G?NL?K

 • E?itimi imam hatibin alt kolu haline getirmek do?rultusunda kararl? ad?mlarla y?r?yen?Bilime, bilimsel olana sava? a??p?Aptes suyundan alyuvarlar ?reten?


  E?itimi imam hatibin alt kolu haline getirmek do?rultusunda kararl? ad?mlarla y?r?yen?
  Bilime, bilimsel olana sava? a??p?
  Aptes suyundan alyuvarlar ?reten?
  ?zg?rl???n simgesine bile tahamm?l edemeyip, ders kitaplar?ndan atan?
  Bu idarenin maarif?isi, e?itim ??ras? ad? alt?nda hissesiz harikalar kumpanyas? d?zenledi.
  Hissesizdi kumpanya, ??nk? maksat, e?itimi ?mam hatiplerin alt kolu haline getirmek?
  E?itimi medrese sistemine d?n??t?rmek?
  Ba?kaca hi?bir farkl? sese ?hisse? vermemekti.
  Kumpanyada ?mam hatiplerin rakipsiz egemenli?inin ?n?n? a?maktan?
  ?niversitelere tek ba??na egemen olmaktan?
  Din derslerini art?r?p, Kuran okutmakta derslerini konu?maktan ba?ka bir ?eye yer kalmad?.
  Bu bak?mdan bu kumpanyaya, imam hatip ??ras? denmelidir.
  Buna ra?men, maarif?i, bu d?zlemeye kar?? ??kanlar??
  ?a?da?, demokrat, bilimsel e?itim isteyenleri ?ideoloji? yapmakla su?layabildi!
  Enteresan!
  E?itimi, ba?tan a?a?? kendi gerici d???nce ve d?nya tarz? ile de?i?tirmek?
  Her laf??Her tavr??
  Her yakla??m? ile ideolojisine uygun d?zenleyip?
  Ba?kalar?ndan ?ideoloji? yapmamalar?n? istemek de ayr? bir ?y?z surat? meselesi!
  Herkese nasip olmaz!
  ***
  D???n?n nas?l bir ideolojik kumpanya!
  Adam, ??rac?lar?n b?y?k b?l?m?n? kendisi belirlemi?!
  Yetmemi?, takviye kuvvet? Kafa sallay?c? getirmi??
  Buna ra?men oylamada hile yap?yor!
  Kafa sallay?c?n?n oy hakk? yok ama, kullan?yor.
  Demokrasi var!
  ?deoloji yasak ya!
  Hadi bakal?m, bulun karay? al?n paray?!
  Maarif?i, ba?tan a?a?? gerici ideolojisiyle e?itimi d?zler?
  Bilimin, bilimsel olan?n iman?n? gevretirken?
  Beyefendi de mide derdinde?
  ?Beyefendi, memleketin durumlar???
  ?Et yerine sebzeye y?neldim. Ya?l? yok.?
  ?Bu tavr?n?z ideolojik mi??
  ?Gastrolojik!?
  Demek, ideolojiyi halk, gastrolojiyi de bunlar yap?yor!
  Arkalar?nda Avengalistler, memleketi imana kavu?turuyor!
  ?te yandan da, cuma namaz?ndan ??k?p ?srail?e ihale veriliyor!
  L?bnan?a asker g?nderiliyor!
  ?ncirlikte Amerikan atom bombalar? depolan?yor!
  Yine incirlikten kalkan Amerikan u?aklar?, Irak?ta ?M?sl?man din karde?i? avl?yor!
  ?srail?e takviye ?bomba? ta??yor!
  Burada ?imam hatip ?uras?? yap?l?yor.
  Ama ideoloji yok!
  ?deolojiniz nas?l olsun beyefendi?
  ?Sebzeli. Ya?l? yok!?
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net