Aky?l?da grev ba?lad?

Aky?l Tekstil i??ileri patronun TEKS?F?i kabul etmeyerek toplus?zle?me masas?na oturmamas? nedeniyle greve ??kt?.


Aky?l Tekstil i??ileri patronun TEKS?F?i kabul etmeyerek toplus?zle?me masas?na oturmamas? nedeniyle greve ??kt?. Sabah saatlerinde fabrika ?n?nde toplanan i??iler fabrika kap?s?na ?Bu i? yerinde grev vard?r? pankart?n? ast?. Greve patronun direni?i k?rmak i?in i?e ald??? i??ilerin bir k?sm? da kat?ld?.
???ilere seslenen TEKS?F Genel Ba?kan Yard?mc?s? Nazmi Irgat, i??ilerin kararl? tutumuyla grevin ba?ar?ya ula?aca??n? belirtti. Patronun diyalog yerine kavgay? se?ti?ini dile getiren Irgat, ???veren hesab?na gelen yasalar? uygulay?p hesab?na gelmeyeni uygulamama l?ks?ne sahip de?ildir. Bu i?yerinde ?al??ma yasalar?n?n uygulanmas?n?n sa?lanmas? i?in bu grev karar?n? almak zorunda kald?k. Toplu i? s?zle?mesi imzalanana kadar da bu diren? devam edecektir? diye konu?tu. Irgat, patronu hile ve dedikodu gibi y?ntemlerden vazge?erek yasalara uymaya ?a??rd?.
T?rk-?? 7. B?lge Temsilcili?i ad?na konu?an Tes-?? 1 Nolu ?ube ba?kan? Ali ?nc? de ?T?rk-???e ba?l? sendikalar olarak Aky?l i??ileriyle dayan??ma duygular?m?z g?stermek ve bu m?cadelenin arkas?nda oldu?umuz i?in buraday?z? dedi
Gazetemize konu?an Aky?l i??ilerinden Z?lk?f S?ren, m?cadeleyi sonuna kadar s?rd?receklerini kaydetti. Patronun g??le birlikte Diyarbak?r?da artan i?sizli?i i??ilere kar?? kulland???n? s?yleyen S?ren, ?Patron bizi greve mecbur etti. Yasal haklar?m?z? ve sendikay? kabul edene kadar da grevimiz s?recek? dedi. Hatice Ay da ?Bu so?ukta greve ba?lad?k. Mutlaka kazanaca??z. Maa?lar?m?z, i?erideki alacaklar?m?z verilene, sigortalar?m?z yat?r?lana kadar grev s?recek? dedi
Emeklerinin kar??l???n? istediklerini ifade eden ?ilek Arslan ise ?unlar? s?yledi: ?Patron ?Buras? ?zel sekt?r. Ben istedi?im gibi i??iyi ?al??t?r?r?m? diyor. Bizde ??al??t?ramayacaks?n? diyoruz. Sonuna kadar m?cadele edece?iz.?
www.evrensel.net