B?y?kan?t istedi G?ndem kapat?ld?

?lkede ?zg?r G?ndem gazetesinin yay?n?, Genelkurmay Ba?kan? Ya?ar B?y?kan?t??n ?yay?n?na m?saade edilmemeli? s?zlerinden 6 g?n sonra, ?stanbul 10. A??r Ceza Mahkemesi taraf?ndan 15 g?n s?reyle durduruldu.


?lkede ?zg?r G?ndem gazetesinin yay?n?, Genelkurmay Ba?kan? Ya?ar B?y?kan?t??n ?yay?n?na m?saade edilmemeli? s?zlerinden 6 g?n sonra, ?stanbul 10. A??r Ceza Mahkemesi taraf?ndan 15 g?n s?reyle durduruldu. Gazete hakk?nda 3 ay ?nce de, 15 g?nl?k kapatma cezas? verilmi?ti.
?nternet sitesinde bir a??klama yapan G?ndem gazetesi ?Gazetemizi hedef g?steren Genelkurmay Ba?kan? Ya?ar B?y?kan?t ?ba??ms?z yarg??y? harekete ge?irdi? dedi. ??zg?r bas?na yap?lan bu sald?r?y? biz ?al??anlar? olarak k?n?yoruz? denen a??klamada, t?m bas?n camias? duyarl? olmaya ?a??r?ld?.
Genelkurmay Ba?kan? Ya?ar B?y?kan?t, 10 Kas?m?da Gazi Ordu Evi?nde d?zenledi?i Bas?n Kokteyli?nde verdi?i deme?te, ?lkede ?zg?r G?ndem gazetesini hedef g?stererek ?PKK?n?n dergileri ve g?nl?k gazeteleri yay?mlan?yor. Bunlara m?saade edilmemesi gerek? ?eklinde konu?mu?tu. B?y?kan?t??n hedef g?stermesinden 6 g?n sonra, jet h?z?yla bir karar alan ?stanbul 10. A??r Ceza Mahkemesi, gazetenin yay?n?n? 15 g?n s?reyle durdurdu. Gazetenin 26, 27, 30, 31 Ekim, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14 ve 15 Kas?m tarihli say?lar?n? inceleyen ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???, toplam 13 n?shada PKK propagandas? yap?ld???n?, ?ter?r ?rg?t?n?n i?ledi?i su?lar ile su? ve su?lunun ?v?ld???n?? iddia etti ve gazete yay?n?na 15 g?n s?reyle tedbir konulmas? i?in ?stanbul 10. A??r Ceza Mahkemesi?ne m?racaat etti. Savc?n?n gerek?e g?sterdi?i say?lar aras?nda DYP lideri Mehmet A?ar??n a??klamalar?n?n yer ald??? say?n?n da bulunmas? dikkat ?ekti.
1 Mart 2004 tarihinde yay?n hayat?na ba?layan G?ndem gazetesi hakk?nda 600?? a?k?n dava a??ld?.
www.evrensel.net