Fotoğraf: Evrensel

Seviye iyice d??t?

Bir zamanlar yazarlar aras?nda bir ?stat?? simgesi olan Ni?anta?? semti, bug?nlerde bol k?f?rl? kavgalarla g?ndemde. Ha?met Babao?lu ile Ahmet Hakan??n ?yav?ak?l?, ?zibidi?li polemi?i ?nce Ni?anta?? sokaklar?na, oradan da gazete k??elerine ta??nd?.


Bir zamanlar yazarlar aras?nda bir ?stat?? simgesi olan Ni?anta?? semti, bug?nlerde bol k?f?rl? kavgalarla g?ndemde. Ha?met Babao?lu ile Ahmet Hakan??n ?yav?ak?l?, ?zibidi?li polemi?i ?nce Ni?anta?? sokaklar?na, oradan da gazete k??elerine ta??nd?.
Her ?ey, ?ark?c? Neco?nun e?inden ayr?lmaya karar vermesiyle ba?lad?. Gazetelerde geni? haberlere konu olan bu geli?menin medyay? ?zellikle ilgilendiren yan?, Neco?nun k?z? Ay?e ?zy?lmazel?in Ciner grubunda, onun sevgilisi Ha?met Babao?lu?nun da Vatan?da yazarl?k yapmalar?.
Konuyu i?leyen birka? k??eden biri de, H?rriyet yazar? Ahmet Hakan??n Neco?dan ?Ha?met?in kay?npederi? diye s?z eden yaz?s?yd?. Medya sitelerine ?Y?l?n olay?? ?eklinde yans?yan olay, bunun ?zerine ger?ekle?ti.
Ahmet Hakan ile Mansur Forutan, Ni?anta???nda bir kafede oturuyorlard?. Haberlere g?re Ha?met Babao?lu bu ikiliyi g?r?nce ?zerlerine y?r?d?.
A??z kavgas?yla ba?layan tart??ma, giderek Ahmet Hakan ile Babao?lu aras?nda yumrukla?maya d?n??t?. Mansur Forutan taraflar? ay?ran durumuna geldi. Hakan ve Babao?lu?nun kar??l?kl? a??r hakeretleri ve k?f?rleri Babao?lu?nun mekan? terk etmesiyle son buldu.
Ancak tart??ma, d?nk? gazete k??elerinde devam etti. Ha?met Babao?lu ?Bir zibidi var. K??e yazar?? diye ba?lad??? yaz?s?nda isim vermeden, Ahmet Hakan i?in ?Kalemi k?vrak. Fakat ruhu yav?ak!? diyecek kadar i?i hakarete vard?rd?.
Ahmet Hakan ise ?Ha?met? diye s?z etti?i yazar i?in ?Kendisi ?zel alan?m?za girip bir tiyatro ?evirmeye kalk??t?? dedi ve meydan okudu: ???te ?imdi de b?t?n pervas?zl???m?zla kendisine ?Neco?nun damad?!? diyoruz. Hadi bakal?m... Pilavdan d?nenin ka???? k?r?ls?n. Ha?met?ten korkan Ha?met gibi olsun.?
www.evrensel.net