?Erdo?an??n g?nl?ndeki aslan cumhurba?kanl????

Azalan s?reyle birlikte, T?rkiye Cumhuriyeti?nin 11. cumhurba?kan?n?n AKP H?k?meti?nce belirlenme ihtimalinin y?ksek olmas? ve Ba?bakan Erdo?an??n da g?reve ?talip olmas?? muhalefetin tepkisini g?n ge?tik?e art?r?yor. Son olarak, CHP ve ANAP?tan bu ihtimale y?nelik olarak sert a??klamalar yap?ld?.


Azalan s?reyle birlikte, T?rkiye Cumhuriyeti?nin 11. cumhurba?kan?n?n AKP H?k?meti?nce belirlenme ihtimalinin y?ksek olmas? ve Ba?bakan Erdo?an??n da g?reve ?talip olmas?? muhalefetin tepkisini g?n ge?tik?e art?r?yor. Son olarak, CHP ve ANAP?tan bu ihtimale y?nelik olarak sert a??klamalar yap?ld?.
Cumhurba?kanl??? se?imiyle ilgili olarak bir yaz?l? a??klama yapan CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Cevdet Selvi, ??ankaya, ba?ar?s?z siyaset?ilerin, halka hesap vermekten ka?anlar?n ka??? yeri ve koruna?? de?ildir? dedi. Selvi, Ba?bakan Erdo?an??n cumhurba?kanl???na aday olup olmayaca??na y?nelik tart??malara de?inerek, ?Halk?n aras?na girebildi?i her yerde ciddi tepkilerle kar??la?an Ba?bakan Erdo?an, cumhurba?kan? olmamal?d?r. T?rkiye?nin yeni bir kaos ya?amaya tahamm?l? kalmam??t?r? dedi. Selvi bir de hat?rlatma yaparak, Anayasa?n?n 104. maddesinde, ?Cumhurba?kan? Devletin ba??d?r. Bu s?fatla T?rkiye Cumhuriyeti?ni ve T?rk milletinin birli?ini temsil eder; Anayasa?n?n uygulanmas?n?, devlet organlar?n?n d?zenli ve uyumlu ?al??mas?n? g?zetir? h?km?n?n yer ald???n? kaydetti.
TBMM?de bas?n toplant?s? d?zenleyen Anavatan Partisi Erzurum Milletvekili ?brahim ?zdo?an ise, Erdo?an??n, ??ankaya?n?n g?nl?nde yatan aslan oldu?unu? bas?na verdi?i deme?lerde dile getirdi?ini ?ne s?rerek ??uras? kesindir ki Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, T?rkiye Cumhuriyeti?nin 11. Cumhurba?kan? olmay? istemektedir? diye konu?tu. ?zdo?an, Cumhuriyet tarihinde ilk kez ?cumhuriyetin laiklik ilkesiyle ihtilafl? ki?ilerin? cumhurba?kanl??? makam?na aday olma niyetini, kamuoyuna yans?tt?klar?n? savundu.
www.evrensel.net