T?rk roman?nda K?rtler

4. Diyarbak?r Edebiyat G?nleri kapsam?nda yap?lan ?Bir ?iddet Alan? Olarak Temsil: T?rk Roman?nda K?rt, ?syan ve Kad?n? ba?l?kl? etkinlik b?y?k ilgi g?rd?. Siyaset bilimci ve antropolog S. R?ken ?eng?l??n konu?mac? olarak kat?ld??? etkinlikte, K?rt kad?n?, isyanlar?, T?rk roman?ndaki yeri tart???ld?.


4. Diyarbak?r Edebiyat G?nleri kapsam?nda yap?lan ?Bir ?iddet Alan? Olarak Temsil: T?rk Roman?nda K?rt, ?syan ve Kad?n? ba?l?kl? etkinlik b?y?k ilgi g?rd?. Siyaset bilimci ve antropolog S. R?ken ?eng?l??n konu?mac? olarak kat?ld??? etkinlikte, K?rt kad?n?, isyanlar?, T?rk roman?ndaki yeri tart???ld?.
T?rk romanlar?nda bir dizi ?rnekler veren ?eng?l, Cumhuriyet d?neminden g?n?m?ze T?rk roman?nda K?rtlerin devletin resmi s?yleminden parelel ?rk?? bir yakla??mla ele al?nd???n? belirtti. Halide Edip Ad?var, Esat Mahmut Karakurt, Ahmet Altan, Ay?e Kulin?in romanlar?ndaki karakterleri tart??an, yine Z?lfi Livaneli?nin ?Mutluluk? roman?nda da ?rnekler vererek T?rk romanlar?nda K?rt erke?inin vah?i, k?ll? ucube bir yarat?k olarak sunuldu?unu belirten ?eng?l, K?rt kad?n?n ise kimliksiz ama kurtar?lmas? gereken bir ma?dur olarak alg?land???n? vurgulad?. ?eng?l, T?pk? bug?n g?venlik konsepti ile tarif edilen K?rt sorunu gibi T?rk roman?n da ?do?u? olarak tan?mlad?klar? ilkel co?rafyaya medeniyet g?t?rme ?zerinde anlat?lar?n? kurgulad?klar?n? ifade etti.
T?rk roman?nda ?zellikle de Esat Mahmut Karakurt?un roman?nda verdi?i ?arp?c? ?rneklerle tart??an ?eng?l, ?Cumhuriyet d?nemi ve sonras?nda yaz?lan edebi ?r?nlerde, K?rt kad?nlar? bir bi?imde postall? subaylarla tutkulu bir a?kla sona ba?land???n? ve vah?i, korkun? ve tekinsiz K?rt erke?inin elinden kurtar?l?yor, ?zg?rle?tiriliyor!? ?eklinde konu?tu.
Bir ele?tiri de Uzun?a
Benzer bir yakla??m?n genelde Ay?e Kulin?in ?Birg?n? roman?nda yine Mehmet Altan ?Uzun Gece? ve Z?lfi Livaneli?nin ?Mutluluk? roman?nda hakim oldu?unu belirten ?eng?l, son d?nemlerde do?uya gelen ?nl? gazetecilerin, yine feminist yazar ve ?evresinin bu mant???n d???nda olmad???n? belirtti. T?rk roman?ndaki bu yans?man?n esas kayna??n?n K?rt sorunu bak???n?n bir sonucu oldu?unu belirten ?eng?l, ?Bizler feodal bask?lar?, a?iret ili?kilerini toplumsal tarihsel ger?ekli?i i?inde kabul ediyoruz. Ancak bu sorun b?yle ??z?lmez? dedi. ?eng?l, son olarak ?ne yaz?k ki Mehmed Uzun?un ?A?k Gibi Ayd?nl?k ?l?m Gibi Karanl?k? roman?nda da bir K?rt kad?n? yine bir T?rk subay? ile yat?r?l?r? ?eklinde konu?tu.
Cezaevinde yazmak
?nceki g?n?n bir ba?ka paneli ise ?Cezaevinde Yaz?lan Kitaplar ve Ya?ananlar?n Belgelenmesi? ba?l???n? ta??yordu. Salih Sezgin, Nergis Uzun ve Mehmet Ta?demir,?in kat?ld??? panelde, yazarlar deneyimlerini payla??rken, Nergis Uzun, d?rt duvar aras?nda var olman?n tek ko?ulu yazma oldu?unu belirterek, edebiyat ile ilgilenmenin hem zorluklar?n? hem de g?zel y?nlerini de?erlendirdi. Mehmet Ta?demir de, Diyarbak?r?daki cezaevi ko?ullar?nda ?retilen edebi ?r?nlere dikkat ?ekti ve cezaevi edebiyat?n??ya?anmam?? olan hayat?n telafisi? olarak tan?mlad?.
K???k ya?ta cezaevine d??t?kten sonra idam karar? ??kan Salih Sezgin ise, okuma yazmay? cezaevinde, vah?eti yazmak ??rendi?ini s?yledi.
www.evrensel.net