Ke?ke gen?ler Deniz olsa...

Moskova?da sarf etti?i ?Lenin?i ?l? olarak g?rmek ?ok g?zel? s?zleri nedeniyle tepki toplayan TBMM Ba?kan? B?lent Ar?n?, ?imdi de Deniz Gezmi? ve arkada?lar?na dil uzatt?. 17?nci Milli E?itim ??ras? ?yeleriyle ?nceki ak?am Ba?kent ??retmenevi?nde ak?am yeme?inde bir araya gelen TBMM Ba?kan? B?lent Ar?n?, Deniz Gezmi? ve arkada?lar?yla ilgili g?r??lerini a??klad?.


Moskova?da sarf etti?i ?Lenin?i ?l? olarak g?rmek ?ok g?zel? s?zleri nedeniyle tepki toplayan TBMM Ba?kan? B?lent Ar?n?, ?imdi de Deniz Gezmi? ve arkada?lar?na dil uzatt?.
17?nci Milli E?itim ??ras? ?yeleriyle ?nceki ak?am Ba?kent ??retmenevi?nde ak?am yeme?inde bir araya gelen TBMM Ba?kan? B?lent Ar?n?, Deniz Gezmi? ve arkada?lar?yla ilgili g?r??lerini a??klad?. ??Deniz Gezmi? idam edilmi?tir. Deniz Gezmi??i bir defa Siyasal Bilgiler?de g?rd?m, bir defa da ODT??de g?rd?m. Zaten ODT??de onun mekan? vard?r. Yan?ndaki H?seyin ?nan ve Yusuf Aslan ile birlikte as?ld?. Onlar?n hayat?n? inceledi?imde ???n?n de p?r?l p?r?l bir Anadolu ailesinin evlad? oldu?unu, Ankara?ya gelirken bile p?r?l p?r?l geldi?ini ama ?niversite hayat? s?ras?nda kar??la?t??? ki?ilerin onu bir ?ekilde elde ettiklerini ?ok yak?ndan g?rm??t?m? dedi.
E?itimi tehdit olarak g?r?yor
?En b?y?k tehdidin, suikast?n ve en b?y?k ihanetlerin Milli E?itim ?zerine yap?ld???n??? belirten Ar?n?, ??Milli E?itim, zararl? ideolojiler i?in uygun bir zemindir. Elinize, ?ekillendirilmek ?zere verilmi? gen?lerle kar?? kar??yas?n?z?? diye konu?tu.
TBMM Ba?kan? B?lent Ar?n?, s?zlerine ??yle devam etti: ?Ben kendi arkada?lar?mdan bilirim, o zamanlar liseler ?ok ??k?r korunabiliyor ama ?niversiteler bir tuzak haline gelmi?ti. Biz ?niversitelerde gen?lerimizin nas?l elden bir sabun gibi kay?p gitti?ini, liderlik hevesi, ideolojik kavga, para, kad?n ve di?erleriyle nas?l baz? gen?lerin elde edildi?ini kendi hayat?m?zda bilerek ya?am?? insanlar?z.? (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net