Ka??r?lma olay? h?k?meti zorluyor

Y?ksek ??retim Bakanl????ndaki ka??rma olay?, Irak h?k?meti i?indeki siyasi gerilimin d?zeyini g?zler ?n?ne serdi.


Y?ksek ??retim Bakanl????ndaki ka??rma olay?, Irak h?k?meti i?indeki siyasi gerilimin d?zeyini g?zler ?n?ne serdi.
Sal? g?n? ka??r?lanlar?n ve serbest b?rak?lanlar?n say?s? netle?medi. S?nni k?kenli Irak Y?ksek ??retim Bakan? Abid Ziyab, 150 civar?nda ki?inin ka??r?ld???n? ve bunlar?n 70 kadar?n?n serbest b?rak?ld???n? s?yledi.
?iilerin y?netimindeki ??i?leri Bakanl??? kaynaklar?, ?neredeyse rehinelerin tamam?n?n serbest oldu?unu? iddia ederken, ABD askeri kaynaklar? ise 50 civar?nda ki?inin h?l? rehin tutuldu?unu sand?klar?n? duyurdu.
Bakan Ziyab ayr?ca, ka??r?lan bakanl?k ?al??anlar? ve muhaf?zlardan baz?lar?n?n ?ld?r?ld???n? ifade etti. Bu iddialar?n?, serbest b?rak?lanlar?n anlat?mlar?na dayand?ran Ziyab, ka??rma olay?n? yapanlar?n polis k?yafetli olduklar?n? ve polis ara?lar?n? kulland?klar?n? vurgulayarak, ??i?leri Bakanl????na y?nelik su?lamalar?n? s?rd?rd?.
S?nni bakan, ka??r?lanlar?n tamam? serbest b?rak?l?ncaya kadar h?k?meti boykot etmeye kararl? oldu?unu da yineledi.
3 g?nde 8 Amerikan askeri ?ld?
Irak??n ba?kenti Ba?dat?ta d?n sabah d?zenlenen sald?r?larda en az 13 ki?i ?ld?. Polis a??klamas?nda, aralar?nda bir f?r?n?n bulundu?u iki farkl? noktaya yap?lan sald?r?lar?n yan? s?ra 3 sald?r? daha d?zenlendi?i belirtildi. Ba?kentin bat? kesiminde patlay?c? y?kl? motosikletle d?zenlenen sald?r?da iki sivilin ?ld???, birinin yaraland???, ??i?leri Bakanl??? yak?nlar?ndaki bir polis kontrol noktas?na havan topuyla d?zenlenen sald?r?da bir polisin ?ld???, di?erinin yaraland??? kaydedildi. Ba?dat??n do?usundaki Filistin caddesinde park etmi? bir arac?n alt?na yerle?tirilen bomban?n infilak etmesi sonucu bir sivilin ?ld???, alt?s?n?n yaraland??? bildirildi. Polis a??klamas?nda ayr?ca, ?nceki ak?amdan sabaha kadar kentin iki ayr? kesiminde i?kence g?rd?kten sonra ?ld?r?lm?? d?rt Irakl?n?n cesedinin bulundu?u belirtildi. ?te yandan, Irak?ta iki g?n i?indeki g?nk? ?at??malarda 2 Amerikan askeri daha ?ld?. B?ylece 3 g?n i?inde ?len asker say?s? 8?e ??kt?. Amerikan ordusu, ayr?ca, Irak??n ba?kenti Ba?dat??n g?neyinde d?n sabah d?zenlenen bir operasyonda 9 direni??inin ?ld?r?ld???n? a??klad?.
www.evrensel.net