Kitle ?rg?t? temsilcileri tecride kar?? Ankara?da

?stanbul Tabip Odas?, TMOB ?stanbul ?l Koordinasyon Kurulu, ?stanbul SES ?ubeleri, ?a?da? Hukuk?ular Derne?i ?stanbul ?ubesi ve KESK ?stanbul ?ubeler Platformu?nun da aralar?nda bulundu?u ?ok say?da kurum, F tipi cezaevlerindeki a??r tecrit ko?ullar?na ili?kin temaslarda bulunmak amac?yla d?n ?stanbul?dan Ankara?ya hareket etti. Kurum temsilcileri yola ??kmadan ?nce, F tipi cezaevlerindeki a??r tecrit ko?ullar?nda iyile?tirmeler yap?lmas? talebiyle 226 g?nd?r ?l?m orucunda olan Avukat Behi? A????ya dayan??ma ziyaretinde bulundu.


?stanbul Tabip Odas?, TMOB ?stanbul ?l Koordinasyon Kurulu, ?stanbul SES ?ubeleri, ?a?da? Hukuk?ular Derne?i ?stanbul ?ubesi ve KESK ?stanbul ?ubeler Platformu?nun da aralar?nda bulundu?u ?ok say?da kurum, F tipi cezaevlerindeki a??r tecrit ko?ullar?na ili?kin temaslarda bulunmak amac?yla d?n ?stanbul?dan Ankara?ya hareket etti.
Kurum temsilcileri yola ??kmadan ?nce, F tipi cezaevlerindeki a??r tecrit ko?ullar?nda iyile?tirmeler yap?lmas? talebiyle 226 g?nd?r ?l?m orucunda olan Avukat Behi? A????ya dayan??ma ziyaretinde bulundu.
Ziyaret ?ncesinde A????n?n ?i?li?deki evinin ?n?nde kurumlar ad?na a??klama yapan ?stanbul Tabip Odas? Y?netim Kurulu ?yesi Ali K???k, tecrit uygulamas?n?n 6 y?l? a?k?n s?redir cezaevlerinde s?rd???ne dikkat ?ekerek, bu uygulama sonras?nda 122 insan?n?n ya?am?n? yitirdi?ini dile getirdi.
Kurum temsilcileri, a??klaman?n ard?ndan Avukat Behi? A????y? evinde ziyaret ederek bir s?re sohbet etti. ?abalar?ndan dolay? kitle ?rg?t? temsilcilerine te?ekk?r eden A???, tecride kar?? s?rd?r?len m?cadeleye verilecek aktif deste?in ?nemine dikkat ?ekti.
D?n ?stanbul?dan yola ??kan kurum temsilcileri, bug?n saat 12.30?da Ankara?da Y?ksel Caddesi?nde bas?n a??klamas? yapacak. Bas?n a??klamas?n?n ard?ndan, Adalet Bakan? Cemil ?i?ek ile g?r??mede bulunabilmek amac?yla Adalet Bakanl????na ge?ilecek
www.evrensel.net