Hindistan-Pakistan g?r??meleri sonu? verdi

Hindistan ve Pakistan, ?G?ney Asya?da n?kleer bir ?at??may? ?nleyecek ve ter?rizmle m?cadele edecek ?nlemler? konusunda i?birli?i yapma karar? ald?.


Hindistan ve Pakistan, ?G?ney Asya?da n?kleer bir ?at??may? ?nleyecek ve ter?rizmle m?cadele edecek ?nlemler? konusunda i?birli?i yapma karar? ald?.
D??i?leri Bakanl??? M?ste?arlar? d?zeyinde yap?lan iki g?nl?k toplant?, ge?en temmuz ay?nda Hindistan??n Mumbai kentindeki sald?r? eyleminin ard?ndan yap?lan ilk g?r??me oldu.
Toplant?da al?nan karara g?re, iki ?lke aras?nda, ?ter?r tehditleri hakk?nda bilgi al??veri?inde bulunacak ?? ?yeli bir komisyon? kurulacak. Ayr?ca iki ?lke, b?lgede ??kabilecek kas?ts?z bir n?kleer ?at??ma riskini s?n?rland?rmay? ama?layan bir anla?ma i?in haz?rl?k yapacak. Pakistan, Mumbai kentinde yolcu trenlerine y?nelik yap?lan ve 186 ki?inin ?l?m?ne yol a?an sald?r? nedeniyle uluslararas? bask? alt?nda tutuluyor.
8 ki?i ?ld?r?ld?
?te yandan, Hindistan?da ?nceki g?n 2 bombal? sald?r? d?zenlenmesinin ard?ndan d?n de g?venlik g??leri 8 ki?iyi ?ld?rd?.
Hint polisi, Hindistan ile Pakistan aras?ndaki ate?kes hatt?ndaki Ke?mir?in kuzeyinde 7, g?neyinde de 1 ?slamc? militan?n ?ld?r?ld???n? duyurdu.
Ke?mir?de ?nceki g?n d?zenlenen 2 bombal? sald?r?da 28 ki?i yaralanm??, sald?r?lar Ke?mir?in Pakistan?a ba?lanmas? i?in m?cadele eden Hizbul M?cahidin adl? ?rg?t taraf?ndan ?stlenilmi?ti.
www.evrensel.net