Hizmetlileri bile ?zelle?tirecekler!

17?nci Milli E?itim ??ras??nda, ?e?itim kurumlar?nda yard?mc? hizmetli personel ihtiyac?n?n kar??lanmas? amac?yla Milli E?itim Bakanl??? ve ?l ?zel ?dareleri taraf?ndan hizmet sat?n al?nmas? i?in b?t?e ayr?lmas?? ?nerisi g?ndeme geldi. ??ran?n son g?n?nde K?reselle?me ve AB S?recinde T?rk E?itim Sistemi Komisyonu?nun haz?rlad??? rapor tart??maya a??ld?.


17?nci Milli E?itim ??ras??nda, ?e?itim kurumlar?nda yard?mc? hizmetli personel ihtiyac?n?n kar??lanmas? amac?yla Milli E?itim Bakanl??? ve ?l ?zel ?dareleri taraf?ndan hizmet sat?n al?nmas? i?in b?t?e ayr?lmas?? ?nerisi g?ndeme geldi.
??ran?n son g?n?nde K?reselle?me ve AB S?recinde T?rk E?itim Sistemi Komisyonu?nun haz?rlad??? rapor tart??maya a??ld?. Raporda AB ile uyumlu bir e?itim sistemi modeli ve ya?am boyu e?itime vurgu yap?ld?. Raporda birbiriyle ?eli?en tespit ?nerilere de yer verildi. Bir yandan e?itime yeterince kaynak ayr?lmad??? belirtilirken, bir yandan da e?itime ?nemli miktarda para harcand??? ancak bu harcamalar?n etkili ve ger?ek?i bi?imde yap?lmad??? kaydedildi.
Komisyon raporunda, ??retmen a????n?n kapat?lmas?, okullar?n altyap? eksikliklerinin giderilmesi, ??retmenlerin ?zl?k haklar?nda iyile?tirilmeye gidilmesi ve e?itimin niteli?inin y?kseltilmesi gibi ?neriler de yer ald?. ?te yandan ?zelle?tirme anlay??? ?nerilere de yans?d?. ???rencilere giri?imcilik ruhunun verilmesi?, ?Toplam Kalite Y?netimi uygulamalar?n?n te?vik edilmesi? ve ?okullarda hizmetlilerin ta?eron firma kanal?yla istihdam edilmesi? ?nerileri de g?ndeme geldi.
Rapor g?r??meleri s?ras?nda s?z alan Bo?azi?i ?niversitesi ??retim ?yesi Prof. Dr. R?fat Ok?abol, ??ran?n 600 bin ki?ilik ??retmen kitlesini temsil etmedi?ini, ??retmenlerin taleplerinin ??raya yeterince yans?mad???n? kaydetti. ??ra ?yelerine, ?Okul m?d?r? ve ??retmenlerden daha fazla size kimlerin eme?i ge?mi?tir bir d???n?n, okul hizmetlilerini, hademelerini hat?rlay?n? diye seslenen Ok?abol, ???ra karar?yla hademeleri de ta?erona veriyoruz. Onlar da burada temsil edilmiyor? ele?tirisini getirdi.
400 YTL?ye vekil ??retmen istihdam edildi?ini belirten Ok?abol, ??retmen maa?lar?n?n yoksulluk s?n?r?n?n ?ok alt?nda oldu?una dikkat ?ekti. Ok?abol, bu ?cretlerle hizmet veren ??retmenlerden verimli olmalar?n?n beklenemeyece?ini kaydetti. Ok?abol?un yan? s?ra bir ?ok ??ra ?yesi de ?zl?k haklar?n?n iyile?tirilmesi talebini g?ndeme getirdi.
Bolu Cumhuriyet ?lk??retim Okulu M?d?r? Celal Arslan??n, ??retmenlerin maa?lar?n?n azl???ndan yak?narak, hi? olmazsa ??retmenlere senede bir kez ek maa? verilmesini ?nermesi ?zerine ?elik, ?O zaman ben de bir ?nerge vereyim. Maliye Bakan? Unak?tan??n soyad?n? ?Paraak?tan? olarak de?i?tirelim? kar??l???n? verdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net