GER?EK

 • Sa??l?k emek?ilerinin sendikas? olan SES?in Edirne ve Van?dan ba?latt??? y?r?y?? s?r?yor.


  Sa??l?k emek?ilerinin sendikas? olan SES?in Edirne ve Van?dan ba?latt??? y?r?y?? s?r?yor.
  Y?r?y??; sa?l?k hakk?na y?nelik sald?r?lar?n olu?turdu?u tahribata dikkat ?ekmek ve sa?l?k hakk?n?n savunulmas? i?in halk? uyarmak amac?yla yap?l?yor. ??nk?; sermaye h?k?metleri son 15 y?ld?r halka kar?? adeta bir ?gerilla sava??? veriyor; ?nce hizmetleri k?t?le?tiriyor, kullan?lmaz hale getiriyor, sonra da ?sa?l?kta reform yap?yoruz? ad? alt?nda; bu alanda y?z y?ll?k kazan?lm?? haklar? bir bir ortadan kald?r?yor. Bunu, yani emek?ilerin haklar? olan uygulamalar? kald?rmak i?in binlerce eleman istihdam ediyorlar, planlar ve projeler geli?tiriyorlar. Kanser ilac?n?, ?para yok? diye listeden ??karan bakanl?k; haklar? yok etmek i?in geli?tirilen plan ve projelere para bulmakta zorlanm?yor.
  Uluslararas? sermaye merkezlerini de arkas?na alan (onlar?n k?lavuzlu?unda yap?lan demek daha do?ru) h?k?metlerin, sa?l?k hakk?n? yok etmek i?in giri?ti?i irili ufakl? sald?r?lar; bu y?l?n sonunda uygulamaya girecek Genel Sa?l?k Sigortas? (GSS) ile birlikte kapsaml? bir bi?imde uygulanmaya ba?lanacak.
  K?sacas? art?k; sa?l?k hizmeti ?sosyal bir hizmet? olmaktan ??kar?l?yor ve sadece piyasadan bu hizmeti alabilecek g?c? olanlara, ?dedikleri pirim kadar hizmet verecek bir sistem kuruluyor.
  SES ve TTB ge?mi?te, gelen felaketi duyurmak i?in olduk?a ?nemli ?al??malar yapt?lar. ?imdi de SES; Edirne ve Van?dan ba?latt??? y?r?y??le halk?, bir kez daha bu sisteme kar?? kazan?lm?? haklar?n? korumaya ?a??r?yor. Elbette bu ?a?r? birer birer vatanda?lardan ?nce i??ilerin, kamu emek?ilerinin sendikalar?na ve emek?ilerin ?e?itli t?rden i?inde yer ald?klar? emek ?rg?tlerine yap?l?yor.
  Ancak g?r?nen odur ki; malum kuvvetlerin organize etti?i Ecevit?in cenazesi i?in, otob?sler tutarak yollara d??en sendikalar, ?yeleri olan i??ilerin ve ailelerinin sa?l?k haklar?na vurulan a??r darbeyi umursam?yorlar. Acaba sendika y?neticileri; ?Nas?l olsa biz ?zel sa?l?k hizmetinden yararlan?yoruz. Ayda ?u kadar pirim ?demek de zaten bizi etkilemez? mi diyorlar? ?Hay?r, ?yle de?il!? diyorlarsa; bu aymazl?k, bu ba??n? b??a??n ?n?ne uzatan koyun tavr?n?n nedeni nedir?
  Bu k??ede defalarca de?inildi; SES ve TTB sa?l?k??lar?n haklar?n? koruyan ?rg?tlerdir. Evet, sistem de?i?ikli?inden emek?iler olarak sa?l?k??lar da zarar g?recektir, g?rmektedir. Ama, sa?l?k hakk? denildi?inde bundan en ?ok zarar g?recek olanlar; her stat? ve sekt?rden i??ilerdir, emek?ilerdir, t?m halkt?r. Bu y?zden de sa?l?k hakk?n?n savunulmas? sadece SES?in g?revi de?ildir. Ona destek verilmezse; SES?in ?a?r?lar? umursanmazsa, ?denecek bedel a??r olacakt?r.
  Dr. Zeki G?l??n ?nceki g?n Evrensel?de o g?zel ?slubuyla yazd??? gibi; evlenecekler, ameliyat olacaklar ya y?lba??na kadar sa?l?kla ilgili t?m sorunlar?n? halletsinler ya da haklar?n? savunmak i?in m?cadeleye kat?ls?nlar! Aksi halde GSS d?nemi, sa?l?k alan?nda b?t?n belalar?n birle?tirilip ?b?y?k bir bela? olarak halk?n kar??s?na ??kar?ld??? bir d?nem olacakt?r.
  ??nk? bu d?nem, ?halk?n sa?l???n?n piyasan?n ac?mas?z di?leri aras?na at?ld??? bir d?nem? olacakt?r.
  ??nk? bu d?nem; i??isinden esnaf?na, memurundan m?hendisine, hekimine herkesi, insan olmaktan, emek?i olmaktan ??kar?p ?m??teri? yapacakt?r.
  M??terinin ?makbul? olan? da paras? oland?r. Paras?z m??teri ise kap?dan kovulacak, rehin al?nacak, acil serviste ?l?me terk edilecek, bir an ?nce ?lmesi i?in Azrail?e yard?m edilmesi gereken ?m??teri?dir.
  SES, Edirne?den Van?a bu ger?e?i dile getirmeye ?al???yor.
  ?. Sabri Durmaz
  www.evrensel.net