17 Kasım 2006 00:00

L?MAN ARKASI

Gazetemi abone olarak ald???m mahalle bakkal?n?, TTK Sa?l?k M?d?rl???? nden emekli Sat?lm?? Kapuk?ran i?letiyor. Yakla??k bir aydan bu yana, k???k o?lu Tuncer? i g?r?yorum bakkalda. Bir cuma sabah? al??veri? yaparken ?Bug?n ne yazd?n abi? Bir de benimle r?portaj yapsana!? dedi.

Paylaş

Gazetemi abone olarak ald???m mahalle bakkal?n?, TTK Sa?l?k M?d?rl???? nden emekli Sat?lm?? Kapuk?ran i?letiyor. Yakla??k bir aydan bu yana, k???k o?lu Tuncer? i g?r?yorum bakkalda. Bir cuma sabah? al??veri? yaparken ?Bug?n ne yazd?n abi? Bir de benimle r?portaj yapsana!? dedi. ?Tabii, neden olmas?n! Sen anlataca??n ?eyleri kafanda ??yle bir toparla ? dedim. ?nceki g?n bakkalda, oturduk konu?tuk.
Tuncer, 18 ya??nda, lise mezunu. Kendisinden bir ya? b?y?k abisi ?lker, Gazi ?niversitesi Orman M?hendisli?i 2.s?n?f ??rencisi. Babas? ve annesi Tuncer? i de abisi ?lker gibi ?niversite e?itimi almas? i?in her y?nden te?vik etmi?, kursa g?ndermi? fakat, Tuncer kursu tamamlamadan s?navlara girmi?. Okulda ald??? e?itim de yeterli olmay?nca, ?.S.S. de y?ksek puan alamam??. ?Zaten ?ylesine girdim s?navlara ? diyor, Tuncer. Esas amac?n?n ?ticaret yapmak? oldu?unu ve ?niversiteyi bitirse de, herhangi bir i? bulamayaca?? i?in, yine ?ticaret yapmak? zorunda kalaca??n? belirtiyor. Onun i?in de, askere gidinceye kadar babas?n?n bakkal?nda biraz pi?mek istedi?ini s?yl?yor.
?lk??retim d?nemi, derslerinde ba?ar?l?ym?? Tuncer. Din e?itimi de alm??. 6 ya??ndayken, mahalle camisinin ?erefesinde ezan okumu?. Okulunun sosyal ve spor kollar?nda g?rev alm??. Yerel TV kanal?nda ??a?la? n?n S?n?f?? adl? ?ocuk program?na kat?lm??, hentbol ve futbol tak?m?n?n ba?ar?l? eleman?ym??. Lisede, babas?n?n mesle?i ?radyografi? alan?nda e?itim g?rmeyi d???nm??, sonra vazge?mi?. ?Nedense, hep ticaret yapmay? d???nd?m, liseye ba?lad?ktan sonra? diyor, Tuncer. ?Ben istedi?im bir ?eyi yaparsam ba?ar?l? oluyorum. Derslerim iyiydi ama, i?imden ders ?al??mak gelmiyor ?imdi. Belki bir istek gelir diye babam yine de zorluyor ama, i?imden ders ?al??mak gelmiyor? diyor. Ticaretle ilgili ilk d???ncelerinin, ?stanbul? dan misafirli?e gelen akrabalar?ndan etkilenerek geli?meye ba?lad???n? belirten Tuncer ?Ticarette para var. Namuslu, tedbirli yaparsan; rahat, zorlanmad???n bir i?in olur. Mesela, bir bayilik al?rs?n... Ben yapaca??m diye d???n?yorum. Allah k?smet ederse, ba?araca??ma da inan?yorum? diyor.
Haftan?n alt? g?n? sabah saat 07.00?de bakkal? a?t???n?, ak?am saat 18.00? de g?revi eni?tesine devretti?ini, hesap kitap i?lerini babas?n?n takip etti?ini belirten Tuncer, bir y?l ?nce ge?irdi?i sar?l?k hastal???n?n n?ksetmemesi i?in kendisini sak?nd???n? s?yl?yor. Y?kamadan yedi?i meyve ve t?rnaklar?n? di?leri ile koparma al??kanl??? nedeniyle sar?l?k hastas? olmas?na ra?men, t?rnaklar?n? di?leri ile koparma al??kanl??? devam eden Tuncer, ?Dal?yorum, d???n?yorum, bayilik alm???m, i?imi yayg?nla?t?r?yorum... T?rnaklar?m?n fark?nda bile de?ilim? diyor.
Bakkal?n kar??s?nda, top oynad?klar? alana yap?lan konutlara ta??nan yeni m??terilerle sat??lar?n?n biraz artt???n?, en ?ok ekmek ve sigara sat??? ile kasaya para girdi?ini, veresiye sat??lar?n zaman?nda ?denmemesi sonucu bazen banka ?demelerinin aksad???n?, bu aksaman?n da kendilerine faiz y?k? getirdi?ini belirten Tuncer, ?Ticaret de zor, ne yapay?m! TTK?da i??i al?m? olsa, sa?l???m?n elverdi?i bir i?, yeralt?nda yapamam ama, d??ar?da bilgisayar ba??nda bir i? olsa, ?al???r?m? diyor. Kitap okumad???n?, tiyatroya gitmedi?ini, Ferhan ?ensoy? un ?Kahraman Bakkal S?permarkete Kar??? adl? oyununun ad?n? duymad???n?, sinema ve TV izlemeyi sevdi?ini, bakkalda otururken TV?de ?Bir Demet Tiyatro?yu izledi?ini, arkada?lar?yla ?Hokkabaz? filmine gitti?ini, bu pazar da ?Babil? filmini izlemek istedi?ini s?yleyen Tuncer, yak?nda ?of?r ehliyeti alaca?? i?in sevin?li. ??nk?, askere gitmeden, day?s?n?n o?lu ile birlikte, bir su ?irketinin bayili?i i?in, ilk referans?n? alm?? oldu?unu d???n?yor.
Bakkaldaki sohbetimiz s?resince Tuncer?e ticaretin ?ok zor oldu?unu belirten arkada?? Meri?, ??niversitede bir meslek ?zerine okumak ilk amac?m?z olmal?, ama ba?ka se?enek kalmam??sa g?n?m?zde bir i? kurmak, biz gen?ler i?in riskli bir alan. Ben yine de arkada??m Tuncer?e iyi ?anslar dilerim? diyerek, benim s?ylediklerimi payla?t?.
Fahri Bozba?
ÖNCEKİ HABER

B?y?kan?t istedi G?ndem kapat?ld?

SONRAKİ HABER

'100 Temel Eser' uygulaması sona erdi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa