Bakanl?k vatanda??n sa?l???na kastetmi?

Ankara Ticaret Odas??n?n (ATO) sa?l?k harcamalar?nda tasarruf sa?lamaya y?nelik Maliye Bakanl??? tebli?ine kar?? dava a?mas? ?zerine y?r?tmeyi durduran Dan??tay 5?inci Dairesi, a??klad??? gerek?eli karar?nda, h?k?metin sa?l?k politikas?na ili?kin a??r ele?tirilerde bulundu.


Ankara Ticaret Odas??n?n (ATO) sa?l?k harcamalar?nda tasarruf sa?lamaya y?nelik Maliye Bakanl??? tebli?ine kar?? dava a?mas? ?zerine y?r?tmeyi durduran Dan??tay 5?inci Dairesi, a??klad??? gerek?eli karar?nda, h?k?metin sa?l?k politikas?na ili?kin a??r ele?tirilerde bulundu.
Ankara Ticaret Odas??ndan yap?lan a??klamada, Dan??tay 5?inci Dairesi?nin gerek?eli karar?na ili?kin bilgi verildi. Buna g?re, kararda tebli?le uygulamaya konulan ?vaka ba??na ?deme? modelinin, ?bireyin ve toplumun sa?l???n? bozucu, sa?l?k hizmetlerindeki kalitenin geli?mesini engelleyici ve maliyeti art?r?c?? etkisi olaca??na vurgu yap?ld?. Gerek?eli kararda, getirilen yeni modelin ??a?da? tan? ve tedavi ara?lar?ndan yararlanmay? engelledi?i? de ifade edildi.
Dan??tay, ?h?k?mete ders? niteli?i ta??yan karar?nda Anayasa?ya da at?fta bulunarak, devletin, ekonomik ve sosyal alandaki g?revlerini yerine getirirken ?ya?ama hakk?n? ortadan kald?ran, tehlikeye d???ren ya da k?s?tlayan kurallar getiremeyece?ine? dikkati ?ekti.
Maliye Bakanl????na a??r ele?tiri
Dan??tay, IMF?nin kamu harcamalar?nda tasarruf yap?lmas?n? istemesi nedeniyle sa?l?k harcamalar?n? k?smaya d?n?k kararlar alan Maliye Bakanl????n?n, son birka? y?ld?r izledi?i politikalar? da a??r bir dille ele?tirdi.
Mahkeme, son zamanlarda sa?l?k harcamalar?nda tasarrufa y?nelik olarak istikrarl? bi?imde s?rd?r?len uygulamalar?n Anayasa?n?n 2?nci maddesinde yer alan ?sosyal devlet ilkesi?nden giderek uzakla??ld???n?n bir g?stergesi oldu?unu da ?zellikle vurgulad?.
Kararda, Maliye Bakanl????n?n ?sa?l?k hizmetinin nitelikli bir bi?imde sunulmas?na de?il tasarrufa ?ncelik verdi?i? ele?tirisi yap?ld?. Bakanl???n sa?l?k hizmetleriyle ilgili d?zenleyici nitelikteki i?lemlerinin bir?o?unun dava konusu oldu?u hat?rlat?larak, ??yle denildi:
?Daval? idarece, bu d?zenlemelerin ger?ekle?tirilmesi s?ras?nda yeterli ve gerekli inceleme ve ara?t?rmalar?n yap?lmamas? ve ayr?ca, d?zenlenen hususlarla ilgili kurum ve kurulu?larla e?g?d?m sa?lanmamas? nedeniyle, getirilen yeni d?zenlemelerde de k?sa aral?klarla de?i?iklik yap?lmas? yoluna gidildi?i g?zlenmekte; ayr?ca daval? idarenin, bu d?zenlemeleri yaparken ?nceli?i bir ?kamu hizmeti? olan sa?l?k hizmetinin ?nitelikli? bir bi?imde sunulmas? ko?ullar?n?n sa?lanmas?na de?il, ?sa?l?k hizmetleriyle ilgili harcamalardan tasarruf edilmesini? sa?lay?c? y?ntemlerin uygulanmas?na verdi?i g?r?lmektedir.?
