?Tar?m tekellerin denetiminde?

?ukurova ?niversitesi ve Cumhuriyet Gazetesi?nin katk?lar? ile yap?lan Ulusal Tar?m Kurultay??n?n ilk g?n? a??l?? konu?malar?n?n ard?ndan panellerle devam etti.


?ukurova ?niversitesi ve Cumhuriyet Gazetesi?nin katk?lar? ile yap?lan Ulusal Tar?m Kurultay??n?n ilk g?n? a??l?? konu?malar?n?n ard?ndan panellerle devam etti.
??leden sonra d?zenlenen iki oturumlu panelin birinci oturumunda, ?Tar?m?n d?n? ve bug?n??, ikinci oturumunda da ?Ulusal tar?m ve k?resel ili?kiler? konular? irdelendi. Prof. H?seyin ?zbek?in y?netti?i birinci oturumda, Ziraat Odalar? Dan??ma Birli?i Ba?kan? Prof Dr. Erkan Benli, Ziraat M?hendisleri Odas? Genel Ba?kan? G?khan G?nayd?n, Adana Y?re?ir Turun?gil ?reticileri Birli?i Ba?kan? U?ur Paksoy ve Prof. Dr. Erhan Y?ld?r?m sunum yapt?. ?kinci oturumu Prof. Dr. Cemal Talu? y?netirken, CHP Milletvekili Prof. Dr. O?uz Oyan, Prof. Dr. Halis Akder, Prof. Dr. Tayfun ?zkaya, ve Ziraat Bankas? B?lge M?d?r? Teyfik Balc? da panelist olarak kat?ld?.
AKP?ye ele?tiri
Cumhuriyet?in ilk d?nemlerini tar?mda yap?lanma s?reci olarak de?erlendiren Prof. Erkan Benli, an?msatt??? d?nemde Ziraat Bankas?, tar?m kredi kooperatifleri zirai kombinalar?n kuruldu?unu belirtti. Benli, ?46?60 y?llar aras? ise IMF, DB, OECD kat?l?mlar?n?n yap?ld???n? ve o d?nem tar?mda ?retimin artt???n?, desteklemeye ayr?lan kaynaklar?n ve desteklenen ?r?n say?s?n?n artt???n? s?yledi. Tar?m?n ekonomide ?ekici ?zelli?ini halen s?rd?rd???ne dikkat ?eken Benli, tar?m?n istihdama katk?s? oldu?una vurgu yapt?.
ZMO Genel Ba?kan? G?khan G?nayd?n da kurultaya h?k?metten kimsenin kat?lmamas?n? ele?tirdi. ?Tar?m ve K?yi?leri Bakan?, M?ste?ar? veya Genel M?d?r? buraya gelme zahmetine katlanm?yor ise T?rkiye?de tar?m politikalar?n?n da bug?nden yar?na do?ru bir bi?imde de?i?mesinin m?mk?n olmad???n?? dile getiren G?nayd?n, 1980?li y?llarda T?rkiye?de uygulanan neo-liberal politikalarla, tar?mda ?nemli kurumlar?n kapat?lmas?na ve ?zelle?tirmelerin yap?ld???na dikkat ?ekti. Kamunun ?ekildi?i alanlarda h?zla ?ok uluslu ?irketlerin tekelle?ti?ine vurgu yapan G?nayd?n, ?90?l? y?llar?n sonlar?nda IMF ve DB ile yap?lan antla?malar?n?n sonu?lar?nda ?reticinin milyonlarca dolar kayba u?rad???n?, 450 bin hektar ekim alan?n?n i?lenmedi?ini belirtti. AKP?nin uygulad??? tar?m politikalar? sonucu 2004-2005?te 1 milyon 300 bin insan?n tar?mdan koptu?unu aktaran G?nayd?n, ??kar?lan t?t?n ve ?eker yasas? sonucunda ?eker ve t?t?n ?retiminin d??t???n? s?zlerine ekledi.
Yap?sal d?n???m desteklenmeli
Prof . Dr. Erhan Y?ld?r?m, tar?mda ?l?ek ekonomilerinden kaynaklanan getirinin art?r?labilmesi i?in i?letmelerin ?retim ve sat?? kooperatifleri bi?iminde ?rg?tlenmeleri gerekti?ine dikkat ?ekti. Tar?msal kesime gerekli te?viklerin ve e?itimin verilmesi gereklili?ini ifade eden Y?ld?r?m, tar?m politikalar? a??s?ndan di?er bir ?nemli konunun ise tar?m kesimine verilen s?bvansiyonlar oldu?unu, T?rkiye?nin 1980 sonras? d?nya ekonomisi ile b?t?nle?me s?reci i?erisinde ba?lang??ta taban fiyatlar? olmak ?zere tar?m kesimine verdi?i s?bvansiyonlar? azaltt???n? dile getirdi. S?bvansiyonlar?n yerini bug?n Do?rudan Gelir Deste?i?nin ald???n? hat?rlatan Y?ld?r?m, tar?mda en b?y?k desteklerin s?ras?yla AB, ABD ve Japonya taraf?ndan verilmekte oldu?unu ifade etti. Y?ld?r?m, ?S?z konusu ?lkeler bu desteklerini uzun s?re vermi?ler ve yap?sal d?n???m? b?y?k ?l?ekte ger?ekle?tirmi?lerdir. T?rkiye ise tar?ma verdi?i deste?i planl? bir bi?imde ve yeterli boyutta yapamad??? i?in tar?msal kesimde gerekli d?n???m? ger?ekle?tirememi?tir. Bu nedenle T?rkiye?nin tar?m kesiminde yap?sal d?n???m? ger?ekle?tirecek desteklemeye gereksinimi vard?r? ?eklinde konu?tu.
K?reselle?meye direnmek gerekiyor
Panelin ikinci oturumunda, ulusal tar?m ve k?resel ili?kiler konulu panelde s?z alan Prof. Dr. Tayfun ?zkaya, d?nyada ciddi bir ekolojik kriz oldu?unu ifade etti. ?zkaya, ?ngiliz bilim adamlar?n?n yapt?klar? ara?t?rmalar sonucu on y?l i?inde bir ?nlem al?nmad??? takdirde d?nyan?n geri d?nmesi imkans?z bir ??k?? s?recine girece?ini aktard?.
ABD, DT?, AB?nin ortak hedeflerinin T?rkiye?nin tar?m? oldu?unu ifade eden ?zkaya, ABD ve AB ?lkelerinin 2000?lerden sonra bir?ok tar?m ?r?n?nde kendine yeterlili?in ?st?ne ??kt???n? s?yledi.
ABD?nin kendi stoklar?n? bitirebilmek i?in dampingler yaparken, T?rkiye gibi ?lkelerin tar?m politikas?na m?dahale ederek ?A? g?mr?klerini pirin? bu?day ithal et? bask?lar?n?n yap?ld???n? belirten ?zkaya, ?K?sacas? tar?mda serbest piyasa yok, b?t?n her ?eyi planlanm?? tekeller belirliyor. ABD ve AB yapt?klar? planlarla bu b?y?k tekellere yard?mc? oluyor. K?reselle?meye kar?? hem T?rkiye?de hem de d?nyada direnmek gerekiyor. Bu nedenle kendi kendimize yeten bir ?lke olmal?y?? dedi.
www.evrensel.net