K?zlar 10. oldu

24 tak?m?n kat?l?m?yla 31 Ekim Sal? g?n? ba?layan ve Japonya?n?n Osaka, Nagoya, Tokyo ve Sapporo kentlerinde ger?ekle?tirilen 15. D?nya Bayanlar Voleybol ?ampiyonas?, d?n yap?lan kar??la?malarla tamamland?. (A) Milli Bayan Voleybol Tak?m?, tarihinde ilk kez kat?ld??? D?nya Bayanlar Voleybol ?ampiyonas??n? 10. olarak tamamlad?.
D?nya Bayanlar Voleybol ?ampiyonas?n?n son g?n?nde T?rkiye, d?n, ABD ile 9?unculuk m?cadelesi verdi.
Ma??n ilk seti kar??l?kl? al?nan say?larla ba?lad?. ABD ile denk bir tak?m izlenimi veren T?rkiye, ?eki?meli ge?en ma??n ilk setini 25-22 kaybetti.


24 tak?m?n kat?l?m?yla 31 Ekim Sal? g?n? ba?layan ve Japonya?n?n Osaka, Nagoya, Tokyo ve Sapporo kentlerinde ger?ekle?tirilen 15. D?nya Bayanlar Voleybol ?ampiyonas?, d?n yap?lan kar??la?malarla tamamland?. (A) Milli Bayan Voleybol Tak?m?, tarihinde ilk kez kat?ld??? D?nya Bayanlar Voleybol ?ampiyonas??n? 10. olarak tamamlad?.
D?nya Bayanlar Voleybol ?ampiyonas?n?n son g?n?nde T?rkiye, d?n, ABD ile 9?unculuk m?cadelesi verdi.
Ma??n ilk seti kar??l?kl? al?nan say?larla ba?lad?. ABD ile denk bir tak?m izlenimi veren T?rkiye, ?eki?meli ge?en ma??n ilk setini 25-22 kaybetti.
?kinci sette, daha az hata yapan (A) Milliler, bu seti 25-23 ?nde bitirdi. Bu setten sonra son 2 sette, oyun disiplininden uzakla?an (A) Milli Tak?m oyuncular?, ABD?nin istikrarl? oyunu kar??s?nda varl?k g?steremedi. ABD, son 2 seti 25-17 ve 25-16 ?nde tamamlayarak ma?? 3-1 kazand? ve d?nya 9?uncusu oldu.
Bu sonu?la T?rkiye, ilk kez kat?ld??? ?ampiyonada 10. s?rada yer ald?.
En skorer Neslihan
Tarihinde ilk kez D?nya ?ampiyonas??na kat?lan T?rkiye, 10. s?ray? al?rken, Neslihan Demir Darnel ?ampiyonaya damgas?n? vurdu. Neslihan Demir Darnel, 190?? sma?, 21?i blok ve 14?? servisten olmak ?zere ?ampiyona s?resince ald??? 225 say?yla, en skorer oyuncu oldu.
2003 y?l?nda yap?lan D?nya Kupas??nda Polonyal? Malgorzata Glinka?dan sonra en skorer 2. oyuncu olan Neslihan Demir Darnel, bu kez D?nya ?ampiyonas??nda tak?m?na kazand?rd??? toplam 225 say?yla birinci s?ray? ald? ve Uluslararas? Voleybol Federasyonu?nun (FIVB) 75 bin Dolarl?k ?d?l?n?n de sahibi oldu.
Alman Milli Tak?m??n?n kaptan? Angeline Gr?n 220 say?yla ikinci, ?inli Wang Yimei ise 202 say?yla ???nc? s?rada yer ald?.
?zlem?den veda
?te yandan Milli tak?m kaptan? ?zlem ?z?elik, ?ampiyonada ??kt??? son ma??n ard?ndan milli tak?m kariyerin son verdi?ini a??klad?. ?zlem ?z?elik, voleybol kariyeri boyunca kat?ld??? ilk ve son D?nya ?ampiyonas?n?n ard?ndan ulusal kariyerine nokta koydu?unu kaydetti.
Rusya d?nya ?ampiyonu
?ampiyonada d?n oynanan, final ma??nda Brezilya?y? 3-2 yenen Rusya, d?nya ?ampiyonu oldu. Brezilya ikincili?i elde ederken, ?talya?y? 3-0 yenen S?rbistan-Karada? ???nc?, ?talya ise d?rd?nc? s?rada yer ald?.
