Bir ge?mi?in ?zlemi: Bana ?ehirleri Anlat

Y?llarca memleketinden uzak kalan, ?ehir ?ehir dola?an ve an?lar?n? kitapla?t?ran Besim Altun?z?le Ke?if Yay?nevi?nden ??kan ?Bana ?ehirleri Anlat? adl? kitab? ?zerine s?yle?tik.


Bana ?ehirleri Anlat kitab?n?zda ?ok say?da ?ehir var. Bunlar?n ortak ?zellikleri nedir?
T?rkiye ?ok g?zel bir ?lke. Anadolu?da ya?ayan halklar?n ortak de?erleri insanc?l, samimi, s?cak olmalar?d?r. Herhangi bir kentte, bir kahvede herhangi biriyle hemen y?llarca tan??m?? gibi sohbet edebilirsiniz. ?nsan s?ca??n? yakalayabilirsiniz. Dost olabilirsiniz. Fatsa?da, Besni?de, Ceyhan?da, Nazillide, Kangal?da hep ?yle. En ?nemli ortak ?zelli?i insan s?ca??d?r.
Kitapta Antakya ve Ankara?n?n san?r?m ?zel bir yeri var?Elbette, elbette bu iki kent hayat?m? in?a eden kentlerdir. K?k?m Antakya?da, g?vdem Ankara?da. Ben Antakya?da do?dum, orada okudum ?ocuklu?um orada ge?ti. Antakya park?, k?pr?ba??, k?nefe, Harbiye, Armutlu, S?merler mahalleleri o kadar anlaml? ki... Ankara benim her ?eyim kalabal???m yaln?zl???m, i?im, evim, geri d?n?? kentim. Ankara?ya mutlaka geri d?n?l?r ve bu kent sizi usulca i?ine al?r.
Ge? Kalmak ?yk?n?zde de?i?ik olaylara yer vermi?siniz. Bu ?yk?y? biraz konu?al?m?
Asl?nda zaman ve mekan kavram? i? i?e ge?mi? o ?yk?de. ??inde bir?ok duygu var. Karma??k bir h?z?n. Karde?, sevgili, yolda? ?zlemini anlatan ?yk?lerden biri.
?Herkesin bir ku?a?? var? diyor ?air, ger?ekten herkesin bir ku?a?? olmas?na gerek var m??
Bilmem ki herkesin bir ku?a?? olmal? m?. Aidiyet duygusuyla ilgili ve aidiyet iyidir. Bizim ku?ak ?u a??dan ba?ka t?rl? zordu. ?zal??n liberalizmi, renkli d?nyas?, kand?rmacas? ve soysuz ahlaks?z d?nyas?na bir avu? gen? ?Yok bu hayat? kabullenmiyoruz? dediler.
Kitab?n?z buram buram ?zlem kokuyor. Bir karde?, bir sokak, bir ?i?ek... ?zlemek kitab?n ana temas? diyebilir miyiz?
Bir s?rg?n?n ya?ayaca?? en temel duygu ?zlemdir. ?zlemenin ba?ka bir g?zelli?i var, o da insaniyetten gelir. ?zlemi canl? k?lmak ya?ama tutunman?z? sa?lar ?zlem ile umut ikiz karde?tir. ?zlersen umut edersin. Umut bitti?i yerde insan biter. Bunun i?in kitapta da dedi?im gibi en sa?lam ideoloji umuttur.
Siz ayn? zamanda bir yay?nc?s?n?z. Yay?nc?l???n durumunu nas?l g?r?yorsunuz?
Yay?nc?l?k ?ok zor bir i?. Daha bu alan sekt?rle?emedi, ezberi ?ok. Fakat gidi?at ezberlerin bozulaca?? y?n?nde. Kitaplar ?ok pahal?, ger?ekten ?ok pahal? ??nk? da??t?m kanallar? t?kal?. Koca koca yazarlar?n kitaplar? bin adet kopya edilip da??t?l?yor, ?? y?z, be? y?z sat?l?yorsa bu ba?ar? oluyor. Bunun tek bir ??z?m? var; ucuz kitap yayg?n da??t?m. Bu olursa bir ?eyler de?i?ir.
Murat Alt?n?z
www.evrensel.net