??ra, ?zel okullar?n y?z?n? g?ld?r?yor

17?nci Milli E?itim ??ras? Genel Kurulu?na sunulan komisyon raporunda, e?itimin her kademesinde ?zel sekt?r?n te?vik edilmesi ve ?zel sekt?rden hizmet al?nmas? ?nerildi.


17?nci Milli E?itim ??ras? Genel Kurulu?na sunulan komisyon raporunda, e?itimin her kademesinde ?zel sekt?r?n te?vik edilmesi ve ?zel sekt?rden hizmet al?nmas? ?nerildi. Genel Kurul?dan ?nerilere destek ??karken, Milli E?itim Bakan? ?elik, ?objektif bir rapor haz?rland???n?? ?ne s?rd?. E?itim Sen ve D?SK, ??radan ?ekildi.
17?nci Milli E?itim ??ras? tart??malarla devam ediyor. ?T?rk Milli E?itim Sisteminde Kademeler Aras? Ge?i?ler, Y?nlendirme ve S?nav Sistemi Komisyonu?nun 4 ret oyuna kar??l?k 64 oyla kabul etti?i rapor d?n ??ra Genel Kurulu?nda tart??maya a??ld?.
Raporda yer alan ??SS?de katsay? uygulamas?na son verilmesi? ?nerisi, ?mam Hatip Liselerinin ?n?n? a?ma giri?imi olarak de?erlendirilmi?ti.
Milli E?itim Bakan? H?seyin ?elik, ??ran?n d?nk? b?l?m?nde bir konu?ma yaparak, ???ran?n siyasalla?t?r?ld???? ele?tirilerini reddetti. ?elik, ??rada objektif bir rapor haz?rlad?klar?n? ?ne s?rerek, ?laik e?itimin ?rselendi?i? ele?tirilerini reddetti.
?elik?in konu?mas?n?n ard?ndan komisyon raporlar? okunarak konu?malara ge?ildi. ??raya sunulacak ?nerge say?s? 10, konu?malar ise 3 dakika ile s?n?rland?r?ld?.
CHP Denizli Milletvekili Mustafa Gazalc?, ?SS?nin g?r???ld??? komisyonda ?T?m orta??retim ??rencilerinin ayr?m yap?lmaks?z?n e?it ?artlarda s?nava girebilmeleri ve e?it ?artlarda puanlamaya tabi tutularak t?m ?niversitelere girebilmeleri? ?nerisinin kabul edilmi? olmas?na ra?men, e?itimde nitelik konusunun g?r???ld??? ba?ka bir komisyonda ?Herkesin kendi alan?nda y?ksek e?itime y?nlendirilmesi te?vik edilmelidir? g?r???n?n benimsendi?ine dikkat ?ekti.
??radan 13 y?ll?k kesintisiz e?itim karar? al?nmas?n? bekledi?ini belirten Gazalc?, ilk??retimde 5+3?e tekrar d?n?lmesi y?n?ndeki g?r??leri desteklemedi?ini s?yledi. Gazalc?, katsay?ya ili?kin karar?n komisyon raporundan ??kar?lmas? gerekti?ini ifade etti.
?H?k?metin ??retmeni de?ilsiniz?
?YDD Ba?kan? T?rkan Saylan kat?l?mc?lara ?Sizler h?k?metin ??retmenleri de?ilsiniz. Cumhuriyet?in ??retmenlerisiniz? diye seslendi. Saylan, ?Katsay?lar?n kald?r?lmas? karar? ger?ekle?ti?inde y?llar sonra, milyonlarca ??renci ?niversite kap?lar?nda peri?an olacakt?r? iddias?nda bulundu. Karar?n ilgili komisyonda, ?al??malar?n bitmesine 20 dakika kala aniden al?nd???n? hat?rlatan Saylan, ?Sanki haz?r bir kitle oylamaya kat?ld?. Lehte ve aleyhte konu?malar bile yap?lmad?? dedi. ?Planlanm?? bir karar? izlenimi do?du?unu belirten Saylan, karardan geri d?n?lmesini ?nerdi.
?SS Alt Komisyonu Ba?kan? As?m Sa?l? ise ?E?er bu konuda bir kusur i?lendiyse ben bu kusuru ?stlenmeye haz?r?m? yan?t?n? verdi. Konu?malar?n genelinde de komisyon karar?na destek ??kt?.
???raya siyaset bula?t??
E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, 3 dakikal?k konu?ma s?resini ele?tirerek, konu?ma s?resini uzatt?. Bakan ?elik, Din?er?e konu?ma s?resini a?t??? y?n?nde uyar? yaparken, Din?er, konu?mas?na devam etti. Salondan Din?er?e y?nelik tepkiler y?kselirken, Din?er, ?Bakan herkesi sahneye gelmeden anons ediyor. Beni ise s?rem ba?lad?ktan sonra sunum yapmadan ?a??r?yor? dedi. ??raya siyaset bula?t???n? s?yleyen Din?er, ?Sorunu katsay?ya kilitleyen, ??ray? bunun g?lgesine d???ren e?itim politikalar?yla e?itimin s?k?nt?lar? giderilemez. H?k?metin bu politikalar?na ortak olmayaca??z. Biz herkesin paras?z, bilimsel, laik e?itim hakk?ndan yararlanmas?n? savunuyoruz? g?r???n? dile getirdi. Din?er daha sonra E?itim Sen?in ??radan ?ekildi?ini hat?rlatarak salondan ayr?ld?.
D?SK de ?ekildi
D?SK ad?na konu?an Perihan Sar? da komisyonlar?n h?k?met yanl?s? ki?ilerden olu?turuldu?unu ve ??raya h?k?metin g?lgesinin d??t???n? belirterek, D?SK olarak ??radan ?ekildiklerini bildirdi.
T?rk E?itim Sen Genel Sekreteri ?smail Koncuk, ??ran?n se?imlere bir y?l kala toplanmas?n? ele?tirerek, Bakan ?elik?e, ?Gider ayak ??ra kararlar?n? nas?l uygulayacaks?n?z?? diye sordu. Bakan ?elik ise, ??kinci d?nem uygulayaca??z? diyerek, bir sonraki se?imlerde de AKP?nin iktidar olaca??n? iddia etmi? oldu.
?zel okullara m?jde
Komisyon raporunda yer alan, ??zel e?itim okullar?nda hizmet al?m? yap?lmal??, ?okul ?ncesi e?itim kurumlar?n?n a??lmas?nda ?zel sekt?r te?vik edilmeli? ve ?ilk??retimde ?zel sekt?r?n e?itime yat?r?m yapmas? ?zendirilmeli ve ?zel sekt?rden hizmet sat?n almas? sa?lanmal?? ?nerileri de Genel Kurul?da tart???ld?. ?zel okul y?neticileri bu ?nerilere ??iddetle? destek vererek, ?zel okullar?n te?vik edilmesini istedi. Osmangazi ?niversitesi?nden Prof. Dr. Ayhan Ayd?n ise ilk??retimin paras?z olmas? gerekti?ini an?msatt?. Komisyon raporunda yer alan ?OKS?nin kald?r?lmas?? ?nerisi de destek buldu. Konu?malar?n ard?ndan ??ra kararlar?n?n oylanmas?na ge?ildi.
www.evrensel.net