Freiburg halk? ?zelle?tirmeyi durdurdu

?zelle?tirmeciler Almanya?n?n Freiburg Belediyesi?nde hezimete u?rad?. Belediyeye ait 7 bin 900 konutu ?zelle?tirerek kamu bor?lar?n? kapatacaklar?n? ilan eden Ye?iller Partisi ?yesi Belediye Ba?kan??na halk, ?paray? ba?ka yerden bul? dedi. Halk?n karar?n? selamlayan Sol Parti Federal Milletvekili Maurer, ?Bu, Freiburg s?n?rlar?n? a?an ve y?n veren bir karard?r? dedi.


?zelle?tirmeciler Almanya?n?n Freiburg Belediyesi?nde hezimete u?rad?. Belediyeye ait 7 bin 900 konutu ?zelle?tirerek kamu bor?lar?n? kapatacaklar?n? ilan eden Ye?iller Partisi ?yesi Belediye Ba?kan??na halk, ?paray? ba?ka yerden bul? dedi. Halk?n karar?n? selamlayan Sol Parti Federal Milletvekili Maurer, ?Bu, Freiburg s?n?rlar?n? a?an ve y?n veren bir karard?r? dedi.
Uzun bir s?re kampanya s?rd?ren Freiburglular, ??ekirgeleri? ?ehirlerine sokmamay? ba?ard?klar? zaferlerini sokakta kutlad?lar.
Freiburg Belediyesi, kamuya ait olan 7 bin 900 konutu satamayacak. Halk oylamas?na kat?lanlar?n y?zde 70.5?i belediyenin ?zelle?tirme planlar?na ?hay?r? dedi. Belediye, halk?n bu karar?na ?? y?l boyunca uymak zorunda. Belediye enc?meni ?? y?l?n sonunda yeni bir karar al?p ?zelle?tirmeyi yeniden g?ndeme getirebilecek.
?Vatanda? ?nisiyatifi?
Halk oylamas?n?n dikkate al?nmas? i?in se?menlerin en az?ndan y?zde 25?inin oylamaya kat?lmas? gerekiyordu. Freiburg?da yap?lan halk oylamas?na ise se?menlerin y?zde 40?? kat?ld?. Oylamaya kat?lanlar?nda y?zde 70.5?i ?zelle?tirmeye kar?? oy kullan?nca, art?k belediyedeki ?zelle?tirmecilerin s?yleyecek s?zleri kalmad?.
Halk oylamas?n? g?ndeme getiren ve ger?ekle?mesi i?in yo?un ?aba harcayan ?Vatanda? ?nisiyatifi? taraf?ndan yap?lan a??klamada, ?B?t?n engelleme ?abalar?na kar??n halk oylamas? ba?ar?yla yap?ld?, ?zelle?tirme yanl?lar? Freiburg?da hezimete u?rad?lar? denildi.
Karar ?? y?l ge?erli
Ye?iller Partisi?nin ?lke ?ap?ndaki tek B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? olan Dieter Salomon?un halk oylamas?n? engellemek i?in her t?rl? yolu denedi?i bildirilen a??klamada, ??imdi Salomon salatal?k ye?ili bak??lar?yla sonu?lara katlanmak zorunda? denildi. ?Vatanda? ?nisiyatifi? ayr?ca halk oylamas?n?n sonu?lar?n?n 2009 y?l?n?n sonuna kadar ge?erli oldu?unu da belirtti.
?Belediye i?lemez halde?
Halk oylamas?n?n sonu?lar?n? ayn? ak?am belediyede de?erlendiren Salomon, ?Sonu? ?ok net, bunu kabul etmek zorunday?m? dedi. Hemen arkas?ndan ?Art?k belediyemiz i?lemez hale geldi, bir?ok karar?m?z? ertelemek zorunday?m? diye konu?an Salomon, ?Belediye b?t?esini planlad??? gibi aral?k sonunda de?il yeni y?la, ocak ay? sonuna ertelemek zorunday?m? dedi.
Kendisinin ve enc?menlerin halk?n ?zelle?tirmeyi onaylayaca??na kesin g?z?yle bakt?klar?n? da dile getiren Salomon, ??zelle?tirmede en az?ndan 510 milyon Avro elde etmeyi ve b?t?n bor?lar?m?z? bir ??rp?da kapatmak istiyorduk, bu olmad?? dedi.
Freiburg Belediyesi eski Ba?kan? SPD?li Rolf B?hme, oylama ?ncesinde yapt??? bir a??klamada, ?zelle?tirme yoluyla bor?lar? kapatma fikrinin ?aptalca? oldu?unu s?yle?mi?ti. B?hme, ?Belediyenin girdi ve gider sorunu var, temel bir sorun olan bu durum ??z?lmedik?e istedi?iniz her ?eyi satabilirsiniz, sonunda yine bor?lu ??kars?n?z? demi?ti.
Belediye enc?meninde yap?lan oylamada CDU, Ye?iller ve Ba??ms?z Se?men Birli?i ?zelle?tirmeye onay vermi?, SPD ve FDP ise de?i?ik gerek?elerle kar?? ??km??lard?.
?rnek karar
Baden W?rttemberg?den Sol Parti ad?na Federal Parlamentoya se?ilen Ulrich Maurer, ?Freiburglular?n karar?, ?zelle?tirme yanl?lar? i?in mahvedici bir yenilgi oldu? dedi.
?Halk ?ok a??k bir bi?imde kamuya ait konutlar?n sat?lmas?na kar? ??kt?. Freiburg?un hay?r demesi, vatanda??n m?lks?zle?tirilmeyi kabullenmeyece?inin g?stergesidir? diye konu?an Maurer, ?Freiburglu vatanda?lar?, kendi belediyeleri ile s?n?rl? kalmayacak olan bu ak?ll? kararlar? nedeniyle kutluyorum? ifadesini kulland?.
Maurer ayr?ca, vatanda?lar?n bu karar?n?n Sol Parti?nin ?zelle?tirmeye kar?? tutumunu geli?tirmek i?in destek olaca??n? da s?zlerine ekledi.
www.evrensel.net