Kad?nlar?n ?R?ya?s?!

1991?de kurulan o g?nden bug?ne ?al??malar?n? aral?ks?z s?rd?ren Oyuncular Tiyatro Grubu Kas?m ve Aral?k aylar? boyunca T?lin Tankut?un grup i?in kaleme ald???, R?ya adl? oyunu sahneliyor.


1991?de kurulan o g?nden bug?ne ?al??malar?n? aral?ks?z s?rd?ren Oyuncular Tiyatro Grubu Kas?m ve Aral?k aylar? boyunca T?lin Tankut?un grup i?in kaleme ald???, R?ya adl? oyunu sahneliyor. Oyunun y?netmeni ve iki ba?rol oyuncusundan biri olan Selma K?ksal ile ?R?ya? ?zerine k???k bir s?yle?i ger?ekle?tirdik.
Grubun reji ?al??malar?n? a??rl?kl? olarak siz yap?yorsunuz. ?R?ya?y? sahnelemeye karar vermenizde neler etkili oldu? Kimler yer al?yor oyunda?
Evet, grubumuzun reji ?al??malar?n? a??rl?kl? olarak ben yap?yorum ama bu ?ok ?zel bir oyundu bizim i?in. O nedenle y?llard?r bu tiyatroyu birlikte s?rd?rd???m ?al??ma arkada??m G?ls?m Soydan?la birlikte reji ?al??mas?n? yapmay? tercih ettik ve sahneyi de birlikte payla??yoruz.
R?ya her y?l farkl? ?sluplar? deneyen, ?a?da? sorunlar? irdeleyen tiyatromuza ?ok uygun bir metindi ve tematik a??dan da bizi zenginle?tiren bir ba?ka ?al??ma oldu. ?R?ya?, sorunlar? ?rtmeyen, tersine sorunlar? ayd?nlatmaya ?al??an bir metindi.
Oyunun yazar?, T?lin Tankut, d?nya edebiyat?n?n se?kin metinlerinden al?nt?lar yaparak kurgulam?? R?ya?y?. T?m bu metinler, klasiklerin, dolay?s?yla modernizmin, kar??la?t?rmal? olarak post-modernizim, kad?na ve sorunlar?na nas?l bakt?klar?n? ve alg?lad?klar?n? g?zden ge?irmek a??s?ndan m?thi? bir olanak sa?lad?.
R?ya nas?l bir oyun? Biraz oyunun konusundan bahsedebilir misiniz?
?R?ya? iki ki?ilik bir kad?n oyunu. T?lin Tankut, kad?nlar?n ve kad?nl???n t?rl? hallerini bu iki karakter ?zerinden yans?tmak istemi?. Asl?nda kad?n sorunlar?, ?a?dan ?a?a de?i?iyor. Hatta ayn? co?rafya da ya?ayan kad?nlar bile sorunlar? farkl? ya?ayabiliyor. Ancak hi? de?i?meyen ya da ?ok az de?i?ime u?rayan sorunlar var. O da kad?nlar?n kad?n olmaktan do?an sorunlar?: ?ocukluk, yeniyetmelik, gen? k?zl?k d?nemlerinde g?rd?kleri bask?; a?k, evlilik, ?ocuk v.s.
?R?ya? bu sorunlara el at?yor. Bu y?zden her kesimden kad?na hitap ediyor. Ancak ?unu da eklemeliyim. Oyun daha ?ok simgesel g?ndermelerle ?r?l?. ?rne?in, oyundaki ?Minerva? bilgelik tanr??as? asl?nda. Yani insanl?k tarihinin ataerkil d?neminde, kad?n k?sm?na tamam?yla uzak tutulmu? olan ?Bilgi? ve ?Bilgelik? kavramlar?n?n ironik bir hat?rlatmas?.
Bir de tabii uygarl?k tarihine kad?nlar?n yapt??? ?Katk??n?n hat?rlatmas?. Bunun gibi, oyunun metninde karakterlerin birey olmaktan ?ok simge olarak d???n?lmesi, sahnede bir oyuncu olara bizi zorlad? diyebilirim.
?zellikle benim oynad???m, ikinci kad?n karakterin, ya?ad??? d?nemden de kaynaklanan par?al? ki?ili?i beni oyuncu olarak yordu. Sanki birden ?ok kad?n oynuyordum ve aya??m?n alt?nda bir zemin yoktu. T?pk? g?n?m?z?n post-modern kad?n? gibi? Bunu a?mak i?in her iki kad?n karakteri de tek bir boyuta indirgememeye ?al??t?k.
Oyuncular k???k bir tiyatro grubu. Maddi olarak nas?l ayakta kal?yorsunuz. ?rne?in K?lt?r Bakanl????ndan destek alabiliyor musunuz?
K?lt?r Bakanl????ndan hemen hemen her y?l, azalan miktarlarda destek ald?k. Biz istikrarl? ?ekilde tiyatroya devam ettik?e, ald???m?z devlet deste?i hep k???ld?. Yapt???m?z oyunlar?n t?m?nde k?s?tl? b?t?elerle ?al??t?k. ?ocuk m?zikallerimiz d???nda hi? sponsorumuz olmad?. Bir tek bas?l? malzemede matbaa deste?i alabiliyoruz. Oyuncular Tiyatro Grubu, 2003?ten beri ?stiklal Caddesi?ndeki Rumeli Han?da a?t???m?z Oyuncular Tiyatro Cafe ile ayn? mek?n? payla??yor. Bir tiyatro salonu bir de kafe b?l?m?m?z var ve kafemizden sa?lad???m?z gelirle mek?n?m?z? ayakta tutabiliyoruz. ?ncesinde ise pek ?ok farkl? mek?nda oyunlar?m?z? sergilemi?tik. 2003?ten sonra da kendi mek?n?m?z olabildi. K???k de olsa, ba??ms?z bir tiyatro toplulu?unun kendi mek?n?n?n olmas?, pek ?ok ?zg?rl?k sunuyor.
Ebru Mo?o?
www.evrensel.net