sand?klar

 • Bir matematik dersi s?ras?nda okutman aniden duraksay?p ?n?ndeki masaya bir s?re dikkatle bakar.


  Bir matematik dersi s?ras?nda okutman aniden duraksay?p ?n?ndeki masaya bir s?re dikkatle bakar. Sonra ??rencilerine d?n?p 6 k?me ka??t getirdi?ini sand???n? fakat ne ?ekilde sayarsa says?n masada sadece 5 k?me oldu?unu s?yler. Bir s?re daha sessiz kald?ktan sonra ?u hikayeyi anlat?r:
  - Gen?ken Polonya?da b?y?k matematik?i Waclaw Sierpinski ile tan??m??t?m. O zamanlarda bile olduk?a ya?l? ve unutkand?. Bir seferinde herhangi bir nedenle yeni bir eve ta??nmalar? gerekmi?. Kar?s?, matematik?inin haf?zas?na fazla g?venmedi?i i?in, b?t?n e?yalar? ile birlikte soka?a ??kt?klar?nda ??yle demi?: ??imdi ben taksi ?a??rmaya gidece?im, bu arada sen de 10 sand???m?z?n ba??nda bekle.? Kar?s? gitmi? ve matematik?iyi hafif?e dalm??, kendi kendine m?r?ldan?r halde b?rakm??. Birka? dakika sonra kar?s? taksiyle birlikte d?nd???nde, Bay Sierpinski -belki de g?z?nde k???k bir p?r?ldamayla- demi? ki:
  - On sand???m?z oldu?unu s?ylemi?tin ama ben sadece 9 tane sayd?m.
  - Hay?r, 10 tane var!
  - Hay?r, say bak; 0,1,2,...
  www.evrensel.net