?Bir kahkaha otoriteyi bozar?

Erciyes ?niversitesi Gen? Gazeteciler Toplulu?u?nun Sabanc? K?lt?r Sitesi?nde d?zenledi?i etkinli?e kat?lan ?nl? g?lmece ustas? Muzaffer ?zg?, ??rencilerle ya?am ?yk?s?, T?rk Edebiyat? ve ?lke meseleleriyle ilgili s?yle?i yapt?.


Erciyes ?niversitesi Gen? Gazeteciler Toplulu?u?nun Sabanc? K?lt?r Sitesi?nde d?zenledi?i etkinli?e kat?lan ?nl? g?lmece ustas? Muzaffer ?zg?, ??rencilerle ya?am ?yk?s?, T?rk Edebiyat? ve ?lke meseleleriyle ilgili s?yle?i yapt?.
Nas?l ko?ullarda yeti?ip yazar oldu?unu, ilk okudu?u kitab?, ilk yaz?s?n?, Atmaca dergisinde nas?l yazmaya ba?lad???n? ve ya?ad?klar?n?n d???ncelerini nas?l de?i?tirdi?ini anlatan ?zg?, ?Muzaffer ?zg?? olmas?n? kitaplara bor?lu oldu?unu s?yledi.
G?lmece kitaplar?n?n yan?nda ?ocuk kitaplar? da yazan g?lmece ustas?, ?ocuklar? ?ok sevdi?ini s?yledi. Evinin yan?ndaki ilkokulun zil saatlerini takip edip teneff?se ??kan ?ocuklar?n okul bah?esindeki ko?u?turmacalar?n? severek izledi?ini anlatan ?zg? ??ocuklarla, ?ocuklar derse girdi?inde bah?eyi dolduran ku?lar?n bir fark? yok. ?kisini de izledi?imde rahatl?yorum. ?ocuklar? ?ok seviyorum, onlar da beni seviyorlar? dedi.
Anlatmak i?in g?ld?rmek
?G?lmece toplumlara, s?n?flara g?re de?i?ir ve g?lmece z?tl?klar?n oldu?u yerde ortaya ??kar? diyen ?zg?, egemenlerin g?lmenin kar??s?nda oldu?unu, halka hep ?ciddi olun? dedi?ini ifade ederek, ?Ger?ek g?lmececi, g?lmeyi ama? olarak de?il ara? olarak g?rmelidir, anlatmak i?in g?ld?rmelidir. Ta?? gedi?ine koyar gibi bir yerde kullan?l?r anlat?lanlar. Ama g?lmececiyi y?neticiler hi? sevmezler, sevmediler. ??nk? g?lmecede alay vard?r ve y?neticiler kendilerini d?nyan?n en zeki insan? zannederler? dedi.
??rencilerin sorular?yla devam eden s?yle?ide, bir ??rencinin Halk Evleri ile ilgili sorusuna ?zg?, ?Halk Evleri de K?y Enstit?leri gibi egemenler taraf?ndan yok edildi. ??nk? Halk Evleri halk? ayd?nlat?yordu. Halk Evleri kapat?lmasayd? belki onlarca daha Muzaffer ?zg? ??kard? oralardan? ?eklinde cevap verdi.
G?nde en az 150 sayfa kitap okudu?unu anlatan ?zg?, ??rencilerin daha fazla kitap okumas? gerekti?ini s?yledi. ?D???nen insan kendisi de?i?ir. Kendisi de?i?en insan ?evresindekileri de?i?tirir?diye konu?tu. Muzaffer ?zg?, soru-cevap ?eklinde devam eden s?yle?iden sonra ??rencilerin kitaplar?n? imzalad?.
www.evrensel.net