?lk olarak 1952 y?l?nda Moskova?da yap?lan ve voleybolda d?nyan?n en ?nemli organizasyonu olan D?nya ?ampiyonas?, o g?nden bu yana 4 y?lda bir d?zenli olarak yap?l?yor.
Bu y?l, ?ampiyonada alt?n madalyay? Rusya, g?m?? madalyay? Brezilya ve bronz madalyay? ise S?rbistan-Karada? elde etti. Son 3 ?ampiyonada bronz madalya alan Rusya, bu y?l birincili?i kimseye kapt?rmazken, ?ampiyona tarihindeki tek madalyas?n? 1994 y?l?nda 2. olarak elde eden Brezilya, bu y?l da 2. s?rada yer ald? ve 2. kez g?m?? madalyaya ula?t?.
?ampiyonada 3. olan S?rbistan-Karada? ise, ilk kez bir d?nya ?ampiyonas?nda derece elde etmi? oldu. ?te yandan son ?ampiyon ?talya, ?lkesine 4. olarak d?nd?.
?ampiyona sonunda ilk 12 s?ray? alan tak?mlar ??yle: 1-Rusya, 2-Brezilya, 3-S?rbistan-Karada?, 4-?talya, 5-?in, 6-Japonya, 7-K?ba, 8-Hollanda, 9-ABD, 10-T?rkiye, 11-Almanya, 12-Tayvan
Erkeklerin m?cadelesi ba?l?yor
?te yandan D?nya Erkekler Voleybol ?ampiyonas?, bug?n Japonya?da ba?l?yor.
24 tak?m?n kat?laca?? ?ampiyonada T?rkiye yer alm?yor. T?rk Milli Tak?m?, ?ampiyona i?in 2005 y?l?nda kat?ld??? Avrupa K?tas? Elemeleri?nde ilk 2 turu ge?mi?, ancak 3. turda grubunda ilk 2 tak?m aras?na giremedi?i i?in D?nya ?ampiyonas??na kat?lma hakk?n? yitirmi?ti.
Erkekler de, bayanlar gibi 4 ayr? grupta 6??ar tak?mla m?cadeleye ba?layacak. Grup ma?lar? sonunda ilk 4 tak?m aras?na girenler, 2. tura y?kselecek.
4 ayr? gruptan ikinci tura y?kselen toplam 16 tak?m, 8?er tak?mdan olu?an E ve F Gruplar??nda m?cadele edecek. Bu ma?lar sonunda gruplarda ilk 2 s?ray? alan 4 tak?m yar? finale y?kselirken, yar? finalde E Grubu?nun birincisi ile F Grubu?nun ikincisi, F Grubu?nun birincisiyle de E Grubu?nun ikincisi m?cadele edecek.
Gruplarda 3, 4, 5 ve 6. s?ray? alan tak?mlar ise play-off ma?lar?na ??kacak. Gruplar?nda son iki s?ray? alan toplam 4 tak?m ise ?ampiyonaya veda edecek.
?ampiyonada, A Grubu?nda Japonya, Arjantin, Polonya, ?in, M?s?r ve Porto Riko, Fukuoka kentindeki B Grubu?nda Brezilya, Fransa, Yunanistan, K?ba, Avustralya ve Almanya, Nagano kentindeki C Grubu?nda ?talya, ABD, Venezuela, Bulgaristan, ?ran ve ?ek Cumhuriyeti, Sendai kentindeki D Grubu?nda ise S?rbistan-Karada?, Rusya, Kore, Kanada, Tunus ve Kazakistan yer al?yor.
Tarih?e
?lk kez 1949 y?l?nda, eski ad? ?ekoslovakya olan ?ek Cumhuriyeti?nin ba?kenti Prag?da yap?lan ?ampiyonan?n bu y?l 16?nc?s? ger?ekle?tirilecek.
?ampiyonan?n tarihine bak?ld???nda, 6 kez alt?n madalya alan Sovyetler Birli?i ilk s?rada yer al?yor. ?talya, 3 alt?n madalyayla 2. s?ray? al?rken, 2002 y?l?nda Arjantin?de yap?lan son ?ampiyonada Brezilya ilk alt?n madalyas?n? kazand?. Son ?ampiyonada, Rusya ikinci, Fransa ise ???nc? s?rada yer ald?.
www.evrensel.net