HAYATIN ???NDEN

 • Milli E?itim Bakanl???'n?n son uygulamalar?n? g?rd?k?e ister istemez, "Kapatacaks?n bu okullar?" diye ba?layan ?nl? c?mlesi ile zaman?n Milli E?itim Bakan? geliyor insan?n akl?na.


  Milli E?itim Bakanl???'n?n son uygulamalar?n? g?rd?k?e ister istemez, "Kapatacaks?n bu okullar?" diye ba?layan ?nl? c?mlesi ile zaman?n Milli E?itim Bakan? geliyor insan?n akl?na.
  ?imdinin h?k?meti "?ehrin para eden, de?erli arsalar?ndaki okullar? satar, bu parayla ?? be? okul yapar?m" diye tutturdu.
  Diyelim ?stanbul'un, Ankara'n?n ve di?er ?ehirlerin g?be?inde yer alan okullar? satt?n?z. ?yi de para kazand?n?z. Sonra bu paralarla ucuz yerlerde okullar yapt?n?z. Ve yanda??n?z medyay? da kullanarak, bu kirli ticareti, daha sonra "Servis paras?" diye bo?az?na sar?laca??n?z yoksul halka bir g?zel yutturmay? da ba?ard?n?z.
  ?yi de, satt???n?z okullar?n ??rencilerini, o okuldan y?llar ?nce mezun olmu? insanlar? ne Maneviyat diye tutturuyorsunuz da, insanlar?n ge?mi?leriyle olan ili?kilerini yok etmekte hi? bir sak?nca neden g?rm?yorsunuz?
  Ne yaz?k ki bu yakla??m?n ard?nda "Babalar gibi satar?m. Ne olsa satar?m. Gece eve gelseler pijama ile ??kar, iyi fiyata yine satar?m" diye ?nlenmi? s?zlerin arkas?nda yatan d???nce yap?s? var.
  Ortada satacak ta??nmaz kalmay?nca bu insanlar?n ne satacaklar?n?, umar?m g?rmeyiz ama, ya?ay?p g?rece?iz bu gidi?le.
  Bu sat?? i?ini sadece para ile ili?kilendirmek de yetersiz. Bir kere "Ne olsa satar?m" diyebilmek i?in "G??ebe kafal?" olmak gerekir. ?nsan?n "Bu benim ilkokulumdu" diyebilme mutlulu?unu, ?? be? kuru? i?in yok etmek ancak yerle?ik d?zene ge?meyi becerememi?, k?k salamam?? kafa ile a??klamak m?mk?n.
  Sat?? i?i sadece Milli E?itim Bakanl??? ile s?n?rl? da de?il. Ne ac? ki her bakan kendi sorumlulu?u i?indeki herhangi bir ?eyi satmaya ?abal?yor.
  Baz? b?y?k kentlerin tam ortas?nda yer alan tren garlar? da sat?? listesinde. ?nce demiryolu sistemini yoksulla?t?r, k?s?rla?t?r, sonra "Zaten i?e yaram?yor" diye en de?erli arsalar? yanda??n m?teahhitlere hibe et.
  M?nih'in, K?ln'?n, Paris'in, Amsterdam'?n ve di?er t?m Avrupa kentlerinin tren garlar? da o ?ehirlerin en i?lek, en de?erli caddeleri ?zerinde ama de?il bakan, yoldan ge?en herhangi bir Alman bile "Bu M?nih'in Merkez Gar?'n? sat?p, yerine g?kdelen dikelim. G?kdelenin ofislerini, d?kkanlar?n? da hemen kar?? caddedeki T?rklere satal?m" dese, "Olsa olsa cezai ehliyeti yoktur" diye adama g?l?p ge?erler. De?il ?ngiltere'nin, d?nyan?n en pahal? arazisi ?zerine kurulmu? Emperial Koleji?nin arsas?n? Hyde Park ile birle?tirip m?teahhite kat kar??l??? vermeyi, b?ylece ?ngiliz ekonomisine katk?da bulunmay? ?nermek, bir ?ngiliz'in akl?na dahi gelmez. Gelse bile kendinden utan?r ve susar.
  Ama bizimkiler bu sat?? i?inde ciddi gibi. ?stanbul'un en de?erli arsalar? neresi? Nefis tatil b?lgesi Heybeli Ada. Y?k?p, yerine yedi y?ld?zl? otel yap?n. ?stiklal Caddesi?nin Galatasaray'?. Y?k?p, yerine caml?, ???kl? al??veri? merkezi yap?n. Ankara'n?n ?ankaya's?. Y?k?p yerine ne yaparsan?z yap?n. Ya da k?k?yle sat?n.
  Sat?n da g?relim.
  Arif Nacaro?lu
  www.evrensel.net