Batman, Ba?bakan?dan ev m?jdesi bekliyor

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, ?abart?l?yor? dedi?i sel felaketinin vurdu?u Batman?? bug?n ziyaret ediyor.


Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, ?abart?l?yor? dedi?i sel felaketinin vurdu?u Batman?? bug?n ziyaret ediyor. Ba?bakan?dan m?jdeli haber bekleyen Batmanl?lar, b?lgenin afet kapsam?na al?nmas?n? ve konut sorununun ??z?lmesini istiyor.
Ba?bakan??n inceleme yapaca?? Batman?da, Kar??yaka Mahallesi selden en fazla zarar g?ren semtlerin ba??nda geliyor. Evlerin b?y?k bir b?l?m? oturulamaz halde. Selzedelerin b?y?k bir k?sm? ?ad?rlarda kal?rken, bir k?sm? da, ?oturulamaz? raporu verilen ?slak ve ?atlaklar?n olu?tu?u ?amurlu evlerinde kal?yor.
En acil ihtiya? ev
?ki o?lunu da askere g?nderen ve bir ba??na kalan dul kad?n?n feryad? y?rek yak?yor: ?Ba?bakan elinden ne gelirse yaps?n. Afet b?lgesi olsun buras?. Ev istiyoruz. Kar??m?zda ?ocuk ?ld?, 4 tane. Ac?m?z b?y?k.?
Sira? ?elikan, Batman Tar?m ?l M?d?rl????nde ?al???yor. Evi, selden ta?an ?luh Deresi?nin hemen kenar?nda. Hasar tespitine gelen yetkililer evi i?in ?oturulamaz? raporu verdi. G?da yard?m?n?n yeterince yap?ld???n? anlatan ??yle devam ediyor: ?Evlerimiz ?atlad? ?u anda. Yetkililer ?oturulamaz? diyor. Ba?bakan?m?z mesela dere kenar?nda oturulmas? sak?ncal? diyor. Biz 50 y?ld?r bu dere kenar?nda oturuyoruz. Vergimizi de veriyoruz. Su, elektrik param?z? ?d?yoruz. Zaman?nda bize m?dahale edilseydi,?oturmay?n? deselerdi. Fakat ?yle bir ?ey g?rmedik. Buran?n imar izni 50 y?ld?r, Batman kuruldu?undan beri var.?
?Afet b?lgesi olsun?
?elikan, evlerinin tavana kadar ?amur i?inde oldu?unu s?yledi.
??imdi oturacak yerimiz yok. Abim ve babamlarla iki odal? bir yer tuttuk kendimize. ?o?u arkada?lar ?ad?rda yer tuttu. Ama bu ??z?m m?d?r? ?lerisi i?in ne olacak, nedir durumumuz? Tek dile?imiz Ba?bakan Erdo?an??n buraya gelmesi, ihtiyac? olan herkese toplu konut yap?lmas?. En acil ihtiyac?m?z ev. Kimse kira ?deyecek durumda de?il? diyen ?elikan, Batman??n afet kapsam?na al?nmas?n? istedi.
?Kalacak yerimiz yok?
Silinip at?lmayacak bir keder yerle?mi? Kemal Bozyi?it?in y?z?ne. Ba?bakan??n sel felaketinden sonra yapt??? a??klamalar yeni bir hayat kurma umudunu da k?rm??.
T?m aile ?ad?rda kal?yorlar. Da??t?lan yard?mlar d???nda hi?bir ?eyleri yok. Tek iste?ini ?u s?zlerle ?zetliyor Bozyi?it; ?Kalacak yerimiz yok. ?ad?rlarda kal?yoruz, d??ar?da 4 ?ocuk. Ba?bakan?m?zdan ba??m?z? sokacak bir ev istiyoruz.?
?of?r Ekrem Soyvural, ?luh Deresi k?y?s?nda yerle bir olan evi ve e?yalar?n? g?steriyor. Evden canlar?ndan ba?ka bir ?eylerini kurtaramam??lar. Soyvural??n da herkes gibi tek iste?i bir konut...
?Nereye gidelim?
Azize Gezmen, ?ocuklar?yla birlikte hala ?oturulamaz? raporu verilen evinde ya??yor. Yard?m istedi?ini ve imkans?zl?klar nedeniyle evinden ??kamad???n? anlatan Gezmen, ?Bir o?lum asker. Bir ay sonra askere gidecek. Evimizin ikinci kat?nda kal?yoruz. Oturmay?n dediler ama nerede kalaca??z ki?? diye soruyor.
G?venlik ?nlemleri ola?an?st?
44 insan?n ?lmesine neden olan sel felaketinin ard?ndan b?lgeye gelecek Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n gezisi i?in g?venlik tedbirleri art?r?ld?.
Erdo?an??n ?anl?urfa?dan ba?lay?p Diyarbak?r?da sona erecek gezisi i?in emniyet birimleri ?al??malar?n? yo?unla?t?rd?. G?venlik tedbirlerini ?st seviyede tutan emniyet, savc?l?ktan ?? g?nl?k arama izni ald?. 17 Kas?m g?n? saat 20.00?ye kadar savc?l?ktan arama izni ??karan polis, uygulamalar?n? s?kla?t?rd?. Gezi ?ncesi emniyette izinler de ge?ici s?re kald?r?ld?.
Diyarbak?r, Batman, ?anl?urfa ile Mardin?in giri?lerinde kontrollerini s?kla?t?ran polis, ??pheli ?ah?slar ?zerinde de uygulama yap?yor. ?zel harekat polisinin de g?venlikte kullan?laca?? gezide, zaman zaman da havadan helikopterlerle Ba?bakan??n g?venli?i sa?lanacak.
Derya Kara?oban
www.evrensel.net