Dan??tay?a do?algaz zamm? ba?vurusu

T?keticiler Derne?i (T?DER), BOTA? taraf?ndan do?al gaz fiyatlar?na yap?lan zamm?n y?r?tmesinin durdurulmas? ve i?lemin dayana?? olan EPDK karar?n?n iptali i?in Dan??taya ba?vurdu.


T?keticiler Derne?i (T?DER), BOTA? taraf?ndan do?al gaz fiyatlar?na yap?lan zamm?n y?r?tmesinin durdurulmas? ve i?lemin dayana?? olan EPDK karar?n?n iptali i?in Dan??taya ba?vurdu.
T?DER Genel Ba?kan? Engin Ba?aran taraf?ndan Dan??taya g?nderilmek ?zere ?stanbul ?dare Mahkemesine verilen dilek?ede, ?2005 y?l?ndan beri do?al gaza yap?lan zamlar?n y?zde 60?lar? bulmas? ve enerji K?T?lerinin BOTA??a olan bor?lar?n?n BOTA? taraf?ndan tahsil edilememesinin faturas?n?n haks?z ?ekilde nihai olarak vatanda?a yans?t?lmas?n? sineye ?ekmek, bu adaletsizli?e sessiz kalmak, sosyal ve hukuk devleti ilkeleriyle ba?da?mamaktad?r? denildi.
Dilek?ede, do?al gaz fiyatlar?na 1 Kas?m 2006 tarihinden ge?erli olmak ?zere konutlarda y?zde 5,8 ve sanayide 5,4 oran?nda yap?lan zam uygulamas? i?lemlerinin y?r?tmesinin durdurulmas? talep edildi. Ayr?ca bu i?lemin dayana?? olan 22 Aral?k 2005 tarih ve 596 say?l? Enerji Piyasas? D?zenleme Kurumu (EPDK) karar?n?n iptali istendi.
www.evrensel.net