?Rumsfeld ve Merkel yarg?lans?n?

Aachen Bar?? ?d?l? Ba?kan?, Ba?bakan Angela Merkel ve Savunma Bakan? Franz Josef Jung hakk?nda ?sava? haz?rl?klar? yapt???? i?in su? duyurusunda bulundu.


Aachen Bar?? ?d?l? Ba?kan?, Ba?bakan Angela Merkel ve Savunma Bakan? Franz Josef Jung hakk?nda ?sava? haz?rl?klar? yapt???? i?in su? duyurusunda bulundu.
Almanya?n?n sayg?n bar?? kurulu?lar?ndan birisi olan ?Aachen Bar?? ?d?l?? d?n Ba?bakan Merkel ve Savunma Bakan? Jung hakk?nda su? duyurusunda bulundu. Aachen Bar?? ?d?l? Ba?kan? Otmar Steinbicker, h?k?met taraf?ndan k?sa bir s?re ?nce kabul edilen ?Beyaz Kitap??n yeni bir askeri doktrin oldu?unu, orduya ?d?nya ?ap?nda sava?lara kat?lma? misyonu bi?ildi?ini belirterek, bunun sava?a haz?rl?k anlam?na geldi?ini, dolay?s?yla da su? te?kil etti?ini s?yledi.
Her y?l ?d?l veriyor
Almanya?n?n en sayg?n bar?? inisiyatiflerinden biri olan ?Aacher Bar?? ?d?l?? inisiyatifi her y?l d?nyan?n ?e?itli yerlerinde sava?a ve ?iddete kar?? m?cadele eden ki?ilere ?d?l veriyor. 1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n??nde Aachen?de d?zenlene t?rene ?d?l? alanlar davet ediliyor.
T?rkiye?den daha ?nce Leyla Zana ve Eren Keskin, Aachen Bar?? ?d?l??ne lay?k g?r?lm??lerdi. Bu y?l ise s?n?r d??? edilmek ?zere cezaevlerine konulan yabanc?lara yard?m eden B?ren S?n?r d??? Hapsindeki ?nsanlara Yard?m Derne?i ?d?le lay?k g?r?lm??t?.
Steinbicker?in, Merkel ve Jung hakk?nda yapt??? su? duyurusunun savc?lar taraf?ndan dikkate al?n?p al?nmayaca?? ise ?n?m?zdeki g?nlerde belli olacak.
Rumsfeld?e de su? duyurusu
?te yandan k?sa bir s?re ?nce g?revinden istifa eden ABD Savunma Bakan? Donald Rumsfeld hakk?nda da Almanya?da su? duyurusunda bulunuldu. Irak?taki Ebu Garib Cezaevi?nde i?kence g?ren 7 eski tutuklu, Almanya?n?n Karlsruhe kentinde bulunan Federal Savc?l??a ba?vurarak, Rumsfeld??n sava? su?lusu olmaktan yarg?lanmas?n? istedi.
384 sayfadan olu?an ve i?inde belgelerin de oldu?u dosyay? Federal Savc? Monika Harms?a ileten eski tutuklular?n avukat? Wolfgang Kaleck, Rumsfeld?in sava? su?u i?ledi?ini ifade etti. Dosyada ayr?ca ABD Adalet Bakan? Alberto Gonzalez, CIA eski Direkt?r? George Tenet ve Irak?ta bulunun ABD birliklerinin ba?kan? Ricardo Sanchez hakk?nda da su? duyurusunda bulunuldu. Dava talebini insan haklar? ?rg?tleri de destekliyor.
2002 y?l?nda y?r?rl??e giren Uluslararas? Ceza Yasas??na g?re, su? bir ?lkede i?lenmedi?i halde o ?lkede su?lular hakk?nda su? duyurusu yap?labiliyor ve s?z konusu ki?iler yarg?lanabiliyor. Ma?durlar bu davan?n Almanya?da a??lmas?n? uygun g?rd?ler.
Bu y?l?n ba??nda da Rumsfeld hakk?nda su? duyurusunda bulunulmu?, ancak d?nemin Federal Savc?s? Kay Nehm, ?delillerin yeterli olmad???n?? ileri s?rerek ba?vuruyu geri ?evirmi?ti.
www.evrensel.net