Bast??? yeri toprak dedi ge?ti!

ABD?nin tarihinin en b?y?k yenilgisini ald??? Vietnam topraklar?na ayak basan ABD Ba?kan? Bush, ?Irak?? terk etmeyecekleri? mesaj?n? yineledi. 30 y?l ?nceki Vietnam sava??n?n ABD?ye Irak konusunda ?vazge?medik?e ba?ar?l? olaca??z? dersi verdi?ini s?yleyen Bush, ?Laura ile Vietnam?da olmam?z?n ne kadar ?a??rt?c? oldu?unu konu?uyorduk. Toplumlar de?i?ebilir ve ili?kiler daimi olarak iyiye d?n??ebilir? dedi.


ABD?nin tarihinin en b?y?k yenilgisini ald??? Vietnam topraklar?na ayak basan ABD Ba?kan? Bush, ?Irak?? terk etmeyecekleri? mesaj?n? yineledi.
30 y?l ?nceki Vietnam sava??n?n ABD?ye Irak konusunda ?vazge?medik?e ba?ar?l? olaca??z? dersi verdi?ini s?yleyen Bush, ?Laura ile Vietnam?da olmam?z?n ne kadar ?a??rt?c? oldu?unu konu?uyorduk. Toplumlar de?i?ebilir ve ili?kiler daimi olarak iyiye d?n??ebilir? dedi.
Bush, Vietnam?da, Irak i?galindeki g??l? m?ttefiklerinden Avustralya?n?n Ba?bakan? John Howard?a da, ?Irak?? terk etmeyecekleri? s?z? verdi. Howard ise, ?koalisyonun bu ko?ullarda ?lkeden ayr?lmas?n?n, davalar? i?in yenilgi olaca??n?? vurgulad?.
2 bin 200 ek kuvvet
Bu arada, ABD?nin Irak?tan asker ?ekme takvimi haz?rlamas?na y?nelik Demokratlar?n bask?lar? s?rerken, ABD Merkez Komutanl??? (CENTCOM), Basra K?rfezi?nden 2 bin 200 askeri El Anbar vilayetine kayd?r?yor. CENTCOM S?zc?s? Binba?? Matt McLaughlin, askerlerin g?rev yerlerine intikal s?recinde olduklar?n? s?yledi. Deniz piyadelerinden olu?an birli?in, ilk i?gal harekat?na kat?ld??? ve bunun Irak?a ???nc? seferi oldu?u belirtiliyor.
CENTCOM Komutan? General John Abizaid, ?nceki g?n, Kongre se?imlerini kazanan Demokratlar taraf?ndan ?sorguya? ?ekildi?i ABD Senatosu Silahl? Hizmetler Komitesi?nde, Irak?tan asker ?ekmeyi uygun g?rmedi?ini, ancak oradaki birliklerin organizasyonunun d?zenlenmesinin uygun olaca??n? s?ylemi?ti. Felluce, Ramadi gibi direni??ilerin yo?un oldu?u b?lgeleri i?eren El Anbar vilayetinde, hali haz?rda 30 bin civar?nda Amerikan askeri bulunuyor.
?ngiliz gazetesi The Guardian ise, Bush y?netiminin, Kongre ve Senato?da ?o?unluk olu?turan Demokratlar?n bask?lar?na ra?men, ?n?m?zdeki y?l Irak?taki askeri g?c?n? art?rmay? tasarlad???n? yazd?.
D?rt ABD?li, bir Avusturyal? ka??r?ld?
G?ney Irak'ta d?rt ABD'li ve bir Avusturyal? ka??r?ld?. Kuveyt merkezli bir g?venlik ?irketinin konvoyu, Basra'dan Nasiriye'ye giderken durduruldu. Konvoydaki Irakl?lar ile Pakistan, Hindistan ve Filipinliler serbest b?rak?l?rken, ABD'li ve Avusturyal? ka??r?ld?.
?te yandan, ge?en sal? g?n? Ba?dat'ta Y?ksek ??retim Bakanl???'ndan 150 ki?inin ka??r?lmas? olay? h?l? tam olarak ayd?nlat?lm?? de?il. S?nnilerin a??rl?kta oldu?u Y?ksek ??retim Bakanl???, ka??r?lanlar?n yar?s?na yak?n?n?n serbest b?rak?ld???n?, baz?lar?n?n ise ?ld?r?ld???n? savunurken, ?ii a??rl?kl? ??i?leri Bakanl??? ise, ka??r?lan bakanl?k ?al??anlar?n?n t?m?n?n serbest oldu?unu, yaln?zca birka? ki?inin rehin tutuldu?unu iddia ediyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net