?zmir direk tarlas?na d?nd?

Elektrik M?hendisleri Odas??nda (EMO) ger?ekle?tirilen bas?n toplant?s?nda, ?zmir?in elektrik ?ebekesini besleyen ve de?i?ik zamanlarda yeralt? kablosuna d?n??t?r?len havai hat direklerinin s?k?lmemesi g?ndeme getirildi.


Elektrik M?hendisleri Odas??nda (EMO) ger?ekle?tirilen bas?n toplant?s?nda, ?zmir?in elektrik ?ebekesini besleyen ve de?i?ik zamanlarda yeralt? kablosuna d?n??t?r?len havai hat direklerinin s?k?lmemesi g?ndeme getirildi.
EMO ?zmir ?ube Ba?kan? Mehmet G?zel, Gediz Elektrik Da??t?m (GEDA?) ?irketinin uzun zamand?r ihaleler yoluyla yeralt?na d?n??t?rmeye ba?lad??? hatlar?n yeralt? kablolarla de?i?tirilmesi sonras? bo?alan ve i?levsizle?en direklerin s?k?m?nde gerekli ?zeni g?stermedi?ini belirtti.
?zmir?in bir?ok yerinin ?st?nde hatt? ve lambas? olmayan direk tarlas?na d?n??t???n? s?yleyen G?zel, kaba bir hesaplama ile sadece ?zmir?in i?inde 2 bine yak?n s?k?lmesi gereken direk oldu?unu aktard?. GEDA???n yap?lan ba?vurular? dikkate almad???n? dile getiren G?zel, s?k?lmeyen bu direklerin ?e?itli kazalara yol a?abildi?ini ve g?r?nt? kirlili?i yaratt???n? kaydetti.
?haleler i?inde zaten var olan s?k?m giderleri nedeniyle GEDA???n bu direklerin s?k?m? i?in art? bir masraf? olmayaca??n? belirten G?zel, ?GEDA?, hatlardan ve direklerden ar?nm??, g?venli ve sa?l?kl? bir kent g?r?n?m?n? ?zmirliye ?ok g?rmektedir? diye konu?tu. G?zel, ge?en y?ldan bu yana ?zmir?in elektrik altyap?s?nda iyile?tirme yap?lmad???n? belirterek, k?? aylar?nda ya?anan elektrik kesintilerinin bu y?l da artarak devam edece?ini s?yledi.
www.evrensel.net