Premat?relerde hafta say?s? ?nemli

?ngiltere'de hasta ve sakat bebeklerin bak?m?yla ilgili kurallar? belirleyen sa?l?k kurulu, 22 haftal?k ve daha ?nce do?an premat?re bebeklerin yapay y?ntemler ya da yo?un bak?mla ya?at?lmas?n?n yanl?? oldu?u yolunda g?r?? bildirdi.


?ngiltere'de hasta ve sakat bebeklerin bak?m?yla ilgili kurallar? belirleyen sa?l?k kurulu, 22 haftal?k ve daha ?nce do?an premat?re bebeklerin yapay y?ntemler ya da yo?un bak?mla ya?at?lmas?n?n yanl?? oldu?u yolunda g?r?? bildirdi. Nuffield Biyoetik Konseyi raporunda, 23 haftadan sonra do?an bebeklerin ise ailelerinin de g?r??? al?narak, "t?bben de do?ru bulunmas? halinde" ya?at?lmaya ?al???labilece?i belirtildi. 2 y?ll?k bir ?al??man?n ard?ndan haz?rlanan raporda, yapay y?ntemler ya da uzun yo?un bak?m s?re?lerinin ard?ndan ya?at?lan bebeklerin, daha sonra ya?amlar?n? yitirebildikleri ya da baz? sakatl?klar?n ortaya ??kabildi?i kaydediliyor. Raporun haz?rlanmas? s?ras?nda ?ngiliz Anglikan Kilisesi'nin de g?r??leri dikkate al?nd?.
?ngiltere'de yap?lan ara?t?rmalara g?re, 21 haftal?k do?an bebekler hi? ya?am?yor, 22 haftal?k do?an bebekler ise ancak y?zde 1 oran?nda ya?at?labiliyor. ?lkede her y?l 300 bebek, hamileli?in 22. ve 23. haftas?nda d?nyaya geliyor ve y?zde 17'si ya?at?l?yor.
www.evrensel.net