Bal?k yerine ??p y?z?yor

Bolu?nun Mudurnu il?esinden ba?layarak Karadeniz?e do?ru akan B?y?ksu Deresi, kat? ve s?v? at?k tehdidi ile kar?? kar??ya. 10 y?l ?ncesine kadar temiz ve berrak suya sahip olan derede, insanlar bal?k tutup y?zebiliyordu.


Bolu?nun Mudurnu il?esinden ba?layarak Karadeniz?e do?ru akan B?y?ksu Deresi, kat? ve s?v? at?k tehdidi ile kar?? kar??ya. 10 y?l ?ncesine kadar temiz ve berrak suya sahip olan derede, insanlar bal?k tutup y?zebiliyordu. Ancak ?u anda yerle?im birimleri ve dere yata??nda bulunan tesislerden b?rak?lan at?klar nedeniyle kokudan suyun yan?na yakla??lm?yor.
Bolu?nun Mengen il?esine ba?l? 2 bin 500 n?fusluk G?k?esu Beldesi?nin b?t?n ??pleri B?y?ksu Deresi?ne d?k?l?yor. Dere kenar?ndaki ??p y???n?, g?r?nt? ve ?evre kirli?i olu?tururken; kedi, k?pek ve ineklerin ??pleri kar??t?rmas? sonucu yay?lan koku, insan sa?l???n? da olumsuz y?nde etkiliyor. Ge?en k?? d?neminde B?y?ksu Deresi?nin il merkezinden ge?en k?sm?na b?rak?lan fuel-oil nedeniyle onlarca ?rdek telef olmu?tu.
Belediye Ba?kan? Vahit Ayd?n, ??p konusunda ?evrecilerden b?y?k tepki ald???n? belirterek uygun bir yer aray??lar?n?n s?rd???n? iddia etti. Belediyenin kuruldu?u 1992 y?l?ndan bu yana ??plerin bu dereye d?k?ld???n? vurgulayan Ayd?n, Bolu?daki ar?tma tesisinin faaliyete ge?mesi durumunda ??plerini buraya g?t?receklerini kaydetti.
Derenin kirletilmesine belde halk? da tepkili. Market i?leten Niyazi Dedeo?lu, derede kirlili?in Bolu?dan itibaren ba?lad???n? ve buraya kadar devam etti?ini s?yledi. Temiz suyu bulunan derede bal?k tutuldu?unu ve gen?lerin y?zd???n? hat?rlatan Dedeo?lu, ?u an i?in bu durumun m?mk?n olmad???n? a??klad?. Bir ba?ka il?e sakini ise b?rak?lan kat? ve s?v? at?klar?n beldenin do?al yap?s?na ve halk?n sa?l???na zarar verdi?ini dile getirdi.
www.evrensel.net