Edebiyat g?nleri resepsiyonla ba?lad?

Bu y?l 4`?nc?s? d?zenlenen `Diyarbak?r Edebiyat G?nleri` Yazar Mehmed Uzun onuruna verilen bir resepsiyonla ba?lad?. Yazar Uzun, etkinliklerin 4 y?ld?r d?zenlenmesinin ?nemine dikkat ?ekerek, d?nyada bar???n tesis edilebilmesi i?in yasaklanm?? ve duyulmam?? seslere ihtiya? oldu?unu belirtti.


Bu y?l 4`?nc?s? d?zenlenen `Diyarbak?r Edebiyat G?nleri` Yazar Mehmed Uzun onuruna verilen bir resepsiyonla ba?lad?. Yazar Uzun, etkinliklerin 4 y?ld?r d?zenlenmesinin ?nemine dikkat ?ekerek, d?nyada bar???n tesis edilebilmesi i?in yasaklanm?? ve duyulmam?? seslere ihtiya? oldu?unu belirtti.
Edebiyat g?nlerine ili?kin haz?rlanm?? bir sinevizyon g?sterimiyle ba?layan resepsiyona, B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir, Batman Belediye Ba?kan? H?seyin Kalkan ile DTP`li belediye ba?kanlar?, Yazar Mehmed Uzun, Gazeteci-Yazar Hasan Cemal ile ?ok say?da yazar ve gazeteci kat?ld?.
Halk?n?n y?zak?
Resepsiyon boyunca Yazar Mehmet Uzun?un rahats?zl??? nedeni ile salonda sigara i?ilmedi. Resepsiyonda, ilk konu?may? yapan B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir, k?lt?r ve edebiyat?n ?nemine dikkat ?ekti. Hastal??? nedeni ile bir s?redir Diyarbak?r`da tedavi g?ren Yazar Mehmet Uzun`un resepsiyonda olmas?ndan duydu?u memnuniyeti dile getiren Ba?kan Baydemir, ??a??m?zda edebiyat ve k?lt?r ?ok ?nemlidir. Maalesef herkes yazar de?ildir ve herkes k?lt?r ve sanat emek?isi de?ildir. Ama halklar?n i?inde halklar?n y?z ak? olan yazarlar, insanlar vard?r. Bunlardan biri de Mehmet Uzun?dur? dedi. Yazar Mehmet Uzun?un misafir olarak de?il, ev sahibi olarak bulundu?una da vurgu yapan Ba?kan Baydemir, ?Bu resepsiyonun sahibi say?n Mehmet Uzun?dur. Bar???n kentine ho? geldin Mehmed Uzun? diyerek yazar? k?rs?ye davet etti.
Ya?am?m? halk?ma bor?luyum
Resepsiyon ile etkinlikleri d?zenleyenlere te?ekk?r eden Uzun, K?rt?e yapt??? konu?mas?nda hastal??? d?neminde deste?ini esirgemeyen Diyarbak?r halk? ve t?m dostlar?na da minnettar oldu?unu s?yledi. Uzun, ?Hastal???m s?resince b?y?k destek ile yan?mda oldunuz. Hem Diyarbak?r?dan hem de di?er kentlerimizden b?y?k bir destek ald?m. Bu deste?iniz hastal???ma kar?? verdi?im sava?ta bana b?y?k bir g?? verdi. Bu nedenle sizlere ?ok te?ekk?r ediyor ve ya?am?m? sizlere bor?lu oldu?umu belirtmek istiyorum? dedi. 4 y?ld?r d?zenlenen Edebiyat G?nleri etkinliklerinin ?nemine i?aret eden Uzun, ?Ba?ka ?lkeler i?in 4 y?l ?ok az bir s?redir. Ama Diyarbak?r ve K?rtler i?in 400 sene gibidir. Biz k?lt?rel alanda ?ok ?nemli ve zorlu 4 y?l ge?irdik. Bu k?lt?r, dil ve toplumsal alanda da ba?ar?l? 4 y?l oldu. Bu festivalin 4 y?ld?r d?zenlenmesi kolay bir i? olmad?. ?lk defa bu festivalin d?zenlenmesi g?ndeme geldi?inde kimse b?yle bir ?eye inanm?yordu. Ama ?u an 4 y?l? geride b?rakt?k? dedi.
Diyarbak?r art?k dil ve k?lt?r merkezi
Festivallerle ciddi bir dil ve k?lt?r merkezi haline gelen Diyarbak?r`?n ?stanbul ile Hewler, ?am ile Tahran, Tebriz ile Halep, S?leymaniye ile Qami?lo aras?nda bir k?lt?r k?pr?s? durumuna geldi?ini kaydeden Uzun, festivalin geleneksel hale gelmesini istedi. K?rt dili ve k?lt?r?n?n hi?bir zaman bu kadar olana?a sahip olmad???n? kaydeden Uzun, ?T?m bunlar? bir ilk ad?m sayarak, bunun devam?n? getirecek bir birlik ve hareket geli?tirmeliyiz. Bu R?nesans sadece K?rt dili ve k?lt?r?ne de?il ayn? zamanda Yukar? Mezopotamya`n?n ya?ayan T?rkmence, Asurice, S?ryanice, Ermenice ve di?er dillerin de ya?ama alan?n? geni?letecektir? dedi.
Uzun y?llar Avrupa?da ya?ad???n? kaydeden Uzun, ?Ben Avrupa?dan da bakt???m zaman d?nyan?n duyulmam?? seslere ihtiyac? oldu?unu d???n?yorum. D?nyan?n yasaklanm?? dillere ihtiyac? vard?r. D?nyan?n, bug?ne kadar kendini ifade edememi? seslere ihtiyac? vard?r. Bunun i?in de Diyarbak?r?a ?nderlik g?revi d???yor? diye konu?tu.
K?rt siyaset?ilere irlik mesaj?
K?rtlerin kendi aralar?nda mutlaka birlik sa?lamalar? gerekti?ini belirten Uzun, ?Dini, iman?, ideolojisi ve d???ncesi ne olursa olsun g??l? bir birlikteli?e ihtiya? vard?r. K?rtlere ?a?r?m, k?lt?r?n?z? ?nemsemeyenlere oy vermeyin ki, ?n?m?zdeki se?imlerde b?t?n belediyeleri biz alal?m? diye konu?tu. Uzun, K?rtlerin kendi aralar?nda birlik sa?lamamalar? durumunda, K?rt edebiyat? ve k?lt?r? i?in ba?lat?lan ayd?nlanman?n yar?da kalabilece?i uyar?s?nda bulundu. ?K?rt dili ve k?lt?r? R?nesans??n?n yar?da kalmas?n? istemiyorsak, birliktelik sa?lamak zorunday?z? diyen Uzun, Diyarbak?r`da ?u an K?rt?e yay?n yapan bir gazete ile ?e?itli dergiler ??kt???n? s?yledi.
Resepsiyona ayr?ca, DTP E?ba?kan Yard?mc?s?, Sedat Yurtta?, ?ok say?da DTP?li Belediye Ba?kan?, DEP eski Milletvekili Selim Sadak, ?HD Genel Ba?kan Yard?mc?s? Reyhan Yal??nda?, K?rdi Der Ba?kan? ?hsan G?ler sivil toplum ?rg?tlerinin temsilcilerinin yan? s?ra ?ok say?da ?air, yazar ve sanat?? konuk olarak kat?ld?. DTP E?ba?kan? Ahmet T?rk ve Aysel Tu?luk?un da mesaj g?nderdi?i resepsiyon, kokteyl ile son buldu.
www.evrensel.net