Maliyenin savunmas? yetersiz
Dan??tay, daval? Maliye Bakanl????n?n savunmas?n?n ATO?nun tebli?e y?nelik iddialar?n? kar??lamaktan uzak oldu?unu bildirdi. Gerek?eli kararda, Maliye Bakanl????n?n, savunmas?nda, ?hizmet ba??na ?deme? yerine ?vaka ba??na ?deme? modeline ge?i? nedenlerini net bir bi?imde ortaya koyamad??? ve hangi ?l??tleri esas ald???n? a??kl??a kavu?turamad??? belirtildi. Kararda, ?u ifadelere yer verildi:
??darenin savunmas? incelendi?inde, getirilen d?zenlemenin as?l nedeninin, sa?l?k harcamalar?n?n denetimini ve b?ylece bu harcamalarda tasarrufu sa?lamak oldu?u, buna kar??l?k sa?l?k hizmetinin, t?p biliminin gerekli ve zorunlu k?ld??? bi?imde yerine getirilmesi amac?n?n g?z ard? edildi?i anla??lmaktad?r.?
?nsan maliyetten ?nce gelir
Dan??tay karar?nda, Maliye Bakanl????n?n savunmas?ndaki ?eli?kilere de dikkat ?ekildi. Karara g?re, Maliye Bakanl???, savunmas?nda ?deme modellerini kar??la?t?rarak, ?fatura bedelinin ?denmesi? modelini hizmet kalitesi a??s?ndan ??ok iyi? ancak maliyet kontrol? bak?m?ndan ??ok zay?f? olarak nitelerken, maliyet kontrol? a??s?ndan ?iyi? dedi?i ?vaka ba??na ?deme? modelinin hizmet kalitesi i?in ?fena de?il? ifadesini kulland??? belirtildi.
Gerek?eli kararda, ?insan ya?am?n?n ?nemi? nedeniyle hizmet kalitesinin ?n planda yer almas? gerekti?i hat?rlat?larak, ??yle denildi:
?Sa?l?k hizmetinin ?ok iyi kalitede yerine getirildi?i bir ?deme modelinden vazge?ilerek, hizmet kalitesinin ?fena de?il? bi?iminde nitelendirildi?i bir ?deme modeli uygulamaya konularak ger?ekle?tirilmesi, kamu hizmetinin en iyi bi?imde yerine getirilmesi ilkesine uygun d??memektedir.? (Ankara/ANKA)
Karga?a ya?an?yor
T?rk Tabipleri Birli?i (TTB) Genel Ba?kan? Gen?ay G?rsoy, ?Art?k, ?lke ger?ekleriyle ba?da?mayan, hastalar?n tedavi olanaklar?n?, hekimlerin ise mesleklerini icra etmelerini s?n?rlayan genelgelerle u?ra?mak istemiyoruz? dedi.
G?rsoy, TTB Genel Merkezinde d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, Maliye Bakanl???n?n ayaktan tedavilerde ?paket fiyat? uygulamas? ve ila?la ilgili genelgelerinin iptali i?in Dan??tay?a a?t?klar? davalarda y?r?tmenin
durdurulmas?na karar verildi?ini hat?rlatt?. Ayaktan tedavilerde paket fiyatla ilgili d?zenlemenin y?r?tmesinin durdurulmas?ndan sonra nas?l bir uygulamaya gidildi?inin bilinmedi?ini ifade eden G?rsoy, sa?l?k kurulu?lar?n?n baz?lar?nda eski uygulamaya d?n?lmesi, baz?lar?nda ise hala ayn? sistemin devam etmesinden kaynaklanan ?karga?a ya?and???n?? belirtti.
www.evrensel.net