?G???s ?atal? g?r?nmesin? diyen orkestra m?d?r? istifa etti

K?lt?r ve Turizm Bakan? Atilla Ko?, Devlet ve Opera Balesi (DOB) Genel M?d?rl??? Orkestra M?d?r? Arzu Sug?ne??in istifas?na ili?kin, ??stifa tek tarafl? bir harekettir. ?stifa eden etmi?tir? dedi.


K?lt?r ve Turizm Bakan? Atilla Ko?, Devlet ve Opera Balesi (DOB) Genel M?d?rl??? Orkestra M?d?r? Arzu Sug?ne??in istifas?na ili?kin, ??stifa tek tarafl? bir harekettir. ?stifa eden etmi?tir? dedi. Ko?, TBMM?de Plan ve B?t?e Komisyonuna geli?inde, kad?n sanat??lara ?dekolte giymemeleri y?n?nde uyar? yapan? Arzu Sug?ne??in istifas?na ili?kin, gazetecilerin sorular?n? yan?tlad?.
?stifan?n tek tarafl? bir hareket oldu?una dikkati ?eken Ko?, ?unlar? s?yledi: ??stifa eden etmi?tir. Olayla ilgili yorum yapmak mecburiyetinde de?ilim. Bir arkada??m?z b?yle bir uyar?y? yapm??, bu uyar?n?n yanl?? anla??ld???n? ve yapt???n?n yanl?? oldu?unu g?rerek, kendi kendine de kendi h?km?n? vermi?. O husustaki de?erlendirmesine sayg? duymak mecburiyetindeyim.?
DOB Genel M?d?rl??? Orkestra M?d?r? Arzu Sug?ne?, bir s?re ?nce kurumdaki panoya, kad?n sanat??lara y?nelik ?Orkestra sanat??lar?, g???s ?atal?n? g?steren giysiler giyemez? ibaresinin bulundu?u uyar? yaz?s? asm??t?.
www.evrensel.net