Medya toplumsal sorumlulu?unu unuttu

?leti?im Fak?lteleri Dekanlar?, kitle ileti?im ara?lar?n? sorumluluklar?n? yerine getirmeye ?a??rd?. Gazetecileri yeti?tiren ??retim ?yeleri ?Sorumlu habercili?in yerini sorunlu habercilik ald?? diyerek isyan etti.


?leti?im Fak?lteleri Dekanlar?, kitle ileti?im ara?lar?n? sorumluluklar?n? yerine getirmeye ?a??rd?. Gazetecileri yeti?tiren ??retim ?yeleri ?Sorumlu habercili?in yerini sorunlu habercilik ald?? diyerek isyan etti.
A??klamay?, ?leti?im Fak?lteleri Dekanlar? Y?r?tme Kurulu Ba?kan? ve Gazi ?niversitesi ?leti?im Fak?ltesi?nin dekan? Prof. Dr. Korkmaz Alemdar yapt?. Alemdar, ?Kitle ileti?im ara?lar?n?n as?l g?revi kamuoyunu bilgilendirmek,olan bitenden haberdar etmektir? c?mlesiyle ba?lad??? a??klamada, ?lkemizde kitle ileti?im ara?lar?n?n y?neticilerinin toplumsal sorumluluklar?n? g?z ard? etme e?iliminin g??lendi?ini vurgulad?. ?Habercilik unutulmu? gibidir? diyen Prof. Alemdar, halk? yak?ndan ilgilendiren ?nemli sorunlar?n gazetelerden ve haber b?ltenlerinden d??lanm?? olmas?n? ele?tirdi.
Dekanlar?n a??klamas? ??yle devam etti: ?Kitle ileti?im ara?lar?m?z haber ad? alt?nda, plaj manzaralar?, ?nl?lerin ?zel ya?am g?r?nt?lerini magazin programlar?ndan ana haber b?ltenlerine ta??maktad?rlar. ????rtkanl?k inan?lmaz boyutlara ula?m??, haber sunma ?sluplar? de?i?mi?, s?rekli tekrar edilen sahnelerin yer ald???, su?, ?iddet ve cinselli?in s?m?r?ld??? bir habercilik ?slubu geli?tirilmi?tir. Sorumlu habercili?in yerini sorunlu habercilik alm??t?r.?
Gazete okurlar?n?n ve televizyon izleyicilerinin bilgilendirilmesi gereken yurtta?lar de?il, sadece m??teri olarak alg?lanmas?n? da ele?tiren Korkmaz Alemdar, tiraj ve izlenme oran? kayg?s?n?n ger?ek, do?ru, tarafs?z haber verme anlay???n? ortadan kald?rd???n? belirtti ve ??yle dedi: ?Gelinen noktada, kitle ileti?im ara?lar? bilgilendirici, ayd?nlat?c? habercilik yapmamaktad?r.?
?leti?im Fak?lteleri Dekanlar?, kitle ileti?im ara?lar?n? sorumluluklar?n? yerine getirmeye ?a??rd?. ?Bu ?a?r?m?z mesle?e yeni ba?lam?? bir ileti?imciden, en deneyimli gazeteciye kadar herkesedir? diyen ileti?imciler, ilkelerin g?z ard? edilmesinin mesle?e g?veni zedeledi?ini vurgulad?.
www.evrensel.net