesi i?in harekete ge?ti. Bakanl?k, harcamalar ?zerinden vergi takibi yapmay? planl?yor.
Bakanl???n giri?imi, tart??malar? da beraberinde getirdi. Tart??malarda ?Kelle Vergisi? olarak adland?r?lan hayat standard? sisteminin getirilmek istendi?i? vurgusu ?ne ??k?yor. ?Kazan?l?p kazan?lmad???na bak?lmaks?z?n vergi al?nmas? adaletli de?il? kar?? ??k??lar? yap?l?yor.
Baz? ekonomistlere g?re ise, daha ?nce ?nereden buldun? olarak adland?r?lan ve sermaye kesiminin yo?un ele?tirilerine hedef olan sistem, bu kez harcamalar ?zerine oturtulacak. Bu tezin savunucular?na gire ?Maliye, m?kelleflere ?Bu kadar harcam??s?n. Ama beyan?n bunun alt?nda. Bunu a??kla? diyecek. Bu da ?nereden buldun? yasas?n?n ba?ka bir versiyonudur.?
Yasa uygulanmadan kald?r?lm??t?
AKP H?k?meti?nin ge?mi?teki uygulamalar?na bak?l?nca ?nereden buldun? yasas?n? veya ba?ka bir bi?imini uygulamaya koymas? ger?ek?i g?r?nm?yor.
Bir ?nceki h?k?met taraf?ndan, Zekeriya Temizel?in Maliye Bakanl??? d?neminde ??kar?lan ve ?Mali Milad? yasas? olarak adland?r?lan ?nereden buldun yasas??, 30 Eyl?l 1998 tarihini bir ba?lang?? olarak kabul etmesine ra?men uygulamaya konmam??t?. AKP H?k?meti de iktidara gelir gelmez, yang?ndan mal ka??r?rcas?na haz?rlad??? yasayla nereden buldun d?zenlemelerini kald?rm??t?.
?Mali Milat??, ?y?r?rl??e girecek olmas? bile b?y?k hasarlar yaratacak yasa? olarak tan?mlayan Maliye Bakan? Kemal Unak?tan, vergi bar??? s?ylemiyle vergi aff? i?levi g?ren ?Vergi uzla?ma paketi?ni uygulamaya koymu?tu.
AKP?nin sermaye kesimine ?imdi nereden buldun sorusunu sorup soramayaca??na, harcamalar ?zerinden takip ile ?nereden buldun? sistemi aras?ndaki farklara ili?kin Ortado?u Teknik ?niversitesi ??retim ?yesi Cem Somel ?u bilgileri veriyor: ??ncelikle ?nereden buldun? sorusu do?rudan servetin kayna??n? sormakta... ?Harcamalar?na beyan?n neden uyu?muyor?? sorusu ise ger?ek d??? beyan? sorgulamaktad?r. ?kisi de kay?t d??? gelirlerin ve kay?t d??? servetin ?zerine gitmeye yarar. Elbette ki kara paray?, kay?t d??? uluslararas? sermaye hareketlerini ve de kay?t d??? ?retimi kontrol alt?na almak i?in bu soru?turmalar? yapmak gerekir. Ama sermaye iktidarda oldu?u s?rece d?r?st ve saydam bir vergi y?netimi g?rmek zordur.?
Sermayenin vergi pay? g?stergedir
Somel, AKP H?k?meti ve ba?ka bir sermaye temsilcisi h?k?metten d?r?st ve saydam bir vergi y?netimi g?rmenin imkans?zl???n? ??yle a??kl?yor: Vergi, sivil toplumla devlet aras?nda bir b?l???m konusu olarak g?r?lebilirse de, bu g?r?nt? aldat?c?d?r. Devlet sivil toplumu olu?turan s?n?flar?n d???nda ve ?st?nde bir ?rg?t de?ildir. Devlet s?n?flar?n kontrol etmek i?in m?cadele etti?i bir toplumsal kurumdur.
Bu sebeple, her s?n?f vergi y?k?n? di?erlerinin omzuna kayd?rmaya ve kamu harcamalar?n? kendi kullan?m?na y?nlendirmeye ?al???r. T?rkiye?de sermayedar s?n?f, iktidarlar?n?n yapt??? b?t?elerle gelir ve servetten al?nan do?rudan vergilerin toplam vergi gelirlerindeki pay?n? 1980?den itibaren s?rekli azaltarak y?zde 60?lardan y?zde 30?lara d???rm??; dolayl? vergilerin pay?n? art?rm??; b?ylece vergi y?k?n? emek?ilere kayd?rm??t?r. Bu yetmiyormu? gibi, Maliye Bakanl????n?n verilerine g?re, denet?i kadrolar? doldurulmad??? i?in m?kelleflerin gelir beyanlar?n?n sadece y?zde 3-5?inin denetlenebilmesi ve vergi beyanlar?n?n yap?labilen denetimlerinde ortaya ??kan muazzam mebla?lara varan gelir gizleme ve vergi ka??rma te?ebb?sleri, sermayenin iktidar?nda d?r?st bir vergi y?netimi beklemenin beyhude oldu?unu d???nd?rmektedir. Beyan edilen vergi matrahlar?, toplam olarak, denet?ilerin hesaplad??? vergi matrahlar?n?n baz? y?llarda y?zde 50?sini bile bulmamaktad?r.
Olumsuz tasarruf
2006 b?t?e a???? 13.99 milyar YTL?den 9.2 milyar YTL?ye d???r?lm??. Yani programda ?ng?r?lenden daha iyi bir performans ??km?? ortaya ve 5 milyar YTL?ye yak?n bir azalma meydana gelmi?.
Cem Somel, halka verilen hizmetlerden kesilerek olu?turulan s?z konusu tasarrufun olumlu olarak de?erlendirilmemesi gerekti?ine dikkat ?ekiyor: ?Kamunun faiz d??? b?t?e fazlas? verdi?inden, asl?nda faiz d???nda a??k yoktur, fazla vard?r. Kamu kesiminin bor?lar?n? b?t?e fazlalar?yla ?demekte devam edildik?e, b?t?e a??klar? halka sunulan kamu hizmetlerinden kesilerek azalt?lmaktad?r. Bu olumlu de?ildir, ba?ar? hi? de?ildir. Marifet kamu borcunu y?llarca halka ?detmemek i?in, onu tasfiye etmektir.?
Cendere alt?ndaki b?t?e
2007 b?t?esin de, b?y?k bir k?sm?n?n, faize ve personel ?demelerine ayr?lm?? durumda olmas?na ili?kin Somel ?unlar? s?yl?yor: ?T?rkiye Cumhuriyeti b?t?eleri kamu bor? faiz ?demelerinin ve kamu borcu anaparas? ?demek i?in b?t?e fazlalar?n?n cenderesindedir. Emek?i ?ocuklar?n?n gitti?i okullar?n, emek?ilerin yararlanma?a ?al??t??? hastanelerin, k?y hizmetlerinden yetimhanelere kadar b?t?n kamu kurulu?lar?n?n peri?an vaziyeti do?rudan bu b?t?e politikas?n?n sonucudur. Bu b?t?e politikalar?na halk birle?ik ve ?rg?tl? tepki g?steremedi?i i?in iktidarlar politikaya devam etmektedir. Gerekli siyas? irade olu?sa, kamu i? borcunu tasfiye etmenin veya en az?ndan b?t?e ?zerinde y?k?n? hafifletmenin y?ntemleri mevcuttur.?
www.evrensel.net