?Gazeteci fa?izmi ?vemez?

Ertu?rul ?zk?k??n Eve D?n?? filmini ele?tirmeye ?al???rken 12 Eyl?l darbesini ?ven yaz?s?na tepkiler geliyor. Filmin y?netmeni ?mer U?ur, Babam ve O?lum?un y?netmeni ?a?an Irmak ve gazeteci Rag?p Duran, ?zk?k?? ele?tirdi.


Ertu?rul ?zk?k??n Eve D?n?? filmini ele?tirmeye ?al???rken 12 Eyl?l darbesini ?ven yaz?s?na tepkiler geliyor. Filmin y?netmeni ?mer U?ur, Babam ve O?lum?un y?netmeni ?a?an Irmak ve gazeteci Rag?p Duran, ?zk?k?? ele?tirdi.
H?rriyet gazetesinin yay?n y?netmeni Ertu?rul ?zk?k ?nceki g?nk? ??imdi Anlad?n?z m? Y?zde 92?yi? ba?l?kl? yaz?s?nda, ?Eve D?n???le ?Babam ve O?lum? filmlerinin gi?e has?latlar?n? kar??la?t?rarak, 12 Eyl?l darbesinin ?r?n? ?82 Anayasas??n?n referandumda y?zde 92 oyla kabul edilmesini gerek?elendirmeye ?al??m??t?.
?Eve D?n??? filminin y?netmeni ?mer U?ur, ?Afaki yorumlarda bulunmay? tetik?ilik olarak g?r?r?m. K??e yazarl??? adab?na uygun bulmuyorum? dedi. ?zk?k??n filmi g?rmeden yorum yapmas?n? ?art niyetli? olarak nitelendiren y?netmen U?ur, ?Bir sanat??ya b?yle denir mi?? diye sordu.
?Babam ve O?lum? filminin y?netmeni ?a?an Irmak, bu tart??maya kat?lmak istemedi?ini belirtti. Irmak, hi?bir zaman bir 12 Eyl?l filmi ?ekti?ini iddia etmedi?ini, ?Babam ve O?lum?da 12 Eyl?l??n bir aile ?zerindeki etkisini anlatmak istedi?ini s?yledi. Irmak, ?Ben de ger?e?in ?ok daha sert, ?ok zor oldu?unun fark?nday?m? diye konu?tu.
Gazeteci Rag?p Duran, ?zk?k??n yaz?s?n?n birka? a??dan ele al?nabilece?ini kaydederek, ?Yasal a??dan bak?ld???nda en yayg?n, ?rg?tl? siyasal ?iddet olan fa?izmi ?vmek, hem ceza yasalar?nda, hem de bas?n meslek ahlak kurallar?nda yasaklanm??t?r. ?rne?in Bat?da Hitler veya Mussolini gibi diktat?rler hakk?nda ?v?c? yaz?lar yazmak yasal yapt?r?mla kar??la?ma sonucunu verir? dedi.
Referandumda y?zde 92?nin s?rr?n? soran ?zk?k??n, ?ya derin bir cehaletin i?inde oldu?unu, ya da kas?tl? bir tahrifat yapt???n?? belirten Duran, ?Sinema gi?esi reytingi ?zerinden sosyal siyasi tahlil yap?lsayd?, Kemal Sunal??n filmleri herhalde en devrimci filmler olurdu. ?zk?k, iktidar?n kendisine verdi?i c?ret ve kibirle bunlar? yazabiliyor? dedi.
Ay?a ?rer
www.evrensel.net