Beni sen anlat!

Ortado?u Tarih Akademisi Kolektifi?nin A?ustos 2004 tarihinde ba?latt??? bir ?al??ma sonucu ortaya ??kan, ?Ben ?ld?m Beni Sen Anlat? adl? kitap, Belge Yay?nlar??ndan ??kt?.


Ortado?u Tarih Akademisi Kolektifi?nin A?ustos 2004 tarihinde ba?latt??? bir ?al??ma sonucu ortaya ??kan, ?Ben ?ld?m Beni Sen Anlat? adl? kitap, Belge Yay?nlar??ndan ??kt?.
B?lgedeki yo?un ?at??ma d?nemlerinde faili me?hul cinayetlere kurban gidenlerin, g?zalt?nda kaybedilenlerin ve ?at??malarda ya?am?n? yitirenlerin yak?nlar?n?n anlat?mlar?ndan olu?an kitap, bir belgesel niteli?inde.
Ortado?u Tarih Akademisi Kolektifi taraf?ndan y?r?t?len ?Sava?lar?n Tan?klar? Anlat?yor? ?al??mas?n?n bir ?r?n? olarak ortaya ??kan kitap, ?at??malar?n her ge?en g?n artt???, sokak ortas?nda a??k cinayetlerin i?lendi?i, ?beyaz? bir arabaya bindirildikten sonra bir daha kendisinden haber al?namayan ve ?at??malarda ya?am?n? yitiren insanlar?n ?yk?lerini i?eriyor.
?stanbul, Van, ?anl?urfa ve Diyarbak?r?da ?al??malar? y?r?t?len kitap, K?rt?e ve T?rk?e olarak yay?na haz?rlan?rken, al???lm???n d???nda bir dil kullan?lm??. Hayat?n? kaybedenlerin yak?nlar?yla yap?lan r?portajlardan olu?an kitap, bir d?nemin en ac?l? g?nlerinde ya?ananlar? ve ya?ananlardan geriye kalanlar? konu alan s?zl? bir belgesel niteli?inde. Kitab?n s?zl? olarak haz?rlanmas?ndaki en b?y?k etken ise, ya?ananlara ve ya?ayanlar?n anlatt?klar?na herhangi bir yorum katmadan, sadece anlat?c?n?n a?z?ndan sade ve somut ger?ekli?i ile aktarma kayg?s?.
?Ezberlenmi? tarihe kar?? bir tav?r?
Kitab?n haz?rl?k ?al??malar?na kat?lan Ortado?u Tarih Akademisi Kolektifi ?yesi Ercan Akta?, ?resmi sava?? kay?tlar?na ve ezberlenmi? tarih kar??s?nda ?nemli bir tavr? ortaya ??karmak amac?yla kitab? yay?nlad?klar?n? belirtti. Akta? kitab?n amac? ve i?eri?ine ili?kin ?unlar? s?yledi:
?Buradaki amac?m?z, ezberlenmi? ve bilinen tarihe kar?? bir duru?tu. Yani bizim bu anlay??a bir itiraz?m?z vard?. Tabii b?lgede devam eden bir sava? var. Her zaman s?ylenen 35 bin ki?i neydi, nerede ya??yordu, neler ya?ad? gibi sorulara buradan cevap arad?k. Ama bizim sava? a??m?z hep rakamlar ?zerindeydi. Sava?, kahramanlar?n yapt???, b?y?k olaylar?n ya?and??? durumun ?tesinde bir ger?eklik. Biz de bunun i?in b?yle bir ?al??ma ba?latt?k ve m?mk?n oldu?unca rakamlar?n ?tesine ge?mek istedik. Yani biz bir yerde oturup, resmi tarih?iler gibi baz? kaynaklar? okuyarak bunlar? yazmayacakt?k. Bu kez tarihi sava? s?recini ya?ayanlar yazacakt?. Ev kad?n?, 13 ya??ndaki bir ?ocuk, sokaktaki bir insan, 70 ya??ndaki ya?l? bir insan... Bir bak?ma kitab?n isminden yola ??karsak, ?Ben ?ld?m beni sen anlat? sonucu da ??kar?labilir.?
?Yaz? diline dokunmad?k?
Ortado?u Tarih Akademisi Kolektifi ?al??anlar?ndan Hatice G?ng?r ise kitab? olu?tururken s?zl? tarih y?ntemini kulland?klar?n? dile getirdi. G?ng?r, ?Kitab?n diline ili?kin, g?r???len ki?i hangi dilde kendini ifade ediyorsa ?yle almam?z gerekiyordu. Kitapta dilin bu kadar net ve sade olmas?n?n nedeni bu. Ya?ad?klar?n? nas?l ifade etmek istiyorsa, hi?bir yerine dokunmadan kitaba koyduk? diye belirtti.
?al??ma s?resince, sava??n ?r?nmeyen boyutlar?n? g?rd?klerini dile getiren G?ng?r, ?Kendi ger?ekli?imizle tekrardan y?zle?tik diyebiliriz? dedi.
Sedat Suna
www.evrensel.net