?ZG?RL?K YOLU

 • Co?ku ve g?? bela bast?r?lan bir ne?eyle, medya Saddam H?seyin?e 1982?de Duceyl?deki insanl?k su?lar? nedeniyle verilen idam cezas?n? duyurdu. Irak??n bug?nk? ?l?mc?l korkun?luktaki halinde Saddam k?t?, ama o kadar da uzak bir hat?radan biraz fazlas?n? ifade ediyor sadece.


  Co?ku ve g?? bela bast?r?lan bir ne?eyle, medya Saddam H?seyin?e 1982?de Duceyl?deki insanl?k su?lar? nedeniyle verilen idam cezas?n? duyurdu.
  Irak??n bug?nk? ?l?mc?l korkun?luktaki halinde Saddam k?t?, ama o kadar da uzak bir hat?radan biraz fazlas?n? ifade ediyor sadece.
  Asl?nda, son birka? haftada okudu?um ve dinledi?im t?m m?lakatlarda Irakl?lar, neredeyse ?eski g?zel g?nlerdeki gibi? Saddam rejimi alt?nda ya?amay? ?zler haldeydi. Bu, o eski g?nlerin ne kadar ?g?zel? olduklar?n? de?il, bug?n?n ne kadar ?st?rap verici oldu?unu i?aret ediyor.
  ?iiler gizli polisin zulm? alt?nda inlerken ve K?rtler merkezi h?k?metin ter?r? alt?nda ya?arken bile, Irakl?lar?n g?nl?k ya?am? t?m Arap d?nyas? i?in imrenilecek durumdayd?. Halk?, ?zellikle kad?nlar bak?m?ndan, b?lgedeki en e?itimli halkt?. Her yerde haz?r ve naz?r olan g?venlik g??lerinin tehditlerinin ciddi bir istisna olmak ?zere, Irakl?lar g?rece g?ven ve huzur i?inde ya?ad?.
  Bug?n ise Irak tam bir t?marhane; polis ve ordu adeta ?etnik temizlik? mangalar?. Ba?dat?taki ABD?nin kukla h?k?meti sadece ka??t ?zerinde ?h?k?met?. Ger?ek g?? ise milislerin ve b?lgesel dini liderliklerin elinde; her ikisine de sahip olan Mukteda el Sadr gibi!
  ?imdi muhtemelen, Saddam??n idam karar?n?n Irak demokrasisi i?in bir ?d?n?m noktas?? veya ?yeni bir ba?lang??? oldu?unu ?ne s?ren ?alimler? duyacaks?n?z. Ger?ekte her ikisi de de?il. ?stila ve i?galin tasmas?n? b?rakt??? g??ler, Saddam?dan daha da b?y?d?ler. ?ronik olan ?u ki, ge?enlerde yay?nlanan baz? raporlara g?re Saddam H?seyin, ABD?nin Ba?dat?? alaca??na hi?bir zaman inanmad?; Cumhuriyet Muhaf?zlar??n?n cevvalli?inden de?il, Amerikal?lar?n bunu yapacak kadar salak olmad???n? sand???ndan!
  ?New York Review of Books?da A?ustos 2006?da yay?nlanan bir makalesinde Peter Galbraith, s?rekli generallerini g?rmezden gelen Saddam H?seyin ve ABD Savunma Bakan? Donald Rumsfeld?in askeri bilgilerini ele?tirdi.
  ?Ak?ls?z Irak? ba?l?kl? makalede Galbraith ??yle diyordu:
  ??at??mada hayatlar?n? ortaya koyan insanlar, 69 ya??ndaki huysuz bir ihtiyar?n (Rumsfeld) havadan rakamlara dayanan plan? aleyhinde konu?mak i?in kariyerlerini ortaya koymaktan ?ekiniyorlard?.
  Neyse ki Irak?? i?gal etmek zorunda olan Amerikan birliklerinin kar??s?nda da, kendi askeri dehas?ndan emin olan bir has?mlar? vard?. Saddam H?seyin, Irak?? i?gal etmenin ABD i?in hi?bir stratejik yarar? olmayaca??n? bildi?i i?in, bunun olmayaca??n? varsayd?. Kitle imha silahlar?na sahip olup olmad???n? belirsizlik i?inde b?rakmas?n?n sebebi, gizleyecek bir ?eyi olmas? de?il, ger?ekten endi?e etti?i iki d??man?n?n, ?ran??n ve Irak??n ?ii ?o?unlu?unun g?z?n? korkutmak istemesiydi.
  Hatta i?galin ba?lamas?n?n hemen ?ncesinde bile Saddam, ABD?nin Ba?dat?a kadar ilerlemeye niyetli oldu?una inanam?yordu. Saddam, ABD?nin kendisinin yerine ?ran yanl?s?, ?ii a??rl?kl? bir y?netim ge?irmeyi avantajl? sayaca??n? hayal edemiyordu.?
  Ve b?ylece Saddam??n cellad?yla randevusu kesildi; ama Irak?taki olaylar?n ve g??lerin ipi boynuna ge?irmesi o kadar kolay olmayacak. Saddam??n, Washington?da imzalan?p m?h?rlenen ?l?m karar?, ABD?yi b?lgesel hedeflerine hi? de yakla?t?rmayacak.
  Irak?taki ?l?mler daha yetmedi mi?
  Bug?n?n cehennemi, d?n?n cehenneminden ?ok daha k?t?.
  Mumia Abu-Jamal
  www.evrensel.net