Halk sa?l?k??lar? destekliyor

Sa?l?kta Y?k?m? Durdural?m? ?a?r?s?yla Edirne ve Van?dan yola ??kan SES ?yesi emek?ilerin y?r?y??? bug?n Ankara?da yap?lacak mitingle sona erecek. Gittikleri illerde halka bildiri da??tarak ya?anan sorunlar? ve nedenlerini anlatan sa?l?k emek?ilerine, halk da ilgi g?steriyor.


Sa?l?kta Y?k?m? Durdural?m? ?a?r?s?yla Edirne ve Van?dan yola ??kan SES ?yesi emek?ilerin y?r?y??? bug?n Ankara?da yap?lacak mitingle sona erecek. Gittikleri illerde halka bildiri da??tarak ya?anan sorunlar? ve nedenlerini anlatan sa?l?k emek?ilerine, halk da ilgi g?steriyor.
Edirne kolu ?nceki g?n Kocaeli?deydi. Y?r?y????ler Merkez Bankas? ?n?nde sa?l?k emek?ileri taraf?ndan co?kuyla kar??land?. ?nsan Haklar? Park??na kadar sloganlarla y?r?yen sa?l?k??lar, halka bildiri da??tt?lar. Burada a??klama yapan KESK D?nem S?zc?s? Ak?n ?i?man, uygulanan politikalarla yoksul halk?n sa?l?k hakk?n?n ellerinden al?nd???n?, ancak paras? olan?n ya?ayabilece?i bir sistem kurulmaya ?al???ld???n? s?yledi.
Geceyi Kocaeli?nde ge?iren y?r?y????ler, sabah saatlerinde Kocaeli ve ?zmit Devlet hastanelerinde hasta ve hasta yak?nlar?na bildiri da??tt?lar. Yo?un ilgiyle kar??lanan SES?lilere s?k?a GSS ve getirdi?i olumsuzluklara ili?kin sorular soruldu. Y?r?y?? kolu buradan Sakarya?ya ge?ti. Burada a??klama yapan SES Genel Sekreteri Erkan S?mer, devletin 150 ilac?n ?cretini kar??lamad???n? ve bunun ciddi s?k?nt?lara yol a?t???n? s?yledi. Deprem sonras? Sakarya?da ya?anan personel a????n?n giderilmedi?ine dikkat ?eken S?mer ?GSS s?k?nt?lar? daha da art?racakt?r? dedi. S?mer, hastanelerin Sa?l?k Bakanl????na devrinin ard?ndan ?al??anlar?n s?k?nt?lar?n?n da artt???n? dile getirdi.
Y?r?y???n Van kolu ise ?nceki g?n Urfa?da ??lenle kar??land?. ??lene siyasi parti, kitle ?rg?t?, oda ve sendikalar?n temsilcileri de kat?larak SES?e destek verdiler. ??lene kat?lan Diyarbak?r M?zik Grubu?ndan Serta? Demirel gazetemize ?u a??klamay? yapt?: ?IMF?nin talepleri do?rultusundaki uygulamalara kar?? yap?lan y?r?y??e destek vermekten dolay? ?ok mutluyuz.?
Sa?l?k??lar d?n de Gaziantep?e ge?tiler. K?rkayak Park??nda kar??lanan SES?liler ??retmenevine y?r?d?ler. SES Ba?kan? K?ksal Ayd?n, ?Bu ?lkenin onurlu insanlar? herkes e?it ve ?cretsiz sa?l?k hakk?na sahip ??kacakt?r? dedi.
KESK?e TBB ve SDP?den destek
KESK?in, 14 Aral?k?ta yapaca?? hizmet ?retmeme eylemi ile b?t?eye kar?? eylemlerine destek ziyaretleri d?n T?rkiye Barolar Birli?i (TBB) ve Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) ile s?rd?.
Her iki ziyarette de KESK?e destek ??kt?. TBB Ba?kan? ?zdemir ?zok ve Genel Sekreter G?ven G?rseler ile yap?lan g?r??mede konu?an KESK Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul, b?t?eyi referanduma g?t?receklerini ve sonu?lar?n?, b?t?enin Meclis Genel Kurulu?nda g?r???ld??? g?n a??klayacaklar?n? dile getirdi. Tombul, talepleri kar??lanmazsa 14 Aral?k?ta hizmet ?retmeyeceklerini s?yledi. KESK?in ?al??mas?ndan b?y?k heyecan duydu?unu kaydeden ?zok da halk?n sesine kulak verilmesini istedi. ?zok, ?Sizi y?rekten kutluyorum? diye konu?tu. SDP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Mustafa Kahya da halktan yana bir b?t?enin sa?lanmas? gerekti?ini ifade ederek KESK?in m?cadelesine destek verdiklerini s?yledi.
www.evrensel.net