Zeytinya???nda AB bask?s?

Tari? Zeytin ve Zeytinya?? Birli?i Ba?kan? Cahit ?etin, iki sezondur zeytinya??nda AB eliyle suni bir kriz olu?turuldu?unu belirterek, h?k?metin acil olarak 1 YTL?den az olmamak kayd?yla prim ilan etmesi gerekti?ini s?yledi.


Tari? Zeytin ve Zeytinya?? Birli?i Ba?kan? Cahit ?etin, iki sezondur zeytinya??nda AB eliyle suni bir kriz olu?turuldu?unu belirterek, h?k?metin acil olarak 1 YTL?den az olmamak kayd?yla prim ilan etmesi gerekti?ini s?yledi.
AB eliyle sistemli bir ?ekilde zeytinya?? fiyatlar?n?n a?a??ya ?ekildi?ini ifade eden ?etin, bu belirsizlik ortam?nda ?u anda fiyat a??klamas? yapmak istemediklerini belirtti.
Tari? Zeytin ve Zeytinya?? Birli?i?nin 2006/2007 zeytinya?? sezonu ile ilgili olarak bir bas?n toplant?s? d?zenleyen Birlik Ba?kan? Cahit ?etin, 2006 y?l?n?n ba??ndan itibaren fiyatlarda a?a??ya do?ru d???? ya?and???n? belirterek, ?D?nya ?retimi 2 milyon 580 bin ton, t?ketimi ise 2 milyon 760 bin ton seviyelerindedir. Piyasa verilerine g?re zeytinya?? fiyat?n?n artmas? ka??n?lmaz olurdu. AB eliyle sistemli ?ekilde, ciddi stratejilerle zeytinya?? fiyatlar? a?a??ya ?ekiliyor. Bu yap?l?rken, AB ?lkesi ?reticileri de korunuyor? dedi. T?rkiye?de ise koruma ve destek sisteminin ?al??mad???n? s?yleyen ?etin, d??en fiyatlardan ?reticinin de t?keticinin de ma?dur oldu?unu ??nk? d??en fiyatlar?n raflara yans?mad???n? belirtti.
Kilo ba??na 1.5 YTL.
Sabah itibariyle kilo ba??na 1.5 YTL?den al?mlara ba?lad?klar?n? ancak bu fiyat?n bir kaparo niteli?inde oldu?unu ifade eden ?etin, zeytinya?? al?m fiyat?n?n geli?melere g?re belli olaca??n? ve devletin alaca?? tedbirleri g?rmek istediklerini belirtti. ?etin, ?Fiyat a??klamak ?reticiye de ?lke ekonomisine de haks?zl?k olur? dedi.
www.evrensel.net