UNO i??ileriyle ?rnek dayan??ma

Unma? Unlu Mam?ller Fabrikas??nda (UNO) Tek G?da-?? Sendikas??na ?ye olan i??iler ?zerinde bask? uygulanmas?na i??iler ve sendikac?lar tepki g?sterdi. Fabrikan?n yan?nda bulunan ve Birle?ik Metal-?? ?yesi ABB i??ileri, Antko i??ileri ve TEKEL i??ilerinin de destek verdi?i eylemde, fabrika i?inde bulunan i??ilerin d??ar? ??kar?lmamas? protesto edildi.


Unma? Unlu Mam?ller Fabrikas??nda (UNO) Tek G?da-?? Sendikas??na ?ye olan i??iler ?zerinde bask? uygulanmas?na i??iler ve sendikac?lar tepki g?sterdi.
Fabrikan?n yan?nda bulunan ve Birle?ik Metal-?? ?yesi ABB i??ileri, Antko i??ileri ve TEKEL i??ilerinin de destek verdi?i eylemde, fabrika i?inde bulunan i??ilerin d??ar? ??kar?lmamas? protesto edildi.
Eylemde konu?an Tek G?da-?? Trakya Marmara ?ubesi Genel Sekreteri Mahmut Kambal, i??ilerin istifaya zorland?klar?n? ancak m?cadeleden vazge?meyeceklerini s?yledi. Sendikan?n Te?kilatland?rma Sekreteri G?ksel ?eng?n ise, kendilerine deste?e gelenlere te?ekk?r ederek, deste?in kendilerine ve i??ilere g?? ve moral verdi?ini dile getirdi. ??ten at?lan iki i??iyle beraber her g?n fabrika ?n?nde beklediklerini belirten ?eng?n, dayan??man?n devam etmesini istedi.
Boykot yapar?z!
Konu?mas?na ABB i??ilerine te?ekk?r ederek ba?layan T?rk-?? 1. B?lge Ba?kan? Faruk B?y?kkucak, UNO i??ilerinin T?rk-???in korumas? alt?nda oldu?unu s?yledi. Bask?lar?n devam etmesi halinde UNO ?r?nlerine boykot ?a?r?s?nda bulunacaklar?n? a??klayan B?y?kkucak, patrona ????iler ?zerindeki bask?lar?n son bulmas?n? ve i??ilerin tercihine sayg? duyulmas?n? istiyoruz? diye seslendi.
?Ya?as?n s?n?f dayan??mas??, ?UNO i??isi yaln?z de?ildir?, ?Ya?as?n i?, ekmek, ?zg?rl?k m?cadelemiz? s?loganlar?n?n at?ld??? eyleme; Tek G?da-??, Haber-??, Sa?l?k-??, Petrol-??, Koop-??, Belediye-??, Yol-??, T?rk Metal ve Tar?m-?? ?ubelerinin y?neticileri ile EMEP ?yeleri destek verdi.
www.evrensel.net