G?NCEL

 • Uzun s?redir toplanmayan Milli E?itim ??ras? topland?. Toplant?n?n resmi g?ndemi, e?itim sisteminin AB standartlar?na ve k?reselle?en d?nya ko?ullar?na g?re yeniden yap?land?r?lmas? olarak takdim edildi.


  Uzun s?redir toplanmayan Milli E?itim ??ras? topland?. Toplant?n?n resmi g?ndemi, e?itim sisteminin AB standartlar?na ve k?reselle?en d?nya ko?ullar?na g?re yeniden yap?land?r?lmas? olarak takdim edildi. Fakat, daha sonra AKP?nin oyunu ortaya ??kt?.
  ??raya a??rl?kl? olarak Bakanl?k b?rokratlar? ?a?r?lm??t?. Bu g?r?nt? ile, toplant?n?n ad?n? Milli E?itim ??ras? de?il, Milli E?itim Bakanl??? ta?ra te?kilatlar? toplant?s? koymak daha do?ru olurdu.
  Toplant?da, herkesin uyudu?u s?k?c? ve anlams?z protokol konu?malar?ndan sonra komisyonlarda i? yapar gibi g?r?nmek i?in baz? konular tart???l?r gibi yap?ld?.
  Sonra, gizli g?ndeme ge?ildi. Bomba patlad?. ?nceden haz?rlanm?? bir senaryo ile getirilen ?nerge oylanarak ezici ?o?unlukla kabul edildi.
  ??mam Hatip Lisesi mezunlar?n?n s?n?rl? ?niversiteye girebilmesi i?in getirilmi? katsay? uygulamas? kald?r?ls?n? diyordu kabul edilen ?nergede.
  Konunun sadece imam hatiplilerle ilgili oldu?u, ?nergenin sunulu?undan belliydi. ??nk?, herkes istedi?i ?niversiteye girsin d???ncesi olsayd?, fen, T?rk?e/matematik, say?sal gibi b?l?mlere ayr?lan ??rencilerin de ?niversiteye giri?te kar??la?t?klar? s?n?rlar?n kald?r?lmas? istenirdi.
  Anla??lan, AKP se?imlere giderken se?mene bir ?nceki se?imlerde vermi? oldu?u vaatlerden birini yerine getirerek gitmek istedi.
  Bu se?im numaras?n?n AKP?ye yararl? olup olmayaca??n? se?imlerde g?rece?iz. Ama ?imdiden, bu se?imlerde ?mam Hatip Liseleri ve ba??rt?s? meselelerinin bir ?nceki se?imdeki kadar AKP?ye oy getirmesinin m?mk?n g?r?nmedi?i tahminini yapabiliriz.
  ?? ve a? sorunu, dindar insanlar i?in dahi ?nemli.
  ?nsanlar, bir iki kez aldansa da ???nc? kez ayn? ki?ilerin kendilerini aldatmas?na izin vermiyor.
  AKP?nin halk? aptal yerine koyan basit kurnazl?klar? art?k daha ?ok ki?i taraf?ndan anla??l?yor.
  Bu y?zden, Milli E?itim ??ras??ndaki numaralar?n AKP?ye pek faydas? olmayacak.
  17. Milli E?itim ??ras? da e?itimin ciddi sorunlar?ndan hi? bir konuya de?inilmeyen, AKP ??ras? olarak ge?ecek.
  Kamil Tekin S?rek
  www.evrensel.net