Ortado?u, ?zda??? topa tuttu

MHP lideri Devlet Bah?eli?ye kar??, genel ba?kanl?k yar???nda adayl???n? a??klayan ?mit ?zda?, d?n Ortado?u gazetesi yazarlar?n?n hedefi idi. 19 Kas?m g?n? yap?lacak 8. B?y?k Kongre ?ncesinde MHP?nin gayri resmi yay?n organ? olarak kabul edilen Ortado?u gazetesinin yazarlar?n?n b?y?k ?o?unlu?u, d?n k??esini bu konuya ay?rd?.


MHP lideri Devlet Bah?eli?ye kar??, genel ba?kanl?k yar???nda adayl???n? a??klayan ?mit ?zda?, d?n Ortado?u gazetesi yazarlar?n?n hedefi idi. 19 Kas?m g?n? yap?lacak 8. B?y?k Kongre ?ncesinde MHP?nin gayri resmi yay?n organ? olarak kabul edilen Ortado?u gazetesinin yazarlar?n?n b?y?k ?o?unlu?u, d?n k??esini bu konuya ay?rd?.
?Mavr-i Mira? benzetmesi
Abbas Bozyel, yaz?s?nda, ?Tarih, ?erefli ?nderlerini k???k d???rmek isteyenleri ve iftira edenleri hi?bir zaman ?d?llendirmemi?tir. Toplum da ma?eri vicdan?nda, onlara asla itibar etmemi?tir. Ruhen hasta ve ahlak?a zay?f, k?ymetleri de?il fiyatlar? olan ?asalak? tipler insanl?k tarihinin her d?neminde ?u veya bu ?ekilde var olmu?lard?r. H?rs?z?n, ter?ristin, ahlaks?z?n kimli?inin olmay??? gibi, iftirac?lar, f?rsat??lar, fitneciler, yalanc?lar ve d?zenbazlar da kimliksizdirler? ifadelerine yer verildi.
Yaz?s?nda ?zda??? ve onu destekleyenleri isim vermeden ele?tiren Bozyel, ??stiklal muharebesi d?neminde, i?galcilere kar?? olu?turulan T?rk milli mukavemet ruhunu par?alamak yoluyla ?lkemizi payla?mak isteyenlere ?ileri karakol? g?revi yapan Mavr-i Mira cemiyetinin yahut ?ngiliz Muhipleri Derne?i?nin n?betini bunlar devralm??lard?r? dedi.Gazetenin yazarlar?ndan Mehmet M?ft?o?lu ise, yaz?s?nda ?45 y?ld?r MHP?nin ve ?lk? Ocaklar??n?n kap?s?n?n ?n?nden hi? ge?meyen bir insan i?in MHP?ye Genel Ba?kan olma hakk?n? kendinde nas?l g?r?yor? Oda ayr? bir konu.? de?erlendirmesinde bulundu.
?hanet su?lamas?
Musavat Dervi?o?lu ise, ?Hayat?m boyunca kelimeleri ?zenle se?meye ?al??t?m hep? diyerek ba?lad??? ??hanet bilmece de?ildir? ba?l?kl? yaz?s?nda ?u sorular? sordu: ?Lidersizlik, felsefesizliktir... Bilmez misiniz? Olumsuz referanslar?n g?lgesinde, ?rt?l? operasyonlar?n uydusu musunuz? Y?llarca strateji ara?t?rd?n?z, strateji olu?tururken neticesi ba??ndan belli bu maceray? ?srarla s?rd?rme gayretine, kendiniz ?zel bir anlam verebiliyor musunuz? T?rkiye?yi gezdim diyorsunuz. K??lalar?n, karakollar?n ?n?nde resminiz var ama parti k?t???ndeki varl???n?z bile tart??ma konusu, ger?e?i g?rm?yor musunuz??
Sokak m?, iktidar m??
Ortado?u yazar? Cihan T?rker ise, ?zda???n ?Ben Genel Ba?kan se?ilirsem ?lk?c? hareket soka?a inecek? s?zlerini hat?rlatt? ve ?Buradan de?erli akademisyene sormak isterim; ?lk?c?leri soka?a ?ekti?inizde iktidar? kime vereceksiniz? Neden ?lk?c?leri iktidara lay?k g?rm?yorsunuz?? diye sordu.
www.evrensel